برنامه ها و نشستهای بخش جنبی سی‌ودومین نمایشگاه کتاب تهران

ریف عنوان مکان لینک دانلود
1 نشست‌ها، سخنرانی‌ها و‌رونمایی/بخش‌آموزشی   دانلود
2 برنامه های کمیته علمی و فرهنگی نیم طبقه شبستان دانلود