ضوابط حضور ناشران داخلی در نمايشگاه بينالمللی کتاب تهران

مقدمه

با توجه به برگزاري سالانة نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران توسط معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ثبت­نام، حضور و فعالیت تمامي ناشران داخلي در اين رويداد فرهنگي، مطابق اين شيوهنامه انجام ميپذيرد.

1. ثبتنام

1-1. ناشران فعّال سراسر كشور اعم از خصوصي و غيرخصوصي كه داراي پروانة نشر معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي باشند و شرايط ثبتنام را احراز کنند، ميتوانند به تفكيك هر حوزه طبق زمانبندي اعلامشده توسط كميتة ناشران داخلي، از طریق سامانة مربوط در نمايشگاه ثبتنام نمايند.

2-1. کمیتة ناشران داخلی موظف است حداقل چهار ماه قبل از زمان برگزاری نمایشگاه، نسبت به ثبتنام ناشران داخلی اقدام کند.

تبصره 1: زمان شروع و پايان ثبتنام ناشران داخلي در چهارچوب زمانبندي کلي نمايشگاه و مصوبات شوراي برنامه‌ریزی، با تشخيص كميتة ناشران داخلي است و تمديد اين مهلت نیز با پيشنهاد کميتة يادشده و تأييد معاون اجرايي نمايشگاه خواهد بود.

تبصره 2: كميتة ناشران داخلي، از پذيرش هرگونه تقاضا پس از پایان مهلت اعلامشده برای ثبتنام معذور است و هيچ تعهدي از حيث واگذاري غرفه در قبال ناشراني كه در زمان ثبتنام اطلاعات نادرست يا ناقص ارائه دهند يا مدارك خود را بعد از اتمام مهلت ثبتنام ارائه کنند، نخواهد داشت.

3-1. مبناي ثبتنام براي ناشران علاوه بر دارا بودن پروانة نشر معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، به تفكيك هر حوزه و بر اساس تعداد کتابهاي منتشرشده، بدين شرح است:

 • ناشران بخش کتاب‌های عمومي، دانشگاهي و آموزشي: 40 عنوان كتاب؛
 • ناشران بخش کتاب‌های کودک و نوجوان: 45 عنوان کتاب؛
 • ناشران بخش نشر الکترونيک: 40 عنوان کتاب الکترونیک.

4-1. ناشران ملزماند قبل از ثبتنام، براي كنترل اطلاعات كتابهاي خود به سامانة ثبتنام نمایشگاه مراجعه و در صورت مشاهدة مغايرت، نسخهاي از كتاب را به همراه تصوير اعلام وصول به بانك اطلاعات كتاب در مؤسسه خانه كتاب ارائه و نسبت به پیگیری برای تکمیل و تصحیح اطلاعات کتاب‌های خود اقدام کنند.

5-1. آن دسته از ناشراني كه شرايط ثبتنام ازلحاظ دارا بودن تعداد عناوين منتشرشده را احراز نميکنند، ميتوانند نسبت به ثبتنام موقت اقدام کنند. درخواست اين دسته از ناشران در کارگروه تخصصي مرتبط (متشکل از مدیر بخش، مدیر كميتة ناشران داخلي و رئیس کارگروه نظارت بر نشر داخلي) مورد بررسي واقع خواهد شد و نظر کارگروه يادشده ملاک عمل براي تخصيص غرفه خواهد بود.

6-1. ثبتنام از ناشراني كه داراي پیشینة تخلّف و دریافت تذکر در نمايشگاه گذشته هستند، منوط به بررسي و موافقت کارگروه تخصصي یادشده است.

2. تخصیص غرفه

1-2. محاسبة تعداد عناوين متقاضيان بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در مؤسسه خانه كتاب (صرفاً تا پایان زمان ثبتنام) و عناوين منتشرشدة هر انتشارات طی دورة نمایشگاهی برای متقاضیان بخش‌های مختلف به شرح زیر است و عناوين منتشرشده پيش از اين دوره، در تخصيص متراژ غرفه مؤثر نخواهد بود:

 • ناشران کتاب‌های عمومی، دانشگاهی، کودک و نوجوان و آموزشی: بر اساس عناوین منتشرشده طی چهار سال منتهی به پایان زمان ثبتنام؛
 • برای ناشران کتاب‌های کمک‌درسی و کمک‌آموزشی و کنکوری (در تمامی مقاطع)، عناوین منتشرشده طی یک سال منتهی به پایان زمان ثبتنام ملاک قرار خواهد گرفت.
 • ناشران کتاب‌های الکترونیک: بر اساس عناوین منتشرشده طی دو سال منتهی به پایان زمان ثبتنام؛

2-2. در همة حوزهها، حداقل 15 عنوان از کتابهاي منتشرشده (طی دورة یادشده در بند فوق)، بايد چاپ اول باشد. تبصره: امتیاز هر عنوان کتاب (چاپ اول یا تجدید چاپ) طی این دوره، فقط یک‌بار محاسبه ميشود.

3-2. انتشار کتاب‌های زیر از مصادیق کتاب‌های دارای امتیاز برای تخصیص غرفه در نمایشگاه محسوب نمی‌شود:

الف. کتاب‌هایی که با حفظ محتوا و ظاهر یکسان، به‌صورت جداگانه توسط چند ناشر منتشر شده است؛

ب. کتاب‌های افست­ خارجی که صرفاً با درج شابک (یا با شابک ناشر اصلی) و یا اضافه کردن صفحة شناسنامه، در داخل کشور بازنشر شده باشد؛

ج. کتاب‌هایی که ازنظر الزام ناشر به پرداخت حق‌التألیف و کسب اجازه از صاحب اثر، فاقد متولی خاص برای انتشار بوده و به لحاظ قانونی انتشار آن‌ها برای همة ناشران بلامانع و آزاد باشد و بازنشر این کتاب‌ها در عمل تولید جدیدی در حوزة نشر محسوب نشود.

تبصره: در مصادیق مورد اختلاف، مطابق نظر کارگروه تخصصی مندرج در بند 5-1 اقدام خواهد شد.

4-2. کتابهاي الکترونیک و صورتهاي جديد کتاب (دیداری و شنیداری) نيز مشابه کتابهاي چاپي، در شاخصهاي تعيين متراژ غرفة ناشرانِ شرکتکننده لحاظ خواهد شد.

5-2. ملاك ثبتنام قطعي براي اختصاص غرفه، ورود اطلاعات کامل و دقیق کتاب‌های «موجود و قابل‌عرضه» در نمايشگاه و ارائة اسناد و مدارک موردنياز و واريز وجه مربوط و دريافت تأييديه است. بر این اساس، صرف دارا بودن اعلام وصول کتاب، ایجادکنندة حق برای دریافت غرفه (بدون عرضه و ارائة آن در نمایشگاه) نیست و کمیتة ناشران داخلی و کارگروه نظارتی مربوط موظف‌اند به روش‌های مقتضی نسبت به راستی­آزمایی و مطابقت عناوین اعلام‌شده در سامانه توسط ناشر با عناوین عرضه‌شده در نمایشگاه اقدام و موارد عدم مطابقت را به هیئت رسیدگی به تخلفات نمایشگاه اعلام کنند.

6-2. تخصيص غرفه به هر ناشر و تعيين متراژ آن در بخشهاي مختلف، بر اساس متراژ مفيد سالنهاي در اختيار و شاخصهايي همچون تعداد عناوين، تعداد صفحات، كيفيت آثار از حيث محتوا، مرجع بودن (فرهنگنامه و دائره‌المعارف تألیفی)، نگارش (تأليف، ترجمه، گردآوری، تصویرگری و ...) و همچنين توجه به ارزشهاي اسلامي و فرهنگي جامعه و آثار برگزيده در جشنواره‌های مورد تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نفیس بودن آثار (تأليفاتي که افزون بر محتوای متعالی، به لحاظ فیزیکی زیبا، باکیفیت و ماندگار است)، خواهد بود.

7-2. ناشران مجاز به واگذاري غرفه به غير (در هر قالب و تحت هر عنوان) نيستند و مطابق مقررات و ضوابط، با متخلفان برخورد خواهد شد.

8-2. تخصیص غرفه به متقاضیان و جانمایی در هریک از سالن‌های نمایشگاه، مطابق دستورالعمل مربوط خواهد بود.

3. نمایندگی

1-3. ناشري كه شرايط ثبتنام را داشته باشد، ميتواند حداكثر نمايندگي سه ناشر ديگر را اخذ نمايد كه ميبايد بهصورت مشترك کاربرگ مربوط به نمايندگي را تكميل، ممهور و در هنگام ثبت‌نام در سامانة نمایشگاه ثبت کنند.

تبصره: چنانچه مجموع کتاب‌هایی که ناشرِ شرکت­کننده در نمایشگاه به نمایندگی می‌پذیرد بیش از 45 عنوان کتاب باشد، تا سه مترمربع به متراژ غرفة ناشر نمایندگی‌پذیر افزوده خواهد شد.

2-3. ثبت مراتب دريافت و پذيرش نمايندگي در هنگام ثبتنام و تکميل و ارائة فرم نمايندگي و درج اطلاعات کتب ناشر واگذارکنندة نمايندگي در سامانه، الزامي است و نمایندگی‌های ثبت­نشده در سامانه ملاک عمل قرار نمی‌گیرد.

3-3. ناشراني كه در نمايشگاه شركت می‌کنند، فقط در صورت داشتن نمايندگي رسمی از ناشران غايب در نمايشگاه (که در سامانه ثبت شده باشد)، حق فروش كتاب آنها را دارند. هر ناشرِ غايب در نمايشگاه، ميتواند فقط به يك انتشاراتي نمايندگي فروش كتابهاي خود را واگذار نمايد.

4-3. عرضة كتب ساير ناشران بدون داشتن نمايندگي مکتوب و رسمي (که صرفاً تا پایان مهلت ثبت‌نام در سامانه نمایشگاه ثبت شده باشد)، ممنوع است.

تبصره: تشكلها، نهادهاي دولتي و تعاونيهاي نشر، فقط مجاز به دریافت نمایندگی و عرضه و فروش كتب ناشراني هستند كه در نمايشگاه حضور ندارند.

5-3. عرضة كتب ناشرانی که به‌موجب رأی قطعی هیئت رسیدگی به تخلفات به محرومیت از حضور در نمایشگاه محکوم شده‌اند، مجاز نیست و موجب محرومیت ناشرِ عرضه­کنندة این کتب از حضور در نمایشگاه خواهد شد.

6-3. ناشراني كه خود در نمايشگاه شركت كردهاند، نميتوانند به ناشر ديگري نمايندگي اعطا نمايند و اعطای نمایندگی در صورت حضور ناشر در نمایشگاه، تخلف محسوب می‌شود.

7-3. ناشران ميتوانند نمايندگي فروش كتاب مؤلفاني كه ناشر آثار خود هستند را مشروط به درج بهموقع اطلاعات کتب مربوط در سامانة ثبتنام، بپذيرند. «ناشر مؤلف»، مجاز به اعطاي نمايندگي عرضة اثر به بيش از يك ناشر نيست.

8-3. زمان اعطا و پذيرش نمايندگي از ناشران، صرفاً تا پايان مهلت ثبتنام و از طریق بارگذاری مدارک در سامانة نمایشگاه خواهد بود.

4. مدارک موردنياز براي ثبتنام

متقاضيان موظفاند طبق جدول زماني اعلامشده توسط كميتة ناشران داخلي نمايشگاه، نسبت به ثبت تقاضاي ثبتنام از طريق سايت ثبتنام و ارائة مدارك موردنياز به شرح زير اقدام نمايند.

1-4. مدارک درخواست ثبتنام شامل:

 • تکميل اطلاعات درخواستی و فرم تقاضاي ثبتنام؛
 • بارگذاری پروانة نشر معتبر (داراي اعتبار حداقل تا پايان ماهي که نمايشگاه در آن برگزار ميشود)؛
 • اعلام مطالعه، پذيرش و قبول مجموعة ضوابط نمايشگاه (ازجمله ضوابط حضور ناشران داخلی و دستورالعمل انضباطي مربوط و ...)؛
 • تکميل درخواست‌های مربوط؛ ازجمله فرم مربوط به دستگاه کارت‌خوان و فرم مربوط به فعاليتهاي جنبي يا فرم مربوط به درخواست نيازهاي رفاهي (در صورت تمايل)؛

2-4. مدارک مربوط به نمايندگي شامل:

 • ارائه فرم اعطاي نمايندگي همراه با مشخصات كامل (نام مديرمسئول، نشاني و تلفن) با مهر و امضاي ناشر واگذارکننده؛
 • بارگذاری پروانة نشر معتبر ناشر واگذارکنندة نمایندگی؛
 • ارائه فهرست کتابهاي منتشرشده از مؤسسه خانه كتاب بر اساس شابک (براي آن دسته از ناشراني كه طبق ضوابط از ناشر يا ناشران ديگر نمايندگي دارند)؛

3-4. مدارک مالي:

 • شامل تأییدیة واريز وجه؛

تبصره: تخصیص نهایی و تحويل غرفه به ناشران ثبتنام کننده، منوط به پرداخت کامل هزینة واگذاری غرفه طی مهلت اعلام‌شده توسط کمیتة ناشران داخلی است.

4-4. مدارک مربوط به اطلاعات دقيق کتابهاي قابلعرضه در نمايشگاه شامل:

 • اطلاعات کتابهاي قابلعرضه (ارائة اطلاعات کتابهاي منتشره طي شش سال اخير كه در نمايشگاه عرضه خواهد شد، با ذكر نام كتاب، نويسنده يا مترجم، شمارگان، سال انتشار، موضوع و نوبت چاپ در هنگام ثبتنام)؛

5-4. مدارک هويتي کارکنان غرفه:

 • ارائه فايل عكس جديد 4×3 کارکنان بهمنظور صدور كارت عكسدار؛
 • ارائه فايل اسکن کارت ملي کارکنان (مدير غرفه، جانشين مدير و كاركنان غرفه)؛
 • تكميل فرم صدور كارت شناسايي افراد موردنظر براي حضور در غرفه.

تبصره 1: تنها مديرمسئول هر انتشارات می‌تواند به‌عنوان مدير غرفه معرفی شود و جانشين معرفی‌شده از سوي مدیرمسئول، نبايد خود مدیرمسئول نشر ديگري باشد؛ مگر اینکه انتشاراتِ متعلق به وی، به‌طور مستقل در نمايشگاه حضور نداشته باشد. همچنين هر شخص حقيقي، می‌تواند فقط جانشيني يك غرفه را بر عهده بگيرد.

تبصره 2: تكميل تمامي اطلاعات درخواستی، الزامي است و ثبتنام و حضور در نمايشگاه با مدارك ناقص، مقدور نیست.

تبصره 3: در صورت ارائة هرگونه اطلاعات نادرست از سوي ناشران، تصميم لازم طبق مقررات در هيئت رسيدگي به تخلفات اتخاذ و بر طبق آن اقدام خواهد شد.

تبصره 4: تحويل غرفه به ناشران واجد شرایط، منوط به تکميل و ارائة برگ تعهدنامه (داراي مهر انتشارات و امضاي مديرمسئول) مبني بر مطالعه و پذيرش کامل ضوابط نمايشگاه است.

5. اجزا و بخشهاي کمیتة ناشران داخلي

1-5. بخشهاي مختلف مربوط به ناشران داخلي در نمايشگاه، عبارت است از:

الف. بخش ناشران کتاب‌های عمومي؛

ب. بخش ناشران کتاب‌های کودک و نوجوان؛

ج. بخش ناشران کتاب‌های دانشگاهي؛

د. بخش ناشران کتاب‌های آموزشي؛

ه. بخش ناشران الکترونيک.

متقاضيان حضور در هر بخش لازم است با توجه به نوع فعاليت خود، در هريك از بخشهاي پيشگفته ثبتنام نمايند.

2-5. در صورت درخواستِ ثبتنام در چند حوزه توسط ناشراني كه در حوزههاي مختلف نشر فعاليت ميكنند، امكان برخورداري از غرفة مستقل در ساير بخشها (حداکثر در دو حوزه)، مشروط به انتشار تعداد عناوين تخصصي لازم براي حضور در هر حوزه و وجود فضاي كافي وجود دارد. درهرصورت، ناشر مجاز به ارائة هر عنوان كتاب در بيش از يك غرفة تخصصي نيست و ضرورت دارد هر كتاب صرفاً در حوزة تخصصي مربوط عرضه شود.

تبصره: صرفاً ناشران کتاب‌های الکترونیک در بخش اختصاصی خود مجاز به عرضة آثار با موضوع‌های مختلف هستند.

3-5. در صورت فقدان فضاي كافي، تنها به اولويت انتخاب اول ناشر غرفه اختصاص خواهد يافت.

4-5. در صورت عدم امكان واگذاري غرفة دوم، عرضة کتابهاي توليدي هر انتشارات در غرفة اختصاصي خود با هماهنگي کمیتة ناشران داخلی بلامانع است و در غير اين صورت، اين گروه از ناشران ميتوانند عرضه و فروش کتاب‌های بخش دوم مورد درخواست خود را بهصورت نمايندگي به ناشر ديگري واگذار نمايند.

5-5. ناشران کتاب‌های آموزش زبان خارجی، کتابهاي آموزشي و کمک‌آموزشی، کمک‌درسی و کنکوری (در همة دوره‌ها و رده‌های سنی، آموزشی و تحصیلی)، باید در بخش ناشران آموزشی ثبت‌نام کنند و کتاب‌های این گروه از ناشران فقط در «بخش کتاب‌های آموزشي» نمايشگاه قابل‌عرضه است.

6-5. سالن‌های کتاب کودک و نوجوان در نمایشگاه صرفاً برای عرضة کتاب‌های «کودک و نوجوان» است و کتابهاي مربوط به این ردة سنّی که مخاطب آن بزرگ‌سالان هستند، لازم است در بخش مربوط عرضه شود.

6. ضوابط فعالیت در نمايشگاه

1-6. غرفة تخصیصی به هر ناشر، صرفاً برای عرضة کتاب‌های منتشرشده توسط آن ناشر است و نگهداری و فروش کتاب‌های غيرمجاز و عرضة کتاب‌های ساير ناشران، تخلف محسوب ميشود و با اشد مجازات پیش‌بینی‌شده در مقررات با متخلفان برخورد خواهد شد.

تبصره 1: عرضه و ارائة کتاب‌های سایر ناشران در غرفه (به هر میزان) یا نگهداری این کتاب­ها در انبار غرفه، موجب طرح مراتب در هیئت رسیدگی به تخلفات نمایشگاه و تعطیلی غرفه و حداقل یک سال محرومیت از امکان حضور در دوره­های بعدی نمایشگاه (به تشخیص هیئت رسیدگی به تخلفات) خواهد بود.

تبصره 2: ارائه و عرضة کتاب‌های فاقد مجوز و کتبی که به‌صورت متقلبانه و غیرمجاز تکثیر و منتشر شده باشد، موجب تشدید مجازات پیش­گفته و محرومیت از حضور در نمایشگاه تا سه سال و رسیدگی به صلاحیت ناشر در هیئت انتظامی استان خواهد بود.

2-6. هر كتاب صرفاً در يك غرفه قابلعرضه است و کتابهايي كه با همكاري چند ناشر توليد و نام ناشر یا ناشران همكار در شناسنامة كتابها ذكر ميشود، تنها در غرفة ناشري كه شابك کتابها به او تعلق دارد، قابلعرضه است و درهرصورت عرضة هر کتاب در بیش از یک غرفه، مطلقاً ممنوع است.

تبصره: کتاب‌هایی که با یک عنوان و با نام و نشان یک پدیدآورنده توسط چندین ناشر شابک دریافت و منتشر شده است، تنها مجاز به عرضه در غرفة اختصاصی آخرین ناشری است که برای آن اثر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز اعلام وصول دریافت کرده است. موارد اختلافی در کارگروه تخصصی موضوع بند 5-1 مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع خواهد شد.

3-6. عرضه و فروش کتاب اُفست در نمايشگاه، در صورتي مجاز است که علاوه بر دارا بودن شناسنامه و مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ناشر اصلي يا نمايندة رسمي وي، آن کتاب را در بخش ناشران خارجی نمايشگاه عرضه نکرده باشد.

تبصره: ضروری است ناشر هنگام ثبت‌نام و ورود اطلاعات، اُفست بودن کتب خود را در سامانه اعلام کند تا ضمن استعلام از کمیتة ناشران خارجی، عدم عرضة این کتاب‌ها در بخش یادشده احراز شود.

4-6. فروش و نمایش کالای غير از كتاب در نمايشگاه مانند پوستر، لوح فشرده یا لوازم و تجهیزات ذخیرة اطلاعات، محصولات صرفاً صوتی (از قبیل آلبوم‌های موسیقی، سخنرانی و ...)، محصولات صرفاً تصویری (از قبیل فیلم‌ها، نوار ضبط‌شدة سخنرانی و ...)، انواع نرم‌افزار، كارت تبريك، نوشت‌افزار، جورچين، عروسك و اسباببازي ممنوع است.

تبصره 1: ارائة هر نوع محصولِ فرهنگيِ منضم به كتاب (نه کتابِ منضم به محصول)، مشروط به درج مراتب در کتاب و ارتباط مستقيم آن با محتواي کتاب به تشخيص و تأیید کارگروه تخصصی مندرج در بند 5-1، بلامانع است.

تبصره 2: عرضة نقشه و پوستر علمي-آموزشي، مشروط به اينکه توليد خود ناشر باشد، بلامانع است.

تبصره 3: عرضة لوح فشرده یا تجهیزات ذخیرة اطلاعات (داراي مجوز از مراجع قانوني) که مصداق کتاب الکترونيک باشد، در بخش مربوط بلامانع است.

تبصره 4: شرکت‌کنندگان در بخش ناشران الکترونیک، صرفاً مجاز به عرضة محصولاتی هستند که از مصادیق کتاب الکترونیک بوده و دارای برچسب هولوگرام مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.

5-6. پيشثبتنام يا ثبتنام و همچنین تبلیغ و معرفی هرگونه دوره، بسته، آزمون و کلاس آموزشي و مشاوره از قبيل «کنکور، کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري» و عناوين مشابه و نیز تبلیغات در خصوص تبدیل مقاله، جزوه و پایان‌نامه به کتاب در نمايشگاه ممنوع است.

6-6. تمامی متقاضیان موظف‌اند پس از تأیید ثبت‌نام و پرداخت هزینة غرفه با مراجعه به وبگاه www.sale.tibf.ir، نسبت به به‌روزرسانی دقیق و نهایی قیمت و اطلاعات کتاب‌های قابل‌عرضة خود در نمایشگاه ظرف بازة زمانی اعلام‌شده اقدام کنند.

تبصره: هر ناشر فقط برای یک‌بار مجاز به اصلاح و به‌روزرسانی اطلاعات کتاب‌های خود است و در صورت تغییر قیمت کتاب، الصاق برچسب حاوی قیمت جدید همراه با آرم انتشارات، الزامی است.

7-6. ناشران ملزم به تهيه و نگهداري فهرست کتاب‌های قابلعرضه در غرفة خود (شامل کتاب‌های خود و نمايندگيها مطابق اطلاعات درجشده در سامانة ثبتنام) براي ارائه به ناظران هستند. اين فهرست توسط مديريت بخش مربوط کنترل و ممهور به مهر و امضاي بخش خواهد شد.

8-6. پیش‌فروش کتاب در نمايشگاه و همچنین عرضة کتاب­هایی که بيش از 6 سال از تاريخ انتشار آن گذشته، ممنوع است.

9-6. چنانچه ناشری برای مدت معینی از فعالیت در نمایشگاه یا استفاده از تسهیلات آن (مانند استفاده از دستگاه کارت‌خوان بن­کارت یارانه‌ای) محروم شود و به‌صورت مستقل یا با مشارکت و همکاری سایر غرفه‌ها (به هر نحو) اقدام به ادامة فعالیت کند، نسبت به تشدید مجازات ناشر متخلف و نیز غرفه‌ای که برای عرضة کتاب‌های ناشر متخلف همکاری کرده، اقدام خواهد شد.

10-6. ناشران شرکتکننده، بايد کتاب‌های خود را با رعايت کف و سقف تخفيف تعيينشده (حداقل با 10٪ و حداکثر با 30٪ تخفيف) و در صورت درخواست خريدار با صدور فاكتور خريد ممهور به مهر ناشر دارای غرفه به خريداران عرضه کنند.

تبصره: صدور فاکتور با درج مشخصات کامل خریدار، برای تمامی فروش‌های بیش از ده میلیون ریال، الزامی است.

11-6. در صورت استقرار سامانة متمرکز فروش در نمایشگاه، تمامی ناشران ملزم به همکاری، اقدام و تأمین تجهیزات مربوط خواهند بود.

12-6. ناشران ملزم به رعايت تذكرات قانوني مسؤولين و ناظران مربوط و همکاری در امضای صورت‌جلسة نظارتی هستند.

7. ضوابط مربوط به دستگاه کارت‌خوان و بن­کارت یارانه­ای خرید کتاب

1-7. نصب دستگاه کارت‌خوان بهمنظور سهولت خريد بازديدكنندگان الزامي است و غرفهداران موظفاند نسبت به پیگیری به­موقع برای دريافت و نصب دستگاه کارت‌خوان و همچنین عودت سالم دستگاه اقدام نمايند.

تبصره 1: استفاده از هر نوع دستگاه کارت‌خوان به‌جز دستگاه کارت‌خوان تحویلی از سوی بانک عامل نمایشگاه و استفاده از دستگاه کارت‌خوان ساير بانکها، ممنوع است.

تبصره 2: استفاده نکردن از دستگاه کارت‌خوان در غرفه و نپذيرفتن بن­كارت الكترونيكي كتاب، مجاز نیست.

تبصره 3: به‌منظور حفظ امنیت کارت‌های بانکی خریداران، می‌باید دستگاه‌های کارت‌خوان در موقعیتی قرار گیرد که امکان ورود رمز کارت توسط شخص خریدار فراهم باشد.

2-7. معاونت اجرایی نمایشگاه و کمیتة ناشران داخلی موظف‌اند حداکثر تا 48 ساعت قبل از شروع نمایشگاه، تمهیدات لازم برای نصب و راه‌اندازی دستگاه‌های کارت‌خوان در تمامی سالن‌های مختلف تابعه را فراهم کنند. ناشران نیز موظف به اقدام برای دریافت دستگاه کارت‌خوان تا حداکثر 24 ساعت قبل از شروع نمایشگاه هستند و تبعات هرگونه تأخیر بر عهدة ناشر خواهد بود.

3-7. درج اطلاعات كامل حساب بانکی (مربوط به بانک عامل نمایشگاه) در سامانه هنگام ثبت‌نام الزامي است. شمارهحساب اعلامشده، باید به نام شخص مدیرمسئول و یا به نام انتشارات (در مورد اشخاص حقوقی) باشد و ثبت اطلاعات حساب بانکی متعلق به اشخاص دیگر، مطلقاً ممنوع است و در موارد خاص مربوط به ناشرانِ دارای شخصیت حقیقی، مطابق مستندات و تشخیص کارگروه تخصصی مندرج در بند 5-1 اقدام خواهد شد.

تبصره: در مورد ناشران دارای شخصیت حقوقی، در صورت عدم وجود ‌حساب بانکی به نام انتشارات، بر اساس شماره‌حساب اعلامی در مفاد وکالتنامة رسمی انتشارات اقدام خواهد شد. بدیهی است هر شخص حقیقی با کد ملّی مربوط به خود نمی‌تواند بیش از یک وکالت برای ارائه در نمایشگاه دریافت کند.

4-7. درخواست بیش از یک دستگاه کارت‌خوان (متناسب با متراژ غرفه و فعالیت ناشر)، صرفاً از طریق ثبت در سامانه هنگام واریز وجه برای دریافت غرفه امکان‌پذیر است و پذیرش درخواست دستگاه کارت‌خوان در ایام برگزاری نمایشگاه، مشروط به امکان اقدام از سوی بانک عامل، واریز وجه مربوط به حساب اعلام‌شده و تأیید مدیر کمیتة ناشران داخلی است.

5-7. هر نوع اقدام یا مشارکت و همکاری در مورد بن­های خرید الکترونيکي کتاب که مغاير با اهداف فرهنگي تعيينشده در مقررات باشد، ازجمله معاوضة بن­کارت با وجه نقد يا نقدكردن بن­كارت بدون فروش و تحویل كتاب، دريافت مبلغ از طريق بن­کارت بدون تحويل کتاب در محل نمايشگاه (اعم از تسویه حساب‌های قبلی با خریدار با استفاده از بن­کارت یا دریافت بن­کارت بابت پیش‌فروش کتاب) و ... ممنوع و مستوجب اِعمال حداکثر مجازات پیش­بینی­شده در دستورالعمل رسیدگی به تخلفات نمایشگاه است.

6-7. براي تمامي فروشهاي مازاد بر 10 ميليون ريال که تمام یا قسمتی از آن با «بنکارت یارانه­ای» پرداخت می‌شود، صدور فاکتوري که تمامي مشخصات خريدار (اعم از شناسه یا شمارة ملي، تلفن همراه، آدرس کامل و زمان صدور فاکتور) در آن قيد شده باشد، ضروري است و ناشر مکلف به نگهداري يک نسخه از آن و ارائه به ناظران نمایشگاه است. شماره ترتیب فاکتورها و نیز زمان انجام تراکنش و تاريخ فاکتور بايد باهم مطابقت داشته و کتابها نيز قابل­تحويل در محل نمایشگاه باشد.

7-7. دريافت بنکارت‌هاي یارانه‌ای کتاب اشخاص به‌صورت تجميعي و گروهي (مجموعاً بيش از پنج فقره کارت اشخاص) ممنوع است.

8-7. هزينه کردن بن‌‌کارت‌کارت یارانه‌ای خرید کتاب در غرفة انتشاراتي که وابسته به مراکز عمومي يا دولتي بوده و دستگاه متبوع بن‌کارت یارانه‌ای را براي تجهيز کتابخانههاي ذيربط دريافت کرده، ممنوع است.

9-7. انتقال و جابه‌جایی دستگاه کارت‌خوان بن کارت یارانه‌ای به خارج از غرفه و نمایشگاه و هرگونه تراکنش مالی مربوط به بن کارت یارانه‌ای در خارج از ساعات فعالیت نمایشگاه، مجاز نیست.

10-7. ناشران صرفاً مجاز به دریافت بن­کارت بابت کتاب‌های مجاز عرضه‌شده در غرفة خود هستند و دریافت بن­کارتِ مربوط به سایر غرفه‌ها و همکاری برای عرضة کتاب‌های ناشری که از استفاده از تسهیلات یارانه‌ای نمایشگاه محروم شده، موجب طرح مراتب در هیئت رسیدگی به تخلفات نمایشگاه است.

8. هزینة غرفه

 1-8. لازم است ناشران پس از اعلام متراژ تخصيصي غرفهها، تمامی هزینة غرفه را بر اساس جدول زير در زمان تعيينشده به حسابي كه از سوي كميتة ناشران داخلي اعلام می‌شود، واريز نمايند:

 

1- تا 9 مترمربع، به ازاي هر مترمربع براي ناشران خصوصي / 600,000 ریال

2-از 10 مترمربع تا 24 مترمربع، به ازاي هر مترمربع براي ناشران خصوصي / 900,000 ریال

3- از 25 مترمربع تا 48 مترمربع، به ازاي هر مترمربع براي ناشران خصوصي /  1,425,000 ریال

4- از 49 مترمربع تا 100 مترمربع، به ازاي هر مترمربع براي ناشران خصوصي / 2,025,000 ریال

5- از101 مترمربع تا 200 مترمربع، به ازاي هر مترمربع براي ناشران خصوصي / 2,625,000 ریال

6- از201 مترمربع تا 250 مترمربع به ازای هر مترمربع برای ناشران خصوصی(موارد خاص) / 3,375,000 ریال

7- تا 9 مترمربع، به ازاي هر مترمربع براي ناشران غيرخصوصي / 1,125,000 ریال

8- از 10 مترمربع تا 24 مترمربع، به ازاي هر مترمربع براي ناشران غيرخصوصي / 1,575,000 ریال

9- از 25 مترمربع تا 48 مترمربع، به ازاي هر مترمربع براي ناشران غيرخصوصي / 2,325,000 ریال

10- از 49 مترمربع تا 100 مترمربع، به ازاي هر مترمربع براي ناشران غيرخصوصي / 2,775,000 ریال

11- از 101 مترمربع تا 200 مترمربع، به ازاي هر مترمربع براي ناشران غيرخصوصي / 3,750,000 ریال

12- از201 مترمربع  تا 250 مترمربع به ازای هر مترمربع برای ناشران غیرخصوصی(موارد خاص)/ 4,650,000 ریال

 

تبصره 1: فهرست ناشران دولتي و عمومي را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تعيين خواهد کرد.

تبصره 2: ناشرانِ خصوصي شهرستاني مشروط به نداشتن سابقة هرگونه تخلف و دریافت تذکر در دو دورة گذشته نمایشگاه، تا سقف 15 مترمربع، از 50% تخفيف بهرهمند ميشوند.

2-8. به‌منظور مديريت بهينة فضاي مسقف نمايشگاهي، کمينه متراژ غرفه براي اختصاص به ناشران، 5/4 مترمربع (در قالب غرفة مشترک) و بيشينه متراژ اختصاصي 200 مترمربع خواهد بود. در صورت اقتضاي الزامات فني و اجرايي و با موافقت كميتة ناشران داخلي، ارقام پيشگفته تا رفع مشکل قابل‌تغییر است.

تبصره: سقف متراژ هر یک از بخش‌های پنج‌گانة ناشران داخلی با توجه به متراژ کلی در اختیار، توسط کارگروه تخصصی مندرج در بند 5-1 تعیین می‌شود. در موارد خاص که حجم فعالیت و تعداد عناوین ناشر اقتضا نماید، به تشخیص کارگروه پیش‌گفته سقف متراژ یادشده تا 250 مترمربع قابل‌افزایش خواهد بود.

3-8. به‌منظور تقويت بُعد نمايشگاهي اين رويداد، در صورت پيشنهاد هر بخش و موافقت كميتة ناشران داخلي، امکان واگذاري «غرفة نمايشگاهي» به‌صورت رايگان تا سقف 5% کل فضاي هر بخش مشروط به رعايت موارد زير وجود دارد:

 • ناشران متقاضی در صورت استفاده از غرفۀ نمایشگاهی، اجازه فروش کتاب در نمایشگاه را ندارند؛
 •  ناشرانی که از این امکان استفاده میکنند، نمیتوانند نمایندگی فروش کتاب‌های خود را به ناشران حاضر در نمایشگاه واگذار کنند.

4-8. قبل از واریز وجه، کمیتة ناشران داخلی مجاز به تخصیص و تحویل غرفه نیست و عدم واريز وجه در موعد مقرر، به‌منزلة انصراف از حضور در نمايشگاه تلقي ميشود.

5-8. مهلت اعلام انصراف از ثبت‌نام و دریافت غرفه و عودت وجه واریزی، تا یک هفته پیش از شروع نمایشگاه است که در این صورت بیست درصد از مبلغ پرداختی ناشر با توجه به هزینه‌های انجام‌شده از مبلغ پرداختی ایشان کسر و باقیمانده مسترد خواهد شد.

تبصره 1: در صورت اعلام انصراف از حضور در نمایشگاه پس از مهلت یادشده یا عدم حضور در نمایشگاه، ناشر منصرِف با رأی هیئت رسیدگی به تخلفات نمایشگاه حق ثبت‌نام و حضور در نمایشگاه تا مدت 2 سال را نخواهد داشت.

تبصره 2: چنانچه متقاضی تا 24 ساعت قبل از افتتاح نمایشگاه نسبت به دریافت و آماده‌سازی غرفه اقدام نکند، کمیتة ناشران داخلی مجاز به واگذاری غرفه به متقاضیان دیگر است و وجه پرداختی قابل‌استرداد نیست.

تبصره 3: انصراف ناشر در مهلت تعیین‌شده علاوه بر ثبت در سامانة نمایشگاه، باید به‌صورت مکتوب و درج دلیل یا دلایل آن و با مهر و امضای مدیرمسئول انتشارات به کمیتة ناشران داخلی اعلام شود.

9. ضوابط اجرايي فعاليت غرفهداران

1-9. رعايت حجاب و شئون اسلامي از سوي ناشران و عوامل ایشان در نمایشگاه الزامي است. (استفاده از لباس اداري مناسب توصيه ميشود.)

2-9. استفاده و نصب هرگونه پوستر یا تصاویری که محتوای آن مغایر با شئون و ارزش‌های اسلامی و موازین شرع باشد، ممنوع است.

3-9. ناشران ملزم به تحويل گرفتن غرفه تا يک روز قبل از افتتاح نمايشگاه و چيدمان بهموقع غرفه در زمان افتتاحیة نمايشگاه هستند.

4-9. حضور مدیر معرفی­شده يا جانشين وی در غرفه، در ساعات کاری نمایشگاه الزامی است.

5-9. ساعت كار نمايشگاه براي بازديدكنندگان، از ساعت 10 تا 20 است که بنا بر تشخيص معاون اجرايي نمايشگاه قابلتغيير خواهد بود. ناشران و غرفه­داران بايد 30 دقيقه قبل از گشايش درِ ورودی سالن، در محل غرفه حاضر باشند. حضور بهموقع برای بازگشایی و در زمان آغاز به كار نمايشگاه و تخلية سالنها در زمان پايان ساعت کار نمايشگاه، الزامي است. در صورت عدم حضور در زمان مقرر، مسؤوليت هرگونه خسارت و حوادث احتمالي بر عهدة مسئول غرفه است.

6-9. ساعت انتقال كتاب به سالن‌ها در روزهای برگزاري نمايشگاه، از ساعت 7 تا 9 صبح است و در زمانهاي قبل و بعد از ساعت تعيينشده تردد چرخ یا خودروهاي حمل كتاب، مجاز نیست. همچنین ورود و خروج كتاب و ساير تجهيزات از كلية سالنها، منوط به اجازة مدير سالن است.

7-9. نصب و الصاق كارت شناسايي براي غرفهداران در طول ساعات کار نمايشگاه، الزامي است. ميزان مجاز حضور افراد و صدور کارت، تا 12 متر غرفه سه نفر متصدي و از 12 متر به بالا، به ازاي هر سه متر، يك نفر متصدي است.

8-9. نگهداري و نمايش كتاب، مختص به فضاي غرفه است و هرگونه تعرض به فضاي خارج از غرفه (راهروها، مسيرهاي اضطراري، اطراف و فضاي پشت غرفهها) و نیز تصرف غیرمجازِ فضای نمایشگاهی (مازاد بر متراژ تخصیصی)، استفاده از دیواره‌های جانبي بيرون از غرفهها و ديوار سالن، برهم زدن نظم عمومي در غرفه و سالن (ايجاد راهبندان در راهروهاي سالن و ...) و ايجاد مزاحمتهاي صوتي براي غرفههاي مجاور، موجب طرح مراتب در هیئت رسیدگی به تخلفات نمایشگاه است.

9-9. ساختوساز غيرمجاز و بدون اخذ مجوز در غرفه و همچنين هرگونه تجميع غرفههاي هم‌جوار که براي دريافت آن‌ها به‌صورت جداگانه ثبتنام و درخواست شده، (حتی در صورت قرارگیری الفبایی در کنار یکدیگر) در هیچ شرایطی مجاز نیست.

10-9. بهمنظور يکسانسازي نما و كتيبة سر درِ غرفهها، طرحهاي واحدي اجرا می­شود و غرفهها بر اساس نام و مشخصات متقاضي مندرج در پروانة نشر (بدون لحاظ پیشوندهایی نظیر موسسه، شرکت، نشر، انتشارات و ...) نامگذاري و جانمایی خواهند شد. بديهي است هرگونه تغيير نام و استفاده از پسوند و پيشوندهايي كه نام غرفه را مخدوش و ماهيت آن را به هر نحو تغيير دهد، ممنوع است و لازم است غرفهداران از نصب هرگونه نوشته و يا طرح جداگانه خودداري نمايند.

11-9. هرگونه تغییر اطلاعات و مخدوش کردن تابلوهای اطلاع‌رسانی و راهنمای سالن‌ها و راهروها ممنوع است.

12-9. استعمال دخانيات در کلية سالنهاي نمايشگاه اکیداً ممنوع است.

13-9. تهيه و وجود يک دستگاه کپسول اطفاء حریق (كپسول co2 يا آب و گاز) به ازای هر 9 مترمربع غرفه، الزامي است.

14-9. هرگونه سیم­کشی و اخذ انشعاب فرعي برق براي مصارف متفرقه و بدون هماهنگي با بخش‌های اجرايي و پشتيباني و همچنین استفاده از هرگونه بخاری‌برقی، کتري برقي و استفاده از منابع روباز حرارتي و پختوپز در غرفهها و قرار دادن مواد قابل­اشتعال و اضافي بر روي سيمهاي برق، نگهداري مايعات قابل اشتعال در سالنهاي نمايشگاه و نیز استقرار كتاب، تجهیزات و ضايعات در نزديكي تابلوهاي برق اكيداً ممنوع است. مسؤوليت بروز هرگونه حادثه ناشي از انشعاب غيرمجاز و جبران خسارات احتمالی، بر عهدة مدير غرفه خواهد بود.

15-9. حفظ و نگهداري تجهیزات و غرفههاي تحويلي، بر عهدة غرفهداران است. همچنین لازم است قفسهها، تابلوها، تجهيزات و ساير عناصر غيرسازهاي در جاي خود تثبيت شوند تا از سقوط احتمالي آنها جلوگيري شود. در صورت وارد آمدن هرگونه خسارت و استفادة ناصحيح، شركتكنندگان موظف به جبران خسارت مطابق نظر بخش اجرايي خواهند بود.

16-9. مسؤوليت حفاظت از وجه نقد و ساير وسايل قيمتي در غرفه، بر عهدة مسئول غرفه است.

17-9. نظافت داخل غرفهها بر عهدة غرفهداران است و شايسته است در حفظ نظافت كلي نمايشگاه و آراستگی غرفة خود كوشا باشند.

18-9. بهمنظور حفظ انضباط محيط و زيبايي بصری نمايشگاه، ساخت غرفه در چهارچوب شرايط ذيل مجاز است:

 • حداكثر ارتفاع مجاز غرفهسازي براي غرفههاي خودساز، سه متر و بدون تماس با سقفها و ديوارهها و با رعايت فاصلة ايمن است؛
 • ساخت غرفههاي خودساز در دو طبقه در فضاي نمايشگاهي مجاز نيست؛
 • در طراحي غرفههاي خودساز، رعايت استانداردها و الزامات نمايشگاهي مانند عدم تماس با ديوارههاي موقت، راهروها، استفاده از مواد مناسب، جمعآوري ضايعات و پاکسازي بهموقع محيط پس از پايان كار نمايشگاه، الزامي است؛
 • ساخت غرفههاي خودساز با مصالح ساختماني (آجر، سيمان، شيشه، آهن و ...) در سالنهاي نمايشگاهي مجاز نيست.
 • نصب و جانمایی کتیبه و شمارة غرفه در غرفه‌های خودساز در مکان مناسب و قابل‌رؤیت الزامی است.
 • حداکثر سطح قابل‌استفاده از دیواره برای نصب نمایشگر یا محتوای تبلیغی در دیوارة بیرونی غرفة خودساز (تا ارتفاع مجاز سه متر) معادل 30 درصد تعیین می‌شود و بیش از آن مستلزم کسب مجوز از کمیسیون تبلیغات و بازرگانی نمایشگاه و پرداخت تعرفه است.
 • طراحی و غرفه‌آرایی غرفه‌های خودساز باید متعارف باشد و فضای غیرقابل‌دسترس و خارج از دید ناظران نباید اجرا و ساخته شود.

10. فعاليتهاي جنبي

1-10. اخذ مجوز از كميتة ناشران داخلي براي انجام هرگونه فعاليت جنبي (مجموع فعالیت‌های فرهنگی مرتبط با کتاب مانند جشن رونمایی، دعوت از نویسندگان و شخصیت‌ها، نشست‌ها و ...) در داخل غرفه و بخش‌های مربوط ضروری است.

2-10. لازم است مشخصات هريك از برنامهها شامل عنوان برنامه، نام سخنران يا مدعو، تاريخ، ساعت، برآورد تعداد شركتكنندگان و محل اجراي برنامه، قبلاً در سامانه ثبت و به كميتة ناشران داخلي اعلام و ارائه شود.

3-10. رعايت كامل مقررات مربوط و جلوگيري از ایجاد مزاحمت برای دیگران، انسداد مسیر و اخلال در نظم عمومي حاكم بر سالن، در طول مدت اجراي برنامه ضروري است.

4-10. مسؤوليت محتواي برنامههاي داخل غرفه بر عهدة برگزاركننده است و كميتة ناشران داخلي مسؤوليتي در مورد محتواي برنامهها و تخلفات احتمالي و پاسخگويي در قبال دستگاههاي نظارتي ندارد و برگزارکننده شخصاً مسئول و پاسخگو خواهد بود.

5-10. براي انجام هماهنگي و دريافت مجوز اجراي برنامهها و فعاليتهاي جنبي در سالن‌های تحت نظر کمیتة علمی-فرهنگی، ضرورت دارد ناشران درخواست خود را طبق جدول زمانی اعلام‌شده در سامانه ثبت و به كميتة یادشده ارسال کنند. این کميته بهتناسب اهداف، برنامهها و امکانات خود، در خصوص تقاضاهاي رسيده اتخاذ تصميم خواهد کرد.

11. تبليغات

1-11. فضاي تبليغاتي غرفهداران صرفاً محدود به داخل غرفة خود است و ناشران مجازند با روش مناسب نسبت به طراحي و تزيين غرفة خود اقدام كنند. (ارتفاع غرفة در اختيار غرفهداران، حداكثر سه متر است).

2-11. انجام هرگونه تبليغات در خارج از غرفه (درون و بیرون سالن‌‌های نمایشگاهی)، صرفاً منوط به كسب مجوز است و در صورت مشاهدة تبليغ غيرمجاز، از انجام آن جلوگيري خواهد شد. غرفهداراني كه تمايل به انجام فعالیت‌های تبليغی دارند، لازم است از طریق مجریِ طرف قرارداد با «کمیسیون تبليغات و بازرگاني» نمايشگاه اقدام نمايند.

3-11. توزيع تراكت، ساك دستي آرمدار، جدول، كارت ويزيت، لوح فشرده، جورچين، کارتپستال و بازيهاي علمي به شكل تبليغاتي و كالاهاي مشابه و نیز نصب هرگونه بنر، بالن، بروشور، برچسب، پوستر و ديگر اقلام تبليغاتي در خارج از غرفه، صرفاً با اخذ مجوز از کمیسیون پيشگفته امکانپذير است.

4-11. تبلیغ وبگاه یا برنامه‌های کاربردی (اپلیکیشن‌ها) عرضة کتاب در درون غرفه، تنها برای ناشرانی مجاز است که محتوای وبگاه یا برنامة کاربردی ناظر به کتاب‌های منتشرشدة همان ناشر باشد.

5-11. نصب استندهاي تبليغاتي و مسدود کردن مسير بازديدكنندگان، ممنوع است.

12. تخلفات

ارتكاب هر يك از موارد زير در بخش ناشران داخلي نمايشگاه، تخلف محسوب ميشود و مراتب در «هیئت رسیدگی به تخلفات نمایشگاه»، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت:

1-12. واگذاري و اجارة غرفه به غير به هر شکل؛

2-12. ارائه و فروش کتاب‌های ذيل در نمايشگاه:

الف. کتاب‌های فاقد مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (شامل مجوز اوليه و اعلام وصول)؛

ب. کتاب‌های بدون شناسنامه؛

ج. كتابهاي ساير ناشران؛

د. کتاب‌های غيرمرتبط با موضوع سالن برخلاف مفاد بندهای 4-5 تا 6-5؛

ه. کتاب‌های افست برخلاف مفاد بند 3-6؛

و. کتاب­هایی که به‌صورت متقلبانه و غیرمجاز تکثیر و منتشر شده باشد؛

ز. کتاب­هایی که بيش از 6 سال از تاريخ انتشار آن­ها گذشته است؛

ح. کتاب‌های ناشرانی که به‌موجب رأی هیئت رسیدگی به تخلفات از حضور در نمایشگاه محروم شده‌اند.

3-12. هرگونه اقدام متقلبانه و یا مغاير با اهداف فرهنگي تعيينشده در مورد بن­کارت یارانه­ای کتاب:

الف: معاوضة بن­کارت یارانه­ای با وجه نقد يا نقدكردن آن بدون فروش و تحویل كتاب؛

ب: دريافت بن­کارت یارانه­ای اشخاص به‌صورت تجميعي و گروهي (مجموعاً بيش از 5 فقره کارت اشخاص)؛

ج: عدم صدور و نگهداری فاکتور دقيق در تمامي فروشهاي مازاد بر 10 ميليون ريال که مبلغ آن با بن­کارت یارانه­ای پرداخت ميشود؛

د: دريافت مبلغ از طريق بن­کارت یارانه­ای بدون تحويل کتاب در محل نمايشگاه (اعم از تسویة حساب‌های قبلی با خریدار با استفاده از بن یا دریافت بن­کارت بابت پیش‌فروش کتاب)؛

ه: هزينه کردن بن­کارت یارانه­ای خريد کتاب در غرفة انتشاراتي که وابسته به مراکز عمومي يا دولتي بوده و دستگاه متبوع بن را براي تجهيز کتابخانههاي ذيربط دريافت کرده است؛

و. انتقال دستگاه کارت‌خوان بن­کارت یارانه‌ای به خارج از غرفه و نمایشگاه و هرگونه تراکنش مالی مربوط به بن‌کارت یارانه‌ای در خارج از ساعات فعالیت نمایشگاه؛

ز. همکاری برای عرضة کتاب‌های ناشری که از استفاده از تسهیلات یارانه‌ای نمایشگاه محروم شده است.

4-12. فروش وسايل غير از كتاب مانند پوستر، لوح فشرده یا لوازم و تجهیزات ذخیرة اطلاعات، محصولات صرفاً صوتی (از قبیل آلبوم‌های موسیقی، سخنرانی و ...)، محصولات صرفاً تصویری (از قبیل فیلم‌ها، نوار ضبط شدة سخنرانی و ...)، انواع نرم‌افزار، كارت تبريك، نوشت‌افزار، جورچين، عروسك و اسباببازي؛

5-12. پيشثبتنام يا ثبتنام و همچنین تبلیغ و معرفی هرگونه دوره، بسته، آزمون و کلاس آموزشي و مشاوره از قبيل «کنکور، کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري» و عناوين مشابه و نیز تبلیغات در خصوص تبدیل مقاله، جزوه و پایان‌نامه به کتاب در نمايشگاه؛

6-12. عدم تهيه و نگهداري فهرست کتب قابلعرضه در غرفة خود (شامل کتب خود و نمايندگيها مطابق اطلاعات درجشده در سامانة ثبتنام) براي ارائه به ناظران؛

7-12. عدم انطباق کلی عناوین کتاب‌های موجود در غرفه با فهرست اعلام‌شده در سامانه و عدم ارائة کتاب‌هایی که ناشر عرضة آن‌ها را در سامانه ثبت‌نام اعلام کرده است؛

8-12. عدم به‌روزرسانی اطلاعات کتاب‌های قابل‌عرضه در سامانة نمایشگاه، ارائة اطلاعات غیرواقعی، نادرست و ناقص در اسناد ثبتنام؛

9-12. پیش­فروش کتاب در نمایشگاه؛

10-12. عدم رعايت حجاب و شئون اسلامي توسط کارکنان غرفه؛

11-12. عدم رعايت حداقل و یا حداکثر تخفيف تعيينشده؛

12-12. عدم صدور فاكتور و درج میزان تخفيف در صورت درخواست فاكتور توسط خريدار؛

13-12. عدم استفاده از دستگاه کارتخوان و نپذيرفتن بن يا كارت الكترونيكي كتاب و نیز عدم همکاری و اقدام در استقرار سامانة فروش نمایشگاه؛

14-12. فروش كتاب به قيمت بالاتر از پشت جلد يا مخدوش بودن قيمت پشت جلد (بدون برچسب ناشر)؛

15-12. عدم رعایت موارد ایمنی مندرج در ضوابط و یا تجهيز غرفه به كپسول اطفاي حريق؛

16-12. تأخير در بازگشايي و تعجيل در تعطيلي غرفه؛

17-12. اجراي فعاليت جنبي بدون هماهنگي با مراجع تعیین­شده؛

18-12. برهم زدن نظم عمومي در غرفه و سالن (ايجاد راهبندان در راهروهاي سالن و ...).

19-12. تبليغات غيرمجاز، گمراهکننده و خارج از ضوابط تعيينشده؛

20-12. ايجاد مزاحمت صوتي براي غرفههاي مجاور؛

21-12. عدم حضور مسئول يا جانشين مسئول در غرفه یا حضور افراد غيرمسئول در داخل غرفه؛

22-12. عدم الصاق كارت شناسايي توسط کارکنان غرفهها؛

23-12. تعرض به فضاي خارج از غرفه (غرفه‌های جانبی، راهروها، مسيرهاي اضطراري، اطراف و فضاي پشت غرفهها) و نیز تصرف غیرمجاز فضای نمایشگاهی مازاد بر متراژ تخصیصی؛

24-12. ساختوساز غيرمجاز و بدون اخذ مجوز در غرفه و همچنین تجمیع غرفه‌های هم‌جوار و مستقل؛

25-12. عدم رعايت تذكرات قانوني از سوي مسؤولين و ناظران مربوط و عدم همکاری در امضای صورت‌جلسة نظارتی؛

26-12. تحويل نگرفتن غرفه تا يک روز قبل از افتتاحیه نمايشگاه و يا عدم چيدمان بهموقع غرفه در زمان بازگشايي و افتتاح نمايشگاه و نیز عدم حضور در نمایشگاه و انصراف برخلاف ضوابط مربوط؛

27-12. استنکاف از دریافت احکام و مکاتبات ابلاغی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات؛

28-12. عدم رعايت دستورالعملها و ضوابط حضور ناشران در نمایشگاه.

این ضوابط پس از تصویب در «کارگروه بررسی و تدوین مقررات» و «شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه»، در تاریخ 98/10/28 به تأیید «رئیس نمایشگاه و معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» رسیده و از همان تاریخ قابل‌اجرا است.