نمایشگاه کتاب، ایران و هند را به هم نزدیکتر می کند

سفیر هندوستان:
1389/2/16 08:30

سفیر کشور هندوستان در ایران گفت: برگزاری نمایشگاههای فرهنگی همچون کتاب، رابطه ایران و هند را به هم نزدیکتر می کند.

سانجی سینک، سفیر کشور هندوستان در ایران، در حاشیه مراسم افتتاحیه بیست وسومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در گفتوگو با خبرنگار ستاد خبری گفت: سفارت هند امسال برای اولین بار به صورت مستقل در نمایشگاه کتاب شرکت کرده و این موجب خرسندی است چرا که چنین اتفاقاتی موجب نزدیکی بیشتر ایران وهند میشود.
وی گفت: در هندوستان هم مشابه این نمایشگاه برگزار می شود اما امسال، که برای اولین بار از نمایشگاه کتاب تهران دیدن می کنم و اگر بخواهم مقایسهای انجام دهم باید این نمایشگاه را بسیار خوب و معتبر معرفی کنم.
سفیر هندوستان در ایران گفت: هندوستان هم مثل ایران تعداد زیادی دوستدار کتاب دارد، خصوصاً علاقمندان به نویسندگان ایرانی و پارسی زبان موجب شده است تا استقبال خوبی از نمایشگاه کتاب تهران شود.