پارکینگ­ ها:

1ـ درب 1 خیابان شهید بهشتی، ویژه موتور سیکلت، ناشران و پایانه اتوبوس­رانی

2ـ درب 6 انتهای خیابان قنبرزاده: ویژه موتور سیکلت

3ـ درب 15: ویژه ناشران، خیابان قنبرزاده

4ـ درب 19: ویژه مدیران، کارکنان و خبرنگاران، بزرگراه رسالت

5ـ پارکینگ لجستیک: ویژه خودروهای شخصی

6ـ پارکینگ گلگشت: ویژه خودروهای شخصی و اتوبوس­های بین شهری