ضوابط حضور ناشران داخلي

در سی و دومین نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران

(4-14 اردیبهشت 1398)

ناشر محترم!

لطفاً مجموعه ضوابط حضور در سی و دومین نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران را به‌دقت مطالعه و با آگاهي كامل نسبت به تكميل فرم ثبت‌نام و مهر و امضاي آن اقدام فرماييد. اظهار بي­ اطلاعي از ضوابط، موجب سلب مسؤولیت از شما نخواهد بود.

مقدمه

با توجه به برگزاري ساليانه نمايشگاه بين‌المللي کتاب تهران توسط معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، حضور و ثبت‌نام تمامي ناشران داخلي در اين رويداد بزرگ فرهنگي، مطابق اين شيوه‌نامه انجام خواهد پذيرفت.

بخش‌هاي مختلف مربوط به ناشران داخلي در نمايشگاه، عبارت است از:

الف) بخش ناشران عمومي؛

ب) بخش ناشران کودک و نوجوان؛

ج) بخش ناشران دانشگاهي؛

د) بخش ناشران ‌آموزشي.

متقاضيان لازم است با توجه به نوع فعاليت خود، در هريك از بخش‌هاي مذكور ثبت‌نام نمايند.

1. شرايط ثبت‌نام

1-1. ناشران سراسر كشور اعم از خصوصي و غيرخصوصي كه داراي پروانه نشر معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي باشند و شرايط ثبت‌نام را احراز نمايند، به تفكيك هر حوزه مي‌توانند طبق زمان‌بندي اعلام‌شده توسط کميته ناشران داخلي، در نمايشگاه ثبت‌نام نمايند.

تبصره 1: کميته ناشران داخلي، از پذيرش هرگونه تقاضا پس از انقضاي مهلت اعلام‌شده ثبت‌نام معذوراست و ستاد نمايشگاه هيچ تعهدي از حيث واگذاري غرفه در قبال ناشراني كه در زمان ثبت‌نام اطلاعات نادرست يا ناقص ارائه داده يا مدارك خود را بعد از اتمام مهلت ثبت‌نام تحويل دهند، نخواهد داشت.

تبصره 2: زمان شروع و پايان ثبت‌نام ناشران داخلي در چهارچوب زمان‌بندي کلي نمايشگاه و مصوبات شوراي برنامه‌ريزي، با تشخيص کميته ناشران داخلي است و تمديد اين مهلت هم با پيشنهاد کميته يادشده و تأييد معاون اجرايي نمايشگاه خواهد بود.

2-1. مبناي ثبت‌نام براي ناشران علاوه بر دارا بودن پروانه نشر معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، به تفكيك هر حوزه و بر اساس تعداد کتاب‌هاي منتشرشده، بدين شرح است:

ناشران عمومي، دانشگاهي و آموزشي: 40 عنوان كتاب؛

ناشران بخش کودک و نوجوان: 45 عنوان کتاب؛

تبصره 1: در همه حوزه‌ها، حداقل 15 عنوان از کتاب‌هاي منتشر شده بايد چاپ اول باشد. كتاب‌هاي تجديد چاپ در هرسال، فقط يك عنوان محاسبه مي‌شود.

تبصره 2: محاسبه تعداد عناوين متقاضيان بر اساس عناوين منتشرشده طي 4 سال اخير تا زمان ثبت‌نام، بر اساس اطلاعات خانه كتاب ايران است و عناوين منتشرشده پيش‌ازاين دوره، در تخصيص متراژ غرفه مؤثر نيست.

تبصره 3: کتاب‌هاي ديجيتال و صورت‌هاي جديد کتاب نيز مشابه کتاب‌هاي چاپي در شاخص‌هاي تعيين متراژ غرفه ناشران شرکت‌کننده لحاظ خواهد شد.

تبصره 4: ملاك ثبت‌نام قطعي جهت اختصاص غرفه، ورود اطلاعات کامل کتب قابل ‌عرضه در نمايشگاه و ارائه و يا ارسال اسناد و مدارک موردنياز و واريز وجه مربوط و دريافت تأييديه است.

تبصره 5: متقاضيان ثبت‌نام در نمايشگاه، علاوه بر التزام به قواعد و مقرراتي كه در پي مي‌آيد، متعهد به رعايت دستورالعمل انضباطي نمايشگاه نيز مي‌باشند.

3-1. ناشري كه شرايط ثبت‌نام را احراز كند، مي‌تواند حداكثر نمايندگي 4 ناشر ديگر را اخذ نمايد كه مي‌بايد به‌صورت مشترك کاربرگ مربوط به نمايندگي را تكميل، ممهور و در موعد مقرر ارائه نمايند.

تبصره 1: ثبت مراتب دريافت و پذيرش نمايندگي در هنگام ثبت‌نام و تکميل و ارائه فرم نمايندگي و درج اطلاعات کتب ناشر واگذارکننده نمايندگي، الزامي است.

تبصره 2: تعداد عناوين منتشرشده، هيچ‌گونه امتيازي در تخصيص متراژ اضافي براي ناشر نمايندگي‌پذير ندارد.

تبصره 3: عرضه كتب ساير ناشران بدون داشتن نمايندگي، ممنوع است.

4-1. آن دسته از ناشراني كه شرايط ثبت‌نام ازلحاظ دارا بودن تعداد عناوين منتشره را احراز نمي‌نمايند، مي‌توانند نسبت به ثبت‌نام موقت اقدام کنند. درخواست اين دسته از ناشران در کارگروه تخصصي مرتبط (متشکل از نماينده تشکل مجري، نماينده کميته ناشران داخلي و نماينده کارگروه نظارت بر نشر داخلي) موردبررسي واقع خواهد شد و نظر کارگروه يادشده ملاک عمل جهت تخصيص غرفه خواهد بود.

تبصره:‌ ثبت‌نام از ناشراني كه داراي سابقه تخلّف در نمايشگاه‌هاي گذشته هستند، منوط به بررسي و موافقت كميته ناشران داخلي و تأييد شوراي نظارت و ارزيابي نمايشگاه است.

5-1. ناشراني كه خود در نمايشگاه شركت كرده‌اند، نمي‌توانند به ناشر ديگري نمايندگي اعطا نمايند.

تبصره 1: تشكل‌ها، نهادهاي دولتي و تعاوني‌هاي نشر، فقط مجاز به عرضه و فروش كتب ناشراني هستند كه در نمايشگاه حضور ندارند.

تبصره 2: ناشران ملزم‌اند قبل از ثبت‌نام، براي كنترل اطلاعات كتاب‌هاي خود به وبگاه موسسه خانه كتاب ايران مراجعه و در صورت مشاهده مغايرت، نسخه‌اي از كتاب را به همراه تصوير اعلام وصول به بانك اطلاعات كتاب در مؤسسه خانه كتاب ايران ارائه نمايند.

6-1. ناشران شرکت‌کننده، بايد كتب خود را با رعايت کف و سقف تخفيف تعيين‌شده (حداقل با 10٪ و حداکثر با 30٪ تخفيف) و در صورت درخواست خريدار با صدور فاكتور خريد ممهور به مهر ناشر صاحب غرفه به خريداران عرضه نمايند.

تبصره:‌ براي تمامي فروش‌هاي مازاد بر 5 ميليون ريال که با بن تسويه مي‌شود، صدور فاکتوري که تمامي مشخصات خريدار (اعم از شماره ملي، تلفن همراه، آدرس کامل و زمان صدور فاکتور) در آن قيد شده باشد ضروري است و ناشر مکلف به نگهداري يک نسخه از آن است. زمان انجام تراکنش و تاريخ فاکتور بايد با هم مطابقت داشته و کتاب‌ها نيز قابل تحويل در محل باشد.

 7-1. ناشران مي‌توانند نمايندگي فروش كتاب مؤلفاني كه ناشر آثار خود هستند را پس از اخذ موافقت كميته ناشران داخلي و مشروط به درج به‌موقع اطلاعات کتب مربوط در سامانه ثبت‌نام، بپذيرند. مؤلف مجاز به اعطاي نمايندگي عرضة اثر به بيش از يك ناشر نيست.

2. شرايط حضور در نمايشگاه

1-2. ناشران مجاز به واگذاري غرفه به غير نيستند و برابر مقررات و ضوابط، با متخلفان برخورد خواهد شد.

2-2. فروش كتب غيرمجاز و عرضة کتب غير تخلف محسوب مي‌شود و برابر مقررات و ضوابط، با متخلفان برخورد خواهد شد.

2-3. رعايت حجاب و شئون اسلامي از سوي غرفه‌داران الزامي است. (استفاده از لباس اداري مناسب توصيه مي‌شود.)

2-4. آن دسته از ناشراني كه در حوزه‌هاي مختلف نشر فعاليت مي‌كنند، در صورت درخواست ثبت‌نام در چند حوزه مشروط به انتشار تعداد عناوين تخصصي لازم براي حضور در هر حوزه و وجود فضاي كافي، امكان برخورداري از غرفة مستقل در ساير بخش‌ها را خواهند داشت. درهرصورت، ناشر مجاز به ارائه هر عنوان كتاب در بيش از يك غرفة تخصصي نيست و ضرورت دارد هر كتاب صرفاً در حوزه تخصصي مربوط عرضه شود.

تبصره 1: کتاب‌هاي آموزشي فقط در بخش کتب آموزشي نمايشگاه عرضه مي‌شوند.

تبصره 2: در صورت فقدان فضاي كافي، غرفه تنها به اولويت انتخاب اول ناشر در برگه تقاضاي ثبت‌نام، اختصاص خواهد يافت. در بخش ناشران كودك و نوجوان، كتب کمک‌درسي دانش‌آموزان مبناي محاسبه متراژ غرفه قرار نمي‌گيرد.

تبصره 3: در صورت عدم امكان واگذاري غرفه دوم، عرضه کتاب های تولید هر انتشارات در غرفه اختصاصی خود با هماهنگی مدیر سالن بلامانع است و درغیراینصورت، اين گروه از ناشران مي‌توانند عرضه و فروش کتب بخش دوم مورد درخواست خود را به ناشر ديگري به‌صورت نمايندگي واگذار نمايند.

5-2. هر كتاب صرفاً در يك غرفه قابل‌عرضه است و کتاب‌هايي كه با همكاري چند ناشر توليد مي‌شود و نام ناشران همكار در شناسنامه كتاب‌ها ذكر مي‌شود، تنها در غرفه ناشري كه شابك کتاب‌ها به او تعلق دارد، قابل‌عرضه است.

6-2. تخصيص غرفه به هر ناشر و تعيين متراژ آن در بخش‌هاي مختلف، بر اساس متراژ مفيد سالن‌هاي در اختيار و شاخص‌هايي همچون شمارگان، تعداد عناوين، تعداد صفحات، كيفيت آثار از حيث محتوا، تأليف، ترجمه و همچنين رعايت و توجه به ارزش‌هاي اسلامي و فرهنگي جامعه و آثار برگزيده در جشنواره‌هاي مختلف و تأليفاتي که آماده‌سازي، صحافي و چاپ آن‌ها ويژه، زمان‌بر و هزينه‌بر است، خواهد بود.

7-2. تخصيص غرفه و تعيين متراژ آن در مورد ناشران كتب مرجع تأليفي (فرهنگ‌نامه‌ها، دائره‌المعارف) و آثار نفيس فرهنگي و هنري با توجه به رويه‌هاي تجربه‌شده در نمايشگاه‌هاي گذشته، با تأييد کارگروهي متشكل از نماينده كميته ناشران داخلي،‌ يك نماينده از تشكل مربوط و يك كارشناس با معرفي اداره كتاب حسب موضوع، ملاك عمل خواهد بود. حصول اين امر در صورتي است كه در زمان ثبت‌نام، ناشر متقاضي كتباً درخواست خود را در سايت ثبت‌نام اعلام نمايد.

8-2. عرضه و فروش کتاب افست در نمايشگاه، در صورتي مجاز است که علاوه بر دارا بودن مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ناشر اصلي يا نماينده رسمي وي، آن کتاب را در نمايشگاه عرضه نکرده باشد.

9-2. ميزان مجاز حضور افراد و صدور کارت به شرح ذيل است:

تا 12 متر غرفه، سه نفر متصدي؛

از 12 متر به بالا، به ازاي هر سه متر، يك نفر متصدي.

3. مدارک موردنياز براي ثبت‌نام

متقاضيان موظف‌اند طبق جدول زماني اعلام‌شده توسط کميته ناشران داخلي نمايشگاه، نسبت به ثبت تقاضاي ثبت‌نام از طريق سايت ثبت‌نام و ارائه مدارك موردنياز به شرح زير اقدام نمايند.

 مدارک درخواست ثبت‌نام شامل:

تکميل فرم تقاضاي ثبت‌نام؛

تصوير پروانه نشر معتبر (حداقل تا پايان ماهي که نمايشگاه در آن برگزار مي‌شود، اعتبار داشته باشد)؛

پذيرش و قبول مجموعه ضوابط نمايشگاه (ازجمله دستورالعمل انضباطي ناشران داخلي، مقررات حضور در غرفه، ضوابط درخواست دستگاه کارت‌خوان، شرايط تبليغات در نمايشگاه، ضوابط فعاليت‌هاي جنبي)؛

تکميل فرم‌هاي مربوط؛ ازجمله فرم مربوط به دستگاه کارت‌خوان و فرم مربوط به فعاليت‌هاي جنبي يا  فرم مربوط به درخواست نيازهاي رفاهي (در صورت تمايل)؛

3-2 مدارک مربوط به نمايندگي شامل:

ارائه فرم اعطاي نمايندگي همراه با مشخصات كامل (نام مديرمسئول، نشاني و تلفن) با مهر و امضاي ناشر واگذارکننده؛

تصوير پروانه نشر معتبر ناشر واگذارکننده؛

ارائه فهرست کتاب‌هاي منتشرشده از خانه كتاب بر اساس شابک  (براي آن دسته از ناشراني كه طبق ضوابط از ناشر يا ناشران ديگر نمايندگي دارند)؛

تبصره: زمان اعطاء و پذيرش نمايندگي از ناشران، صرفاً تا پايان مهلت ثبت‌نام خواهد بود.

3-3. مدارک مالي:

شامل رسيد واريز وجه يا حواله الکترونيکي يا رسيد پرداخت نقدي؛

تبصره: تحويل غرفه به ناشران ثبت‌نام کننده، منوط به ارائه برگ تسويه‌حساب و پرداخت کامل وجه اجاره غرفه خواهد بود.

4-3. مدارک مربوط به اطلاعات دقيق کتاب‌هاي قابل‌عرضه در نمايشگاه شامل:

اطلاعات کتاب‌هاي قابل‌عرضه (ارائه اطلاعات كتب‌ منتشره طي 6 سال اخير كه در نمايشگاه عرضه خواهد شد، با ذكر نام كتاب، نويسنده يا مترجم، شمارگان،‌ سال انتشار، موضوع و نوبت چاپ در هنگام  ثبت‌نام)؛

تبصره: عرضه کتبي که بيش از 6 سال از تاريخ انتشار آن گذشته، در نمايشگاه ممنوع است.

5-3. مدارک هويتي کارکنان غرفه:

ارائه فايل عكس جديد 4×3 کارکنان به‌منظور صدور كارت عكس‌دار؛

ارائه فايل اسکن کارت ملي کارکنان (مدير غرفه، جانشين مدير و كاركنان غرفه)؛

تكميل فرم صدور كارت شناسايي افراد موردنظر براي حضور در غرفه.

تبصره 1: تكميل تمامي اوراق ثبت‌نام كه به همراه ضوابط حضور در نمايشگاه ارائه مي‌شود، الزامي است و ثبت‌نام و حضور در نمايشگاه با مدارك ناقص، مقدور نخواهد بود.

تبصره 2: در صورت ارائه هرگونه اطلاعات نادرست از سوي ناشران،‌ تصميم لازم طبق مقررات در هيئت رسيدگي به تخلفات اتخاذ و بر طبق آن اقدام خواهد شد.

تبصره 3: تحويل غرفه به ناشران واجدشرايط، منوط به تکميل و ارائه برگ تعهدنامه (داراي مهر انتشارات و امضاي مديرمسئول) مبني بر مطالعه و پذيرش کامل ضوابط نمايشگاه است.

 4. مبلغ و نحوه پرداخت اجاره غرفه:

لازم است ناشران پس از اعلام متراژ تخصيصي غرفه‌ها، در زمان تعيين‌شده كل مبلغ اجاره غرفه را بر اساس جدول زير به ‌حسابي كه از سوي كميته ناشران داخلي اعلام خواهد شد، واريز ‌نمايند:

ردیف

شرح

قیمت هر مترمربع (ریال)

1

تا 9 مترمربع به ازای هر مترمربع برای ناشران خصوصی

400,000

2

از 10 مترمربع تا 24 مترمربع به ازای هر مترمربع برای ناشران خصوصي

600,000

3

از 25 مترمربع تا 48 مترمربع به ازای هر مترمربع برای ناشران خصوصي

950,000

4

از 49 مترمربع تا 100 مترمربع به ازای هر مترمربع برای ناشران خصوصي

1,350,000

5

از 101 مترمربع تا 200 متر به ازای هر مترمربع برای ناشران خصوصي

1,750,000

6

از 201 مترمربع به بالا به ازای هر مترمربع برای ناشران خصوصي

2,250,000

7

تا 9 مترمربع به ازای هر مترمربع برای ناشران غیرخصوصی

750,000

8

از 10 مترمربع تا 24 مترمربع به ازای هر مترمربع برای ناشران غیرخصوصی

1,050,000

9

از 25 مترمربع تا 48 مترمربع به ازای هر مترمربع برای ناشران غیرخصوصی

1,550,000

10

از 49 مترمربع تا 100 مترمربع به ازای هر مترمربع برای ناشران غیرخصوصی

1,850,000

11

از 101 مترمربع تا 200 متر به ازای هر مترمربع برای ناشران غیرخصوصی

2,500,000

12

از 201 مترمربع به بالا به ازای هر مترمربع برای ناشران غیرخصوصی

3,100,000

 

تبصره1: به منظور مدیریت بهینه فضای مسقف نمایشگاهی، کمیته متراژ غرفه برای اختصاص به ناشران، 4.5 متر مربع ( در غالب غرفه مشترک) و بیشینه متراژ اختصاصی در فضای مسقف 250 متر مربع و در فضای غیر مسقف 350 متر خواهد بود . در صورت اقتضای الزامات فنی و اجرایی و با موافقت کمیته ناشران داخلی، ارقام پیش گفته تا رفع مشکل قابل تغییر است. 

تبصره 2: به منظور تقویت بُعد نمایشگاهی این رویداد، در صورت پیشنهاد هر بخش و موافقت کمیته

ناشران داخلی، امکان واگذاری "غرفۀ نمایشگاهی" به صورت رایگان تا سقف 5% کل فضای هر بخش مشروط به رعایت موارد زیر وجود دارد:

• ناشران متقاضی در صورت استفاده از غرفۀ نمایشگاهی، اجازه فروش کتاب در نمایشگاه را ندارند؛

• ناشرانی که از این امکان استفاده می کنند، نمیتوانند نمایندگی فروش کتا بهای خود را به ناشران حاضر در نمایشگاه واگذار نمایند.

تبصره 3: فهرست ناشران دولتي و عمومي را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام خواهد نمود.

تبصره 4: ناشران خصوصي شهرستاني تا سقف 15 مترمربع، از 50 % تخفيف بهره مند می شوند.

تبصره 5: عدم واریز وجه در موعد مقرر، به منزله انصراف از حضور در نمایشگاه تلقی می شود.

 5. دستورالعمل انضباطي ناشران داخلي

ارتكاب هر يك از موارد زير در بخش ناشران داخلي نمايشگاه، تخلف محسوب مي‌شود:

1-5. واگذاري غرفه به غير؛

2-5. ارائه و فروش كتاب‌هاي ساير ناشران.

تبصره 1: ناشراني كه در نمايشگاه شركت كرده‌اند، فقط در صورت داشتن نمايندگي از ناشران غايب در نمايشگاه حق فروش كتاب آن‌ها را دارند. هر ناشر غايب در نمايشگاه، مي‌تواند فقط به يك انتشاراتي نمايندگي فروش كتاب‌هاي خود را واگذار نمايد.

3-5. ارائه و فروش كتب ذيل در نمايشگاه:

الف: كتب فاقد مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (شامل مجوز اوليه و اعلام وصول)؛

ب: كتب بدون شناسنامه؛

ج: كتب غيرمرتبط با موضوع سالن(درمورد ناشرانی که مطابق بند4-2، غرفه مستقل در سایر بخشها دریافت میکنند)؛

د: کتب افست برخلاف مفاد بند 8-2؛

4-5. فروش كالاي غير كتاب.

تبصره 1: فروش وسايل غير از كتاب مانند پوستر، لوح فشرده، كارت تبريك، لوازم‌التحرير، جورچين، عروسك و اسباب‌بازي ممنوع است‌.

تبصره 2: ارائه هر نوع محصول فرهنگي منضم به كتاب، مشروط به ارتباط مستقيم آن با محتواي کتاب به تشخيص مدير بخش، بلامانع است.

تبصره 3: عرضه نقشه و پوستر علمي - آموزشي، مشروط به اينکه توليد خود ناشر بوده و مغايرتي با شئون اسلامي نداشته باشد، بلامانع است.

تبصره 4: عرضه لوح فشرده (داراي مجوز از مراجع قانوني) که مصداق کتاب الکترونيک باشد، بلامانع است.

تبصره 5: پيش‌ثبت‌نام يا ثبت‌نام هرگونه دوره و کلاس آموزشي و مشاوره از قبيل «کنکور، کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري» و عناوين مشابه در نمايشگاه ممنوع است.

تبصره 6: ناشران ملزم به تهيه و نگهداري فهرست کتب قابل‌عرضه در غرفة خود (شامل کتب خود و نمايندگي‌ها مطابق اطلاعات درج‌شده در سامانة ثبت‌نام) جهت ارائه به ناظران هستند. اين فهرست توسط مديريت بخش مربوط کنترل و ممهور به مهر و امضاي بخش خواهد شد.

5-5. هرگونه اقدام مغاير با اهداف فرهنگي تعيين‌شده در مورد بن الکترونيکي کتاب:

الف: معاوضه بن با وجه نقد يا نقدكردن كارت الكترونيكي بدون فروش كتاب؛

ب: دريافت بن‌هاي الکترونيکي کتاب اشخاص به صورت تجميعي و گروهي (مجموعاً با اعتبار بيش از 5 ميليون ريال)؛

ج: عدم صدور فاکتور دقيق (مطابق تبصرة ذيل بند 6-1) در تمامي فروش‌هاي مازاد بر 5 ميليون ريال که مبلغ آن با بن پرداخت مي‌شود؛

د: دريافت مبلغ از طريق بن الکترونيکي بدون تحويل کتاب در محل نمايشگاه؛

ه: هزينه کردن بن خريد کتاب در غرفه انتشاراتي که وابسته به مراکز عمومي يا دولتي بوده و دستگاه متبوع بن را جهت تجهيز کتابخانه‌هاي ذي‌ربط دريافت نموده است.

6-5. تبليغات غيرمجاز، گمراه‌کننده و خارج از ضوابط تعيين‌شده در شيوه‌نامه ثبت‌نام و تبليغات.

7-5. عدم رعايت حداقل و حداکثر تخفيف تعيين‌شده در بند 6-1 ضوابط.

تبصره: در صورت درخواست فاكتور توسط خريدار، ناشران موظف به صدور فاكتور با درج تخفيف مي‌باشند.

8-5. ايجاد مزاحمت‌هاي صوتي براي غرفه‌هاي مجاور.

9-5. عدم استفاده از دستگاه کارت‌خوان و نپذيرفتن بن يا كارت الكترونيكي كتاب.

10-5. فروش كتاب به قيمت بالاتر از پشت جلد يا مخدوش بودن قيمت پشت جلد بدون برچسب رسمی ناشر.

11-5. عدم تجهيز غرفه به كپسول اطفاي حريق.

12-5. عدم حضور مسئول يا جانشين مسئول در غرفه و تأخير در بازگشايي و تعجيل در تعطيلي غرفه.

13-5. اجراي فعاليت جنبي بدون هماهنگي با كميته ناشران داخلي (طبق دستورالعمل فعاليت‌هاي جنبي).

14-5. برهم زدن نظم عمومي در غرفه و سالن (ايجاد راه‌بندان در راهروهاي سالن و ...).

15-5. عدم رعايت حجاب و شئون اسلامي توسط کارکنان غرفه.

16-5. حضور افراد غيرمسئول در داخل غرفه.

17-1. عدم الصاق كارت شناسايي توسط کارکنان غرفه‌ها.

18-5. ارائه اطلاعات نادرست و ناقص در اسناد ثبت‌نام.

19-5. تعرض به فضاي خارج از غرفه (راهروها و مسيرهاي اضطراري و فضاي پشت غرفه‌ها).

20-5. ساخت‌وساز غيرمجاز و بدون اخذ مجوز در غرفه.

21-5. عدم رعايت تذكرات قانوني از سوي مسؤولين و ناظران مربوط.

22-5. عدم تحويل گرفتن غرفه تا يک روز قبل از نمايشگاه و يا عدم چيدمان به‌موقع غرفه در زمان بازگشايي و افتتاح نمايشگاه.

23-5. عدم رعايت دستورالعمل‌ها و ضوابط مديريت بخش و ستاد برگزاري نمايشگاه.

6. ضوابط و مقررات اجرايي فعاليت غرفه‌داران

اهم ضوابط و مقررات اجرايي حضور شركت‌كنندگان و فعاليت غرفه‌ها در نمايشگاه بين‌المللي کتاب تهران، به‌قرار زير است.

1. ساعت كـار نمايشـگاه بـراي بازديدكننـدگان، از ساعت 10 تـا 19 است که بنا به تشخيص معاونت اجرايي نمايشگاه قابل‌تغيير خواهد بود. ناشـران و غرفـه داران بايـد 30 دقيقه قبل از گشايش درب سالن در محل غرفه حاضر باشند.

2. ساعت انتقال كتـاب در ايـام برگـزاري نمايشـگاه، همه‌روزه از سـاعت 7 تـا 9 صـبح است و در زمان‌هاي قبـل و بعد از ساعت تعيين‌شده از تردد خودروهاي حمل كتاب جلوگيري خواهد شد.

3. تهيه يک عدد کپسول جهـت اطفاء حريق در هـر غرفـه الزامـي اسـت. كپسـول بايـد CO2 يـا آب و گاز باشد. در غرفه‌هاي بيش از 12 متر به‌تناسب متراژ، به تعداد كپسول بيشتري نياز است.

4. نصب و الصاق كارت شناسايي براي غرفه‌داران در تمام ساعات کار نمايشگاه، الزامي است.

5. تهیه یک دستگاه رایانه (لب تاپ) و بارکدخوان در هر غرفه الزامی است.

6. اخـذ انشـعاب فرعـي بـرق بـراي مصـارف متفرقـه و بـدون همـاهنگي، اكيـداً ممنوع است. مسؤوليت بـروز هرگونه حادثه ناشي از انشعاب غيرمجاز به عهده مدير غرفه خواهد بود.

7. در صورت مشاهده سيم‌كشي برق فاقد استاندارد و نامناسب بودن آن، لازم است سريعاً مراتب به مدير سالن اطلاع داده شود.

8. در صـورت نزديكـي غرفه به تابلوي برق، رعايت مـوارد ايمني نظير خالي بودن محوطه نزديك تابلو، عدم استقرار كتاب و ضايعات و مواد قابل اشتعال، ضروري است.

9. نگهداري مايعات قابل اشتعال در سالن‌هاي نمايشگاه ممنوع است.

10. استفاده از هرگونه بخـاري برقـي، کتري برقي و اسـتفاده از منـابع روبـاز حرارتـي و پخت‌وپز در غرفـه‌هـا ممنوع است.

11. استعمال دخانيات در کليه سالن‌هاي نمايشگاه ممنوع است.

12. قرار دادن مواد قابل اشتعال و اضافي بر روي سيم‌هاي برق ممنوع است.

13. نگهداري و نمايش كتاب مخـتص بـه فضـاي غرفـه‌هـا بـوده و استفاده از محـيط راهروهـا و مسـيرهاي اضـطراري و پشت ديوارها ممنوع است.

14. توجه به تذكر كارشناسان و مسؤولين نمايشگاه جهت بهبود كيفيت نمايشگاه و بالا بردن ضريب ايمني الزامي است.

15. حضور به‌موقع در زمان آغاز به كار نمايشگاه و تخليـه سالن‌ها در زمان پايان ساعت کار نمايشگاه الزامي است. در صورت عدم حضور در زمان مقرر، مسؤوليت هرگونه خسارت و حوادث احتمالي به عهده مسئول غرفه است.

16. در هنگام بروز حادثه عـلاوه بـر حفـظ آرامـش، مراتب سريعاً بـه مسؤولين سـالن اطـلاع داده شـود و از هجوم به درب‌هاي خروجي پرهيز شود.

17. در هنگام بروز حادثه با توجه به علائم اضطراري و از کوتاه‌ترين مسير، سالن ترك شود.

18. ساخت‌وساز غيرمجاز و بدون اخذ مجوز در غرفه و همچنین تجمیع غرفه های همجوار که برای دریافت آنها به صورت جداگانه ثبت نام به عمل آمده،  ممنوع است.

19. مسؤوليت حفاظت از وجه نقد و ساير وسايل قيمتي در غرفه به عهده مسئول غرفه است.

20. استفاده از ديواره‌هاي جانبي بيرون از غرفه‌ها و ديوار سالن ممنوع است.

21. نصب استندهاي تبليغاتي و مسدود کردن مسير بازديدكنندگان ممنوع است.

22. حفظ و نگهداري غرفه‌هــاي تحــويلي، به عهده غرفــه‌داران اســت. در صورت وارد آمدن هرگونه خسارت و استفاده ناصحيح، شركت‌كنندگان موظف به جبران خسارت برابر اعلام نظر کميته اجرايي خواهند بود.

23. نظافت داخل غرفه‌ها به عهده غرفه‌داران است و شايسته است در نظافت كلي نمايشگاه كوشا باشند.

24. انجام هرگونـه تبليغـات محيطـي، صـرفاً منوط به كسـب مجـوز است و در صـورت مشـاهده تبليـغ غيـرمجاز، از انجام آن جلوگيري خواهد شد.

25. لازم است كليه قفسـه‌ها، تابلوها، تجهيزات و ساير عناصر غير سازه‌اي در جاي خود تثبيـت شوند تا از سقوط احتمالي آن‌ها جلـوگيري شود؛ در صورت مشاهده هرگونه نقص، ضروري است مراتب به مسئولين سالن اطلاع داده شود.

26. در صورت استشمام هر بـوي غيرعادي (سوختگي مواد شـيميايي، دود و ...)، لازم است سريعاً مراتب به مسؤولين اطلاع داده شود.

27. رعايت حجاب و شئون اسلامي توسط غرفه‌داران الزامي است.

28. نصب دستگاه کارت‌خوان به‌منظور سهولت خريد بازديدكنندگان الزامي است و غرفه‌داران موظف‌اند نسبت به دريافت و نصب دستگاه کارت‌خوان و عودت سالم دستگاه اقدام نمايند.

تبصره: استفاده از دستگاه کارت‌خوان ساير بانک‌ها (غير از بانک عامل نمايشگاه) مجاز نيست.

29. نام‌گذاري غرفه‌ها، بر اسـاس نـام و مشخصات متقاضـي در زمـان ثبت‌نام است و توسـط مسئول بخـش ثبـت‌نـام انجام خواهد شد.

30. ورود و خروج كتاب و ساير تجهيزات از كليه سالن‌ها، منوط به اجازه مدير سالن است.

31. در صورت عـدم رعايـت ضـوابط اعلام‌شده و ارتكـاب هرگونـه تخلـف، مراتب در هيئت رسـيدگي بـه تخلفـات طرح و در مورد آن تصميم‌گيري خواهد شد.

 7. شيوة‌نامه فعاليت‌هاي جنبي ناشران داخلي

رعايت موارد زير به‌منظور اجراي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي جنبي ناشران، اعم از داخل غرفه‌ مربوط و يا سراي اهل‌قلم، الزامي است:

1. اعلام و ارائه مشخصات هريك از برنامه‌ها شامل: عنوان برنامه، نام سخنران يا مدعو، تاريخ، ساعت، برآورد تعداد شركت‌كنندگان و محل اجراي برنامه به كميته ناشران داخلي و كميته فعاليت‌هاي علمي‌-‌ فرهنگي.

2. اخذ مجوز لازم از كميته ناشران داخلي جهت انجام فعاليت‌هاي جنبي در داخل غرفه.

تبصره: جهت اجراي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي جنبي در سراي اهل‌قلم، ضرورت دارد ناشران فرم مربوط را تكميل نموده و از طريق کميته ناشران داخلي حداکثر تا دو هفته قبل از شروع نمايشگاه به كميته فعاليت‌هاي علمي و فرهنگي ارسال و با دريافت مجوز، هماهنگي لازم به عمل‌آورند.

3. کميته فعاليت‌هاي علمي و فرهنگي به‌تناسب اهداف، برنامه‌ها و امکانات خود درخصوص تقاضاهاي رسيده اتخاذ تصميم مي‌نمايد.

4. رعايت كامل مقررات مربوط و جلوگيري از اخلال در نظم عمومي حاكم بر سالن، در طول مدت اجراي برنامه ضروري است.

5. مسؤوليت محتواي برنامه‌هاي داخل غرفه به عهده برگزاركننده است و كميته ناشران داخلي مسؤوليتي در مـورد محتـواي برنامه‌ها و تخلفات احتمالي و پاسخگويي در قبال دستگاه‌هاي نظارتي ندارد و برگزارکننده شخصاً مسئول و پاسخگو خواهد بود.

8. شرايط واگذاري دستگاه کارت‌خوان

 درج اطلاعات كامل حساب در فرم‌هاي مربوط الزامي است.

 در روزهاي برگزاري نمايشگاه، اختصاص دستگاه به‌هيچ‌وجه مقدور نيست.

 شماره‌حساب اعلام‌شده، غيرقابل تغيير است.

 در صورت ارائه شماره‌حساب اشتباه، مسئوليت آن بر عهده ناشر است.

 ارائه فرم مخدوش و يا خط‌خورده قابل‌قبول نيست.

 9. دستورالعمل ساخت غرفه

به‌منظور حفظ انضباط محيط و زيبايي نمايشگاه و يكپارچگي امور تبليغاتي، غرفه‌داران و ناشران صرفاً در چهارچوب شرايط و ضوابط مندرج ذيل، مجاز بـه فعاليت تبليغاتي خواهند بود:

1. حداكثر ارتفاع مجاز غرفه‌سازي براي غرفه‌هاي خودساز، 3 متر و بدون تماس با سقف‌ها و ديواره‌ها و با رعايت فاصله ايمن است.

2. ساخت غرفه‌هاي خودساز در 2 طبقه در فضاي نمايشگاهي مجاز نيست.

3. در طراحي غرفه‌هاي خودساز، رعايت استاندارد نمايشگاهي مانند عدم تماس با ديواره‌هاي موقت، راهروها، استفاده از مواد مناسب، جمع‌آوري ضايعات و پاک‌سازي به‌موقع محيط پس از پايان كار نمايشگاه، الزامي است.

4. ساخت غرفه‌هاي خودساز با مصالح ساختماني (آجر، سيمان، شيشه، آهن...) در سالن‌هاي نمايشگاهي مجاز نيست.

5. فضاي تبليغاتي غرفه‌داران صرفاً محدود به داخل غرفه خود بوده و ناشران مجازند با روش مناسب نسبت به طراحي و تزيين غرفه خود اقدام كنند.

6. ستاد برگزاري به‌منظور يکسان‌سازي نما و كتيبه سردر غرفه‌ها، طرح‌هاي واحدي را پيش‌بيني نموده و به اجرا درمي‌آورد. بنابراين غرفه‌داران از نصب هرگونه نوشته و يا طرح جداگانه خودداري نمايند.

7. تخلف از مفاد ضوابط ابلاغي، موجب طرح موضوع در هيئت رسيدگي به تخلفات خواهد بود.

10. شرايط تبليغات

1- غرفه‌داراني كه تمايل به انجام تبليغات دارنـد، لازم است نسبت به اخذ مجـوز لازم از کميته تبليغات و بازرگاني نمايشگاه اقدام نمايند.

2- توزيع ساك دستي آرم‌دار، جدول، جورچين و بازي‌هاي علمي به شكل تبليغاتي و ديگر كالاهاي مشابه در خارج از غرفه، صرفاً با اخذ مجوز فوق امکان‌پذير است.

3- نصب و توزيع هرگونه تراكت، بنر، بالن، بروشور، كارت ويزيت، برچسب، لوح فشرده (غير از کتاب الکترونيک)، پوستر، کارت‌پستال و ديگر اقلام تبليغاتي در خارج از غرفه بدون اخذ مجوز يادشده مجاز نيست.

4- انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي قانوني در خارج از غرفه با اخذ مجوز کميته پيش‌گفته بلامانع است. ارتفاع غرفه در اختيار غرفه‌داران، حداكثر 3 متر است.