رشد کیفی نمایشگاه به توسعه برون مرزی نشر ایران کمک میکند

رییس کانونهای فرهنگی، هنری مساجد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:
1389/2/16 08:30

رییس کانونهای فرهنگی، هنری مساجد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رشد کیفی و کمی آثار ارائه شده در نمایشگاه کتاب را توسعه دهنده بخش برون مرزی نشر ایران دانست.

حجتالاسلام والمسلمین ارباب سلیمانی، رییس کانونهای فرهنگی، هنری مساجد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتوگو با ستاد خبری بیست وسومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، نمایشگاه کتاب را فرصتی برای معرفی آثار و تالیفهای اهل قلم سراسر کشور عنوان کرد و گفت: توجه به آنچه در حوزههای مختلف به معرض نمایش درآمده است، سبب توسعه بخش برون مرزی نمایشگاه در کشورهای مختلف خواهد شد.
وی افزود: این اقدام باب جدید برای همکاری فرهنگی ایران با دیگر کشورها خواهد گشود .