واحد مدیریت تشریفات بینالملل راهاندازی میشود

امسال در بخش ناشران خارجی نمایشگاه کتاب تهران
1389/2/16 08:30

معاون بخش بینالملل نمایشگاه کتاب تهران از راهاندازی واحد مدیریت تشریفات بینالملل خبر داد و گفت: این برای نخستین بار است که چنین واحدی به صورت مستقل در نمایشگاه فعالیت میکند.

علی علیپور در گفتوگو با ستاد خبری بیست وسومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، گفت: واحد مدیریت تشریفات بینالملل، زمینه گفتوگو و تعامل ناشران خارجی را با نهادهای بینالمللی مستقر در تهران همچون دفاتر سازمان ملل فراهم میکند.
وی با بیان اینکه نمایندگان نهادهای بینالمللی فعال در تهران برای مراسم افتتاحیه نمایشگاه امسال دعوت شده‌اند، همچنین درباره وضعیت کنونی بخش بینالملل نمایشگاه کتاب تهران گفت: غرفههای بخش بینالملل مجهز شدهاند و غرفهآراییها پایان پایان یافته‌است.
وی افزود: امسالهم مانند دو سال قبل کتابهای نمونه بخش بینالملل برچسب گذاری میشوند به این ترتیب نیازی به بازرسی بازدیدکنندگان از این بخش نیست. علاقهمندان به مطالعه این کتابها میتوانند این آثار را در فضایی که در بخش بینالملل قرار دارد، مطالعه کنند و سپس تحویل غرفههای مربوطه بدهند.