جستجو
179
1401/02/27 11:45 - 1401/02/27 12:45
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن علمی فرهنگی

برنامه کتاب مکتب شهید سلیمانی در اندیشه نخبگان

نقد و بررسی
1401/02/27 11:45 - 1401/02/27 12:45
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی

کتاب معراج برگشتگان

نشست
1401/02/27 10:30 - 1401/02/27 11:30
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن علمی فرهنگی

کتاب پرسش وجود

نقد و بررسی
1401/02/27 10:30 - 1401/02/27 11:30
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی

راهکارهای توسعه نشر آستان قدس رضوی در عرصه بین الملل + رونمایی کتاب ذخیره المعاد

نشست
1401/02/26 19:00 - 1401/02/26 20:00
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی

کتاب روایت گم شده

رونمایی
1401/02/26 19:00 - 1401/02/26 20:00
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی

رونمایی کتاب نفوذ راهبردی در نظام دینی

رونمایی
1401/02/26 19:00 - 1401/02/26 20:00
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن علمی فرهنگی

اختتامیه جشنواره فلسطین

نشست
1401/02/26 18:00 - 1401/02/26 19:30
سرای آموزش، جنب درب شماره 12، کمیته علمی فرهنگی

خبرنگاری کتاب

موضوع محور
1401/02/26 17:45 - 1401/02/26 18:45
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی

زیبایی شناسی ادبیات در دوران پسا بلاغت

نقد و بررسی
1401/02/26 17:45 - 1401/02/26 18:45
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن علمی فرهنگی

اختتامیه جشنواره فلسطین

نشست