ضوابط حضور در بخش ناشران خارجی نمايشگاه بينالمللی کتاب تهران

 مقدمه

با توجه به برگزاري ساليانة نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران توسط معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ثبتنام، حضور و فعالیت تمامي ناشران و متقاضيان خارجي در اين رويداد بزرگ فرهنگي (بهصورت مستقيم يا از طريق نمايندۀ خود در ايران)، مطابق اين شيوهنامه انجام ميپذيرد.

1. ثبتنام

1-1. سالنهاي ناشران خارجی نمايشگاه، شامل بخشهاي زير است:

 • پاويون A:
  • سالنA1: بخش تازه‌های نشر آثار انگلیسی و ساير زبانها (غیرعربی)؛
  • سالنA2: بخش فروش آزاد کتاب خارجی؛
 • پاويون B: بخش آثار عربي؛

متقاضيان لازم است با توجه به نوع فعاليت خود، در هريك از پاويونهاي يادشده ثبتنام كنند. در صورت تمايل به ثبتنام در بيش از يك پاويون، تكميل فرم جداگانه براي هر درخواست ضروري است.

2-1. کمیتة ناشران خارجی موظف است حداقل 4 ماه قبل از زمان برگزاری نمایشگاه، نسبت به ثبتنام متقاضیان این قسمت اقدام کند.

3-1. كلية ناشران خارجي و يا اشخاص حقيقي یا حقوقي كه نمايندة يك يا چند ناشر خارجي و واجد شرايط ثبتنام باشند، می‌توانند به تفكيك هر بخش طبق جدول زمانبندي اعلامشده توسط کميتة ناشران خارجي نمايشگاه، از طریق سامانة مربوط در نمايشگاه درخواست خود برای حضور در نمایشگاه را ثبت کنند.

تبصره 1: زمان شروع و پايان ثبتنام ناشران خارجی در چهارچوب زمانبندي کلي نمايشگاه و مصوبات شوراي برنامه‌ریزی، با تشخيص كميتة ناشران خارجی است و این کميته از پذيرش هرگونه تقاضا پس از انقضاي مهلت اعلامشده ثبتنام معذوراست و هيچ تعهدي از حيث واگذاري غرفه در قبال ناشراني كه در زمان ثبتنام اطلاعات نادرست يا ناقص ارائه دهند يا مدارك خود را بعد از اتمام مهلت ثبتنام ارائه کنند، نخواهد داشت.

تبصره 2: متقاضي نبايد ممنوعيتي براي ثبتنام از جانب نهادهاي ذيربط داشته باشد.

 4-1. مبناي ثبتنام، درخواست حضور مستقيم ناشر خارجي يا داشتن نامة نمايندگي معتبر توسط اشخاص حقيقي یا حقوقي از حداقل يك ناشر معتبر خارجي براي عرضة کتابهاي ايشان است. لازم است اعتبار ناشر و نمايندگي وي، به تأييد کميتة ناشران خارجي برسد.

5-1. در سالن‌های A1 و B، هر کتاب صرفاً در یک غرفه و توسط یک نماینده قابل‌عرضه است؛ بنابراین ارائة نامة نمایندگی انحصاری برای عرضة کتاب‌های هر ناشر خارجی، الزامی است.

تبصره: ناشر می‌تواند نمایندگی انحصاری بخشی از موضوعات و یا ناشران زیرمجموعة خود (imprint) را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در نمایشگاه واگذار کند.

6-1. متقاضيان ايراني، علاوه بر ارائة نامة نمايندگي و يا اجازه فروش معتبر از ناشر/ناشران خارجي، بايد داراي يکي از مجوزهاي رسمي فعاليت به شرح ذيل باشند:

الف: پروانة نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي؛

ب: پروانة کسب (از اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران و يا شهرستانها)؛

تبصره: متقاضياني که فاقد پروانة نشر يا کسب هستند و براي نخستين بار در بخش ناشران خارجي نمايشگاه ثبتنام می‌کنند، براي يک نوبت با ارائة گواهي مبني بر تشکيل پروندة عضويت در اتحادية يادشده، می‌توانند اقدام به ثبتنام نمايند.

7-1. کميتة ناشران خارجي ظرف مهلت مقرر نسبت به بررسي مدارک ارائهشده اقدام و نواقص احتمالي را به متقاضي اعلام مينمايد و وي موظف به رفع نقص در مهلت مقرر است.

8-1. ارسال مدارك و ثبت درخواست، بهمنزلة ثبتنام قطعي نيست و قطعيت ثبتنام پس از بررسي کميتة ناشران خارجي و تأييد مدارك توسط مرجع نظارتي مربوط به ناشران خارجی به شركتکنندگان اعلام خواهد شد.

9-1. هر ناشر خارجی، تنها مجاز به ارائة نامه نمایندگی انحصاری به یک شخص حقیقی یا حقوقی است.

10-1. ثبتنام يك فرد حقيقي يا حقوقي با اسمهاي مختلف و ذيل ناشران مختلف در يک پاويون، ممنوع است و در صورت احراز، از ثبتنام ايشان ممانعت به عمل ميآيد.

11-1. در صورت ثبت بيش از يک تقاضا به نمايندگي از يک ناشر خارجي، درخواست متقاضي داراي نمايندگي انحصاري ملاک عمل خواهد بود.

12-1. کتاب‌های خارجی عرضه‌شده در این بخش، به‌هیچ‌وجه قابل‌عرضه در سالن‌های ناشران داخلی نیست.

2. تخصیص غرفه

1-2. محاسبة تعداد عناوين متقاضيان برای عرضه در سالن A1، بر اساس عناوين منتشرشده طي 4 سال منتهی به زمان برگزاری نمایشگاه، برای عرضه در سالن‌ B بر اساس عناوین منتشرشده طی 6 سال اخیر و برای عرضه در سالن‌A2  بر اساس عناوین منتشرشده طی 10 سال اخیر است و عناوين منتشرشدة پیش از آن، در تخصيص متراژ غرفه مؤثر نيست.

تبصره: کميتة ناشران خارجي بر اساس مستندات سالهاي گذشته، نسبت به تعديل متراژ درخواستي شرکتکنندگاني كه غرفههايي با متراژ غيرواقعي داشتهاند، اقدام و مستندات صحتسنجي تقاضاي متراژ هر متقاضي را براي سالهاي آتي ثبت و ضبط مينمايد.

2-2. تخصيص متراژ غرفه به متقاضيان در بخشهاي مختلف، بر اساس دستورالعمل مربوط خواهد بود.

3-2. کتابهاي الکترونیک و صورتهاي جديد کتاب نيز در شاخصهاي تعيين متراژ غرفة ناشرانِ شرکتکننده لحاظ خواهد شد.

4-2. ملاك ثبتنام قطعي براي اختصاص غرفه، ورود اطلاعات کامل و دقیق کتاب­های «موجود و قابل‌عرضه در نمايشگاه» در سامانه و ارائة اسناد و مدارک موردنياز و واريز وجه مربوط و دريافت تأييديه است.

5-2. شركتكنندگان مجاز به واگذاري تمام يا بخشي از غرفة خود به غير (در هر قالب و تحت هر عنوان ازجمله اعطای نمایندگی و ...) نيستند و مطابق مقررات و ضوابط، با متخلفان برخورد خواهد شد.

3. مدارك موردنياز براي ثبتنام

متقاضيان موظفاند طبق جدول زماني اعلامشده توسط کميتة ناشران خارجی، نسبت به ثبت تقاضاي ثبتنام از طريق سايت ثبت‌نام و ارائة مدارك موردنياز به شرح جدول زير اقدام نمايند:

1-3. مدارک درخواست ثبتنام شامل:

 • تکميل اطلاعات درخواستی و فرم تقاضاي ثبتنام در سامانه؛
 • اعلام مطالعه، پذيرش ضوابط ثبتنام و مجموعة ضوابط نمايشگاه.

2-3. مدارک هويتي شامل:

 • پروانة نشر يا کسب يا گواهي اتحادية کتاب‌فروشان و ناشران تهران يا شهرستانها به شرح بند 6-1؛
 • اصل نامة نمايندگي از ناشر خارجي (درصورتی‌که ناشر خارجي خود مستقيماً در نمايشگاه حضور نمييابد)؛
 • اسکن کارت ملي يا گذرنامه (حسب مورد) براي شخص حقيقي متقاضي/ يا کارت ملي يا گذرنامة صاحب يا صاحبان امضاي مجاز براي اشخاص حقوقي؛

3-3. مدارک مالي:

 • رسيد واريز وجه از طريق درگاه الکترونيکي يا رسيد پرداخت نقدي.

4-3. مدارک درخواست ويزا:

 • تکميل و ارسال درخواست­نامة ويزاي تکميلشده (Visa Application Form) توسط متقاضي در قالب فایل word؛
 • اسکن کامل، واضح و خواناي دو صفحة اول گذرنامه در قالب فايل JPEG؛
 • عکس جديد و واضح متقاضي در اندازة 4*3؛
 • رزومه (به زبان فارسي) براي اتباع کشور انگلستان/ تکميل فرمهاي ويژه براي اتباع آمريکايي.

 5-3. مدارک حمل بار و گمرک:

 • تکميل و ارسال اعلاميه و فرم حمل بار (گمرک)؛
 • قبض انبار؛
 • بارنامه؛
 • ليست عدلبندي شده.

6-3. مدارک مربوط به اطلاعات دقيق کتابهاي قابلعرضه در نمايشگاه شامل:

 • فايل اکسل ليست کتابها؛
 • فرم اطلاعات ناشران تحت پوشش.

7-3. مدارک هويتي کارکنان غرفه:

 • ارائة فايل عكس جديد 4×3 کارکنان بهمنظور صدور كارت عكسدار؛
 • ارائة فايل اسکن کارت ملي کارکنان (مدير غرفه، جانشين مدير و كاركنان غرفه)؛
 • تكميل فرم درخواست صدور كارت شناسايي افراد موردنظر براي حضور در غرفه.

8-3. مدارک درخواست کارتخوان:

 • تکميل فرم واگذاري دستگاه کارتخوان؛

9-3. ساير مدارک برحسب نياز:

 • فرم درخواست برنامههاي جنبي؛
 • فرم درخواست ملزومات رفاهي (همراه با رسید پرداخت هزینهها)؛
 • فرم درخواست ساخت غرفه (همراه با تأييديه پلان غرفهسازي و اسناد مالي مربوط).

تبصره 1: تكميل اطلاعات درخواستی تمامي فرم­ها كه به همراه ضوابط حضور در نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران ارائه می‌شود، الزامي است.

تبصره 2: در صورت ارائة هرگونه اطلاعات نادرست از سوي متقاضيان، تصميم لازم طبق مقررات در هيئت رسيدگي به تخلفات نمایشگاه اتخاذ و بر طبق آن اقدام خواهد شد.

تبصره 3: در صورت تأخير شرکتکنندگان در ارائة هر يك از مدارک مطابق جدول زمانبندي، نمايشگاه مسؤوليتي در انجام بهموقع خدمات نمايشگاهي نخواهد داشت.

4. مبالغ و نحوه پرداخت هزینه غرفه

1-4. تعرفة دریافت غرفه در پاويونهاي A1،A2  و B، به شرح ذيل است:

  نمایندگی­های ناشران خارجی در ایران

1- تا 9 مترمربع به ازاي هر مترمربع / 750000 ریال

2- از 10 مترمربع تا 24 مترمربع، به ازاي هر مترمربع / 1031250 ریال

3- از 25 مترمربع تا 48 مترمربع، به ازاي هر مترمربع / 1500000 ریال

4- از 49 مترمربع تا 100 مترمربع، به ازاي هر مترمربع / 2062500 ریال

5- از 101 مترمربع تا 200 مترمربع، به ازاي هر مترمربع / 2625000 ریال

شرکت‌کنندگان خارجی

1- ارائه‌کنندگان آثار لاتین و سایر زبان‌ها، به ازاي هر مترمربع / 80 یورو

2- ارائه‌کنندگان آثار در بخش کتب عربی، به ازاي هر مترمربع / 50 یورو

 

2-4. هويت ايراني يا خارجي شركتكنندگان، بر اساس مدارك هويتي ثبتنام تعيين ميشود.

3-4. قبل از واریز وجه، کمیتة ناشران خارجی مجاز به تخصیص و تحویل غرفه نیست و عدم واريز وجه در موعد مقرر، بهمنزلة انصراف از حضور در نمايشگاه تلقي می‌شود.

4-4. مهلت اعلام انصراف از ثبت‌نام و دریافت غرفه و عودت وجه واریزی، تا دو هفته پیش از شروع نمایشگاه است که در این صورت 20 درصد از مبلغ پرداختی ناشر با توجه به هزینه‌های انجام‌شده از مبلغ پرداختی ایشان کسر و باقیمانده مسترد خواهد شد.

تبصره 1: در صورت اعلام انصراف از حضور در نمایشگاه پس از مهلت یادشده یا عدم حضور در نمایشگاه، ناشر منصرِف با رأی هیئت رسیدگی به تخلفات نمایشگاه حق ثبت‌نام و حضور در نمایشگاه به مدت 2 سال را نخواهد داشت

تبصره 2: چنانچه متقاضی تا 24 ساعت قبل از افتتاح نمایشگاه نسبت به دریافت و آماده‌سازی غرفه اقدام نکند، کمیتة ناشران خارجی مجاز به واگذاری غرفه به متقاضیان دیگر است و وجه پرداختی قابل‌استرداد نیست.

تبصره 3: انصراف ناشر در مهلت تعیین‌شده علاوه بر ثبت در سامانة نمایشگاه، باید به‌صورت مکتوب و درج دلیل یا دلایل آن و با مهر و امضای مدیرمسئول انتشارات به کمیتة ناشران خارجی اعلام شود.

5. خدمات گمرکي و ترخیص کتب خارجی

1-5. بهمنظور ساماندهي و ارائة بهينة خدمات گمرکي به شرکتکنندگان در حوزة فعالیت کمیتة ناشران خارجی و بخش امور بین‌الملل نمايشگاه و ايجاد بستري شفاف براي عملکرد گروه ترخيص نمايشگاه در تعامل با ساير بخشهاي اجرائي و نظارتي نمايشگاه و همچنين متقاضيان دريافت اين خدمات، کميتة ناشران خارجي با هماهنگی و تأیید ادارة کل مجامع، تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، فردی را بهعنوان مسئول انجام امور گمرکی و ترخيص کتب رسيده به نام نمايشگاه معرفي مينمايد تا از طريق آن معاونت به گمرک ج.ا.ا براي انجام فرآيند ترخيص معرفي شود. وی، موظف به انجام هماهنگي با گمرک بهمنظور طي فرآيند گمرکی و ترخيص است.

تبصره: فرایند ترخیص کتاب‌های واصله به نام نمایشگاه، به‌صورت قطعی صورت می‌پذیرد.

2-5. برای هماهنگی انجام تخليه و بارگيري سالن گمرک و تحويل آن به صاحبان کالا پس از طي تشريفات مالي و گمرکي، فرد يا افرادي از سوی کميتة ناشران خارجي تعیین خواهند شد.

3-5. ارائة هرگونه خدمات گمرکی و ترخیص در مورد کتاب‌هایی که صاحب کالا در نمایشگاه ثبت‌نام نکرده و در نمایشگاه غرفه ندارد، ممنوع است.

4-5. محمولههاي مربوط به نمايشگاه، نبايد از طريق پست ارسال شود.

5-5. حمل و ارسال هرگونه کالا بهجز کتاب به نام نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران، ممنوع است و مشمول خدمات گمرکي نمايشگاه نخواهد بود و چنانچه باعث ايجاد اختلال و يا تبعات قانوني و مالي براي نمايشگاه شود، تمام مسؤوليت آن متوجه شرکتکننده خواهد بود.

6-5. بارهاي حمل شده به مقصد نمايشگاه، بايد حداکثر تا دو هفته قبل از نمايشگاه در گمرک تهران تخليهشده باشد؛ در غير اين صورت، نمايشگاه مسؤوليتي در خصوص ترخيص بهموقع کتب واصله پسازاين تاريخ نخواهد داشت.

7-5. پس از حمل بار از مبدأ به نام نمايشگاه، لازم است شرکتکننده اعلامية حمل بار به همراه اطلاعات خواستهشده در بند آتی را در اسرع وقت به دبيرخانه کميتة ناشران خارجي ارسال نمايد.

8-5. در همة بارنامهها و اسناد حمل مربوط به نمايشگاه، مقصد، گيرنده و صاحب کالا بايد «معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي؛ نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران» (همراه با ذکر دورة نمايشگاه) درج شود که معادل انگليسي آن عبارت است از:

Cultural Deputy of Ministry of Culture and Islamic Guidance; Tehran International Book Fair

تبصره: درج عناوينی غير از عنوان دقيق يادشده، حتی اگر مشابه باشد، موردقبول نيست و مسؤوليت عواقب ناشي از آن، بر عهدة شرکتکننده است.

9-5. عنوان کامل و دقيق شرکتکننده در نمايشگاه، بايد در بارنامه و اسناد حمل درج شود. همچنین لازم است نام متقاضي و تعداد همة بستههاي مربوط به يک بارنامه، روي پالت‏ها يا کارتن‏هاي ارسالي به شکل کامل، خوانا و روشن درج شده باشد.

10-5. لازم است هر شرکتکننده براي هر بارنامه يک برگ کامل شده از فرم اعلامية حمل کالا به مقصد نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران را کامل کرده و همراه ساير مدارک، تحويل دبيرخانة کميتة ناشران خارجي دهد.

11-5. اسناد موردنياز براي ترخيص و خروج كتاب از سالن گمرك در زمان نمايشگاه عبارت است از:

 • بارنامه؛
 • فرم اعلامية حمل بار؛
 • ليست عدلبندي (پکينگ ليست)؛
 • قبض انبار گمرک؛
 • تأييديه کمیته ناشران خارجی (مشتمل بر تأييد ارائة كليه فرمهاي ثبت نامي، تأييد تسويهحساب مالي، تأييد ارائة ليست كتب توسط بخش انفورماتيك)؛
 • طي مراحل تشريفات گمركي و پرداخت عوارض؛

تبصره 1: قبل از تحويل کامل و بدون نقص تمامی مدارک قیدشده، اقدامي براي ترخيص صورت نخواهد پذيرفت و درصورتيکه متقاضي نسخه کامل شده فرم اعلاميه حمل بار و هر يک از مدارک خواستهشده در آن را در موعد مقرر تحويل ننمايد، مسؤوليت تأخير در ترخيص به عهده صاحب کالا خواهد بود.

تبصره 2: زمان لازم براي انجام فرآيند ترخيص از زمان تأييد کميتة ناشران خارجي مبني بر کامل بودن اسناد تحويلي، حداقل 10 روز کاري است. نوبت خروج بار از انبار نيز بر اساس زمان تحويل کامل مدارک، تکميل عمليات گمرک و انجام کامل تشريفات مالي خواهد بود.

تبصره 3: تحويل کالا از گمرک، منوط به انجام و تکميل فرآيند ثبتنام ناشر و دريافت تأييد مبني بر ثبتنام قطعي در نمايشگاه و پرداخت هزینه مربوط است.

تبصره 4: تحويل مدارک به شکل کامل و در زمان مقرر، بر عهدة شرکتکننده است و نمايندة ترخيص مسؤوليتی برای پيگيري ندارد.

تبصره 5: کميتة ناشران خارجي موظف به ارائة رسيد به متقاضيان در قبال اخذ مدارک ترخيص است.

تبصره 6: چنانچه فرآيند ترخيص از جانب گمرک متوقف شود، مسؤوليت تأخير در ترخيص، متوجه نمايشگاه نخواهد بود.

12-5. چنانچه حداکثر تا 10 روز مانده به آغاز برگزاري نمايشگاه، محمولهاي توسط گمرک ترخيص و فرآيندهاي مالي مربوط طي شده باشد، صاحب کالا ميتواند براي تسريع و تسهيل انجام فرآيندهاي آمادهسازي و انبارگرداني، محموله يادشده را با کسب مجوز از کارگروه نظارتی مربوط تحويل بگيرد.

13-5. کميتة مالي نمايشگاه مطابق ضوابط اين شيوهنامه، پس از محاسبة هزينههاي گمرکی و ترخیص هر محموله، هزينة مربوط را از شرکتکننده دريافت و نسبت به صدور مجوز خروج کتاب از انبار اقدام مينمايد.

14-5. هزینه‌های مترتب بر مرجوع کردن کتابهاي مازاد، بر عهدة نمايشگاه نيست و در صورت انجام آن توسط مسئول ترخيص، کلية هزينههاي مربوط توسط صاحب کالا به کميتة مالي پرداخت خواهد شد. چنانچه صاحب کالا پس از تحويل بار تا طي همة تشريفات گمرکي مرجوعي در ايران نباشد، کميتة ناشران خارجي برآورد تقريبي هزينههاي مرجوعي با محاسبة حاشية احتياطي را در زمان دريافت بار مرجوعي در انبار از ايشان مطالبه و دريافت مينمايد.

تبصره 1: مابهالتفاوت احتمالي هزينه مرجوعي، در صورت کسري از محل وجوه دريافتي بابت ترخيص جبران و به حساب هزينه منظور خواهد شد.

تبصره 2: ناشرانی که تصمیم به مرجوع کردن کتاب‌های خود دارند، می‌باید حداکثر تا 3 روز پس از پایان نمایشگاه کتاب‌ها و فهرست بسته‌بندی را به مسئول انبار تحویل دهند.

تبصره 3: حداکثر مهلت مجاز براي تخلية انبار گمرک، يک ماه از پايان نمايشگاه است.

6. نحوة محاسبه و دريافت هزينة خدمات گمرکی

1-6. کميتة مالي نمايشگاه، موظف به برآورد هزینه‏های گمرکی، شامل ترخیص قطعی، ترانزیت و خدمات توزیع بار در نمایشگاه بهمنظور خروج کتب بخش خارجي از انبار گمرک است.

2-6. کميتة مالي نمايشگاه، موظف است نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد:

 • ايجاد شعبه‏اي از بانک عامل نمايشگاه بهصورت آنلاين در محدودة انبار مرکزي؛
 • دريافت فيش پرداختي از طرف ناشر براي خروج کتب از انبار مرکزي؛
 • محاسبه اوزان گمرکي کتب بر اساس برگ سبز گمرکي؛
 • دريافت هزينة گمرکي بر اساس محاسبات انجامشده.

3-6. وجوه دريافتي به حساب شماره 700806329499 نزد بانک شهر شعبه ميدان انقلاب کد 356 به نام مؤسسه نمايشگاه‏هاي فرهنگي ايران واریز خواهد شد.

4-6. خدمات گمرکي کتب خارجي (کتب لاتين و عرب)، بر اساس بخشنامه‏هاي گمرکي و نرخ دلاري معادل ريالي هر کيلوگرم کتب شرکت‏کنندگان (برمبنای ارز نیمائی)، به شرح زير ارزشگذاري می‌شود:

1-4-6. هزينة گمرکي هر کيلو بار ناشران خارجي (لاتين و عرب) مطابق فرمول زير محاسبه و دريافت خواهد شد:

 «1 کيلوگرم وزن کتاب × ارزش دلاري و نرخ ريالي اعلام‏شده توسط گمرک × 6% حقوق گمرکي»

2-4-6. خدمات توزيع و خدمات گمرکي نمايشگاه، 5000 ریال به ازای هر کيلوگرم، محاسبه و دريافت خواهد شد.

5-6. عوارض وزارت راه و ترابري در صورت حمل با وسيلة خارجي براي هر کيلوگرم، مطابق فرمول زير محاسبه و دريافت خواهد شد:

1-5-6. در صورت حمل با هواپيماي خارجي: «1 کيلوگرم وزن کتاب × 5/1 دلار به نرخ گمرکي ×10%»

2-5-6. در صورت حمل با کاميون‏ خارجي: «1 کيلوگرم وزن کتاب× 1 دلار به نرخ گمرکي ×10%»

3-5-6. در صورت حمل با کشتي خارجي: «1 کيلوگرم وزن کتاب × 100 ÷ 30 سنت × 1 دلار به نرخ گمرکي ×10%»

 تبصره: در صورت حمل با شرکت حملکنندة ايراني اعم از هوائي، دريايي و زميني، ناشران از پرداخت عوارض وزارت راه و شهرسازی معاف خواهند بود.

7. ارزيابي کتب خارجي

نظر به اهميت کتاب بهعنوان کالايي فرهنگي و تأثيرگذار در رشد و تعالي جوامع، ضرورت حفظ ارزش‏هاي فرهنگي، مذهبي و ملّي و همچنين رعايت حقوق شرکتکنندگان، فرآيند ارزيابي و بررسي محتوايي کتاب‏هايي که براي فروش در بخش ناشران خارجی نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران عرضه مي‏شود، به ترتیب ذيل انجام مي‏پذيرد:

1-7. انجام نظارت محتوايي بر کتب خارجي عرضهشده در نمايشگاه، توسط کارگروه نظارت بر ناشران خارجي و امور بین‌الملل، صورت ميپذيرد و کميتة ناشران خارجي موظف به همکاري کامل در اين زمينه است.

2-7. کتاب‏هايي که بر اساس مقررات عرضة آن‏ها در نمايشگاه غيرمجاز محسوب می‌شود، عبارتاند از:

 • آثاري که حاوي مطالب يا تصاوير مستهجن و غيراخلاقي و مخالف با ارزشهاي اسلامي باشد؛
 • آثاري که دربرگيرندة مطلب يا تصويري باشد که امنيت ملّي و تماميت ارضي کشور را مورد تعرض قرار داده باشد؛
 • آثاري که حاوي مطالب تفرقهانگيز، فتنه‏انگيز و يا توهين‏ به اديان، مذاهب، ملل و اقوام مختلف باشد؛
 • کتب تبشيري يا کتبي که مروج عقايد انحرافي، فرقه‏گرايي، نژادپرستي و عرفان‏هاي نوظهور باشد؛
 • کتاب‏هايي که مقررات عمومي بخش ناشران خارجي را نقض کرده باشد (از قبيل کتبي که محدودة زماني را رعايت نکرده يا اينکه افست باشد).

3-7. فرآيند اجرايي ارزيابي کتب، مشتمل بر سه مرحله (ارزيابي قبل از شروع نمايشگاه، ارزیابی در گمرک نمايشگاه و ارزيابي در محيط سالن‏ها) به شرح آتی است.

4-7. در مرحلة اول، کميتة ناشران خارجي حداکثر تا سه ماه قبل از شروع نمایشگاه، فهرست کامل کتب متقاضيان حضور در نمايشگاه را حسب آنچه تا تاريخ یادشده واصلشده است، به کارگروه نظارتی ارائه مي‏نمايد.

کارگروه یادشده فهرست کتاب‏هايي که بر اساس عناوين آن و اطلاعات ليست کتاب‏ها بهعنوان کتب غيرقابل عرضه در نمايشگاه قابلتشخيص باشند، استخراج و پس از بازبيني و اطمينان از عدم سلامت محتوايي، تا یک ماه قبل از شروع نمایشگاه کتباً به کميتة ناشران خارجي منعکس مي‏کند.

کميتة ناشران خارجي، ضمن حذف اين کتاب‏ها از بانک‏ اطلاعاتي و سامانة اطلاع‏رساني خود، مراتب را به متقاضي مربوط منتقل مي‏کند تا ضمن ارائة تعهد مکتوب، اين کتاب‏ها را به نمايشگاه ارسال نکند.

تبصره: درصورتيکه برخي از عناوين محل تأمل باشد و نياز به بررسي بيشتر وجود داشته باشد، مراتب توسط کارگروه نظارتی براي ملاحظة نسخة فيزيکي کتاب اعلام و پس از بازکردن بستهبندي کتاب‏ها با تحويل نمونة کتاب به بخش ارزيابي (در قبال دريافت رسيد)، نسبت به بررسي دقيق‏تر آن اقدام خواهد شد.

5-7. در مرحلة دوم، ارزيابان کارگروه نظارتی با حضور در انبار گمرک مستقر در نمايشگاه، به بررسي و بازبيني محتوايي محموله‏هاي واصله مي‏پردازند و در صورت مشاهدة عناوين با محتواي نامناسب و یا عناويني که در ليست اعلام شرکتکننده موجود نباشد، مراتب به مدير سالن گمرک ابلاغ می‌شود تا نسبت به جمع‌آوری این‌گونه کتب و نگهداری جداگانة آن اقدام نمايد. مدیر سالن گمرک موظف به ارائه رسید کتب جمع‌آوری‌شده به صاحب کالا است.

6-7. در مرحلة سوم، چنانچه در بازبيني‏هاي محيطيِ کارشناسان ارزيابي، مواردي غيرقابل­عرضه تشخيص داده شود، مراتب به مدير کميتة ناشران خارجي ابلاغ و با اعلام فوري مراتب به غرفة مربوط، نسبت به تحويل کلية نسخ آثار موردنظر به کارگروه نظارتی در قبال اخذ رسيد اقدام خواهد شد.

تبصره 1: چنانچه کتاب‌های موضوع بند فوق پس از بررسي و بازبيني بلااشکال تشخيص داده شود، کارگروه نظارتی در قبال ابطال رسيد ارائهشده، کتب را براي عرضه در غرفه عودت خواهد داد.

تبصره 2: کلية کتاب‌های جمعآوريشده، در فاصلة يک روز به پايان کار نمايشگاه با سازوکار مشخصي در قبال بازپسگيري رسيدها، به ناشرين عودت داده می‌شود تا به کشور مبدأ مرجوع شود.

7-7. ورود هرگونه کتاب جدید یا تکراری پس از آغاز به کار نمایشگاه به‌منظور عرضه در غرفه‌ها، تنها در صورت انتقال این کتاب‌ها به انبار گمرک و تأیید کارشناسان کارگروه نظارتی امکان‌پذیر است.

8-7. کارگروه نظارتی، محل مشخص و سازوکار معيني را تعيين می‌کند تا کارشناسان و نمايندگاني از کارگروه، به اعتراضات احتمالي در خصوص ممنوعيت برخي از عناوين پاسخگو باشند.

9-7. در صورت که هريک از عوامل اجرايي يا غرفهداران با عدم همکاري و استنکاف از اجراي تذکرها و ابلاغيه‏ها، موجب اخلال در روند ارزيابي شوند، مراتب با اعلام کتبي و ارجاع به هيئت رسيدگي به تخلفات، مورد بررسي قرار مي‏گيرد.

10-7. کارگروه نظارتی، ضمن برقراری ارتباط با نهادهاي نظارتي حاضر در نمايشگاه، سازوکاري اتخاذ مي‏نمايد که چنانچه نظراتي در خصوص محتواي کتب عرضهشده وجود داشته باشد، صرفاً از طريق ايشان و در چهارچوب اجرايي همين شيوه‏نامه اعمال شود.

11-7. در مواردي که کتب علمي و پزشکی، صرفاً دربردارندة تصاوير نامطلوب باشد، با تذکر کتبي و عدم نمايش عمومي و يا سلفون کشيدن روي نسخة نمايش داده­شده، از جمع‏آوري کتب صرف‌نظر خواهد شد.

12-7. با توجه به قيمت بالاي کتب خارجي، کارگروه نظارتی ترتيبي اتخاذ مي‏نمايد که در خلال روند جمعآوري و عودت کتب، آسيبي به کتاب‏ها وارد نشود.

13-7. کارگروه نظارتی سازوکاري اتخاذ مي‏نمايد که مؤسسات معتبر علمي و پژوهشي و کتابخانههاي مرجع کشور با اخذ مجوز امکان خريد کتب ممنوعه را براي بهره­برداری و بررسي پژوهشي داشته باشند و ممنوعيت عرضة کتب، مانع از دسترسي پژوهشگران معتمد به منابع نامطلوب و نقد و پاسخگويي علمي به محتواي آن نشود.

8. ضوابط فعالیت و عرضة کتاب

1-8. شرکتکنندگان در اين بخش، صرفاً مجاز به عرضة کتاب اصل (غیر افست) شناسنامهدار با رعايت ضوابط و مقررات خواهند بود.

2-8. غرفة تخصیصی به هر ناشر، صرفاً برای عرضة کتاب‌های اعلام‌شده و ثبت‌شده در سامانه توسط آن ناشر است و نگهداری و فروش کتاب­های غيرمجاز و عرضة کتاب­های ثبت­نشده، تخلف محسوب می‌شود و وفق مجازات پیش‌بینی‌شده در مقررات با متخلفان برخورد خواهد شد.

3-8. فروش و نمایش کالای غير از كتاب مانند پوستر، لوح فشرده یا لوازم و تجهیزات ذخیرة اطلاعات، محصولات صرفاً صوتی (از قبیل آلبوم‌های موسیقی، سخنرانی و ...)، محصولات صرفاً تصویری (از قبیل فیلم‌ها، نوار ضبط‌شدة سخنرانی و ...)، انواع نرم‌افزار، كارت تبريك، نوشت‌افزار، جورچين، عروسك و اسباببازي ممنوع است.

تبصره 1: ارائة هر نوع محصول فرهنگي منضم به كتاب، مشروط به درج مراتب در کتاب و ارتباط مستقيم آن با محتواي کتاب به تشخيص مدير کمیته، بلامانع است.

تبصره 2: عرضة نقشه و پوستر علمي-آموزشي، مشروط به اينکه مغايرتي با شئون اسلامي نداشته باشد، بلامانع است.

تبصره 3: عرضة لوح فشرده یا تجهیزات ذخیرة اطلاعات (داراي مجوز از مراجع قانوني) که مصداق کتاب الکترونيک باشد، بلامانع است.

4-8. ناشران ملزم به تهيه و نگهداري فهرست کتاب­های قابلعرضه در غرفة خود (شامل کتاب­های خود و نمايندگيها مطابق اطلاعات درجشده در سامانة ثبتنام) براي ارائه به ناظران هستند. اين فهرست توسط مديريت بخش مربوط کنترل و ممهور به مهر و امضاي بخش خواهد شد.

5-8. پیش‌فروش کتاب و نیز عرضة کتاب­هایی که بيش از 10 سال از تاريخ انتشار آن گذشته، در نمايشگاه ممنوع است.

6-8. چنانچه ناشری برای مدت معینی از فعالیت در نمایشگاه یا استفاده از تسهیلات آن (مانند دستگاه کارت‌خوان بن­کارت) محروم شود و به‌صورت مستقل یا با مشارکت و همکاری سایر غرفه‌ها (به هر نحو) اقدام به ادامة فعالیت کند، نسبت به تشدید مجازات ناشر متخلف و نیز غرفه‌ای که برای عرضة کتاب‌های ناشر متخلف همکاری کرده، اقدام خواهد شد.

7-8. قيمت فروش كتابها (ارزي و حتی‌الامکان ریالی) و نيز تخفيف اعمالشده، بايد روي كتابها بهصورت واضح و روشن درج شود و در معرض ديد مخاطبان قرار داشته باشد.

8-8. مبنای محاسبه قیمت تازه‌های نشر (کتبی که از تاریخ انتشار آن‌ها بیش از 3 سال نگذشته باشد)، نرخ ارز مصوب نیمایی خواهد بود. مابه‌التفاوت قیمت کتب (نرخ نیمایی و نرخ آزاد ارز) در قالب یارانه نشر بر اساس گزارش سامانه فروش محاسبه خواهد شد.

تبصره 1: فروش كتاب به قيمت بالاتر از پشت جلد يا مخدوش بودن و تغيير قيمت پشت جلد، ممنوع است. (قيمت تأييدشده توسط کميتة ناشران خارجي، ملاك قيمت پشت جلد است).

تبصره 2: افزايش قيمتها و كاهش تخفيفها در ايام نمايشگاه بههيچوجه مجاز نيست.

تبصره 3: درصورتيکه كتابي در چهارچوب ضوابط نمايشگاه با دو قيمت عرضهشده باشد و خريدار/خريداران پس از خريد كتاب متوجه عرضة همان كتاب در غرفة ديگر با قيمت پايينتر شوند، فروشنده موظف است مرجوع شدن كتاب را بپذيرد و يا مابهالتفاوت قيمت كتاب باقيمت پايينتر را به مشتري مسترد نمايد، مشروط بر اينكه كتاب با قيمت پايينتر موجود باشد.

9-8. تغيير نوع ارز، از ارز فاكتور شده توسط ناشر اصلي به ساير ارزهاي بينالمللي و همچنین اعمال نرخ ارز بالاتر از نرخ مصوب و اعلام­شده توسط کميتة ناشران خارجي نمايشگاه، ممنوع است.

تبصره: نرخ ارز توسط کميتة ناشران خارجي در فاصلة زماني نزديك به ايام نمايشگاه تعيين و به شرکتکنندگان ابلاغ می‌شود.

10-8. ورود و خروج محمولة كتاب و ساير تجهيزات از كليه سالنها، منوط به اجازة مدير سالن است.

11-8. در صورت مغایرت فهرست اعلامی کتب با عناوین عرضه‌شده در نمایشگاه، مسئولیت هرگونه عواقب احتمالی بر عهده عرضه‌کننده مربوط و موجب محرومیت از حضور در دورة بعدی نمایشگاه خواهد بود.

12-8. ناشران شرکتکننده، بايد کتاب­های خود را با رعايت حداقل 10٪ تخفيف و در صورت درخواست خريدار با صدور فاكتور خريد ممهور به مهر ناشر دارای غرفه به خريداران عرضه نمايند.

13-8. در صورت درخواست فاكتور توسط خريدار، ناشران موظف به صدور فاكتور با درج تخفيف هستند.

14-8. در صورت تشخیص مدیریت نمایشگاه مبنی بر الزام غرفه‌داران به استفاده از سامانة متمرکز فروش در نمایشگاه، تمامی ناشران ملزم به اقدام و تأمین تجهیزات مربوط خواهند بود.

15-8. ناشران ملزم به رعايت تذكرات قانوني مسؤولين و ناظران مربوط و همکاری در امضای صورت‌جلسة نظارتی هستند.

9. ضوابط مربوط به دستگاه کارت‌خوان و بن­کارت یارانه­ای خرید کتاب

1-9. نصب دستگاه کارت‌خوان بهمنظور سهولت خريد بازديدكنندگان الزامي است و غرفهداران موظفاند نسبت به پیگیری به­موقع برای دريافت و نصب دستگاه کارت‌خوان و همچنین عودت سالم دستگاه اقدام نمايند.

تبصره 1: ناشرين خارجي كه در ايران شمارهحساب بانكي ندارند، از اين قاعده مستثنا هستند.

2-9. نصب دستگاه کارت‌خوان بهمنظور سهولت خريد بازديدكنندگان الزامي است و غرفهداران موظفاند نسبت به پیگیری به­موقع برای دريافت و نصب دستگاه کارت‌خوان و همچنین عودت سالم دستگاه اقدام نمايند.

تبصره 1: استفاده از هر نوع دستگاه کارت‌خوان به‌جز دستگاه کارت‌خوان تحویلی از سوی بانک عامل نمایشگاه و استفاده از دستگاه کارت‌خوان ساير بانکها، ممنوع است.

تبصره 2: استفاده نکردن از دستگاه کارت‌خوان در غرفه و نپذيرفتن بن­كارت الكترونيكي كتاب، مجاز نیست.

تبصره 3: به‌منظور حفظ امنیت کارت‌های بانکی خریداران، می‌باید دستگاه‌های کارت‌خوان در موقعیتی قرار گیرد که امکان ورود رمز کارت توسط شخص خریدار فراهم باشد.

3-9. معاونت اجرایی نمایشگاه و کمیتة ناشران خارجی موظف‌اند حداکثر تا 48 ساعت قبل از شروع نمایشگاه، تمهیدات لازم برای نصب و راه‌اندازی دستگاه‌های کارت‌خوان در تمامی سالن‌های مختلف تابعه را فراهم کنند. غرفه‌داران نیز موظف به اقدام برای دریافت دستگاه کارت‌خوان تا حداکثر 24 ساعت قبل از شروع نمایشگاه هستند و تبعات هرگونه تأخیر برعهدة ناشر خواهد بود.

4-9. درخواست بیش از یک دستگاه کارت‌خوان (متناسب با متراژ غرفه و فعالیت ناشر)، صرفاً از طریق ثبت در سامانه هنگام واریز وجه برای دریافت غرفه امکان‌پذیر است و پذیرش درخواست دستگاه کارت‌خوان در ایام برگزاری نمایشگاه، مشروط به امکان اقدام از سوی بانک عامل، واریز وجه مربوط به حساب اعلام‌شده و تأیید مدیر کمیتة ناشران خارجی است.

5-9. درج اطلاعات كامل حساب بانکی (مربوط به بانک عامل نمایشگاه) در سامانه هنگام ثبت‌نام الزامي است. شمارهحساب اعلامشده، باید به نام شخص متقاضی و یا به نام انتشارات (در مورد اشخاص حقوقی) باشد.

6-9. هر نوع اقدام یا مشارکت و همکاری در مورد بن­های خرید الکترونيکي کتاب که مغاير با اهداف فرهنگي تعيينشده در مقررات باشد، ازجمله معاوضة بن­کارت با وجه نقد يا نقدكردن بن­كارت بدون فروش و تحویل كتاب، دريافت مبلغ از طريق بن­کارت بدون تحويل کتاب در محل نمايشگاه (اعم از تسویه حساب‌های قبلی با خریدار با استفاده از بن­کارت یا دریافت بن­کارت بابت پیش‌فروش کتاب) و ... ممنوع و مستوجب اعمال حداکثر مجازات پیش­بینی­شده در دستورالعمل رسیدگی به تخلفات نمایشگاه است.

7-9. براي تمامي فروشهاي مازاد بر 10 ميليون ريال که تمام یا قسمتی از آن با «بنکارت یارانه­ای» پرداخت می‌شود، صدور فاکتوري که تمامي مشخصات خريدار (اعم از شناسه یا شمارة ملي، تلفن همراه، آدرس کامل و زمان صدور فاکتور) در آن قيد شده باشد، ضروري است و ناشر مکلف به نگهداري يک نسخه از آن و ارائه به ناظران نمایشگاه است. شماره ترتیب فاکتورها و نیز زمان انجام تراکنش و تاريخ فاکتور بايد باهم مطابقت داشته و کتابها نيز قابل­تحويل در محل نمایشگاه باشد.

8-9. دريافت بنهاي الکترونيکي کتاب اشخاص به‌صورت تجميعي و گروهي (مجموعاً بيش از 5 فقره کارت اشخاص) ممنوع است.

9-9. انتقال دستگاه کارت‌خوان بن کارت یارانه‌ای به خارج از غرفه و نمایشگاه و هرگونه تراکنش مالی مربوط به بن کارت یارانه‌ای در خارج از ساعات فعالیت نمایشگاه، مجاز نیست.

10-9. ناشران صرفاً مجاز به دریافت بن­کارت بابت فروش کتاب­های مربوط به غرفة خود هستند و دریافت بن­کارت مربوط به سایر غرفه‌ها و همکاری برای عرضة کتاب‌های ناشری که از استفاده از تسهیلات یارانه‌ای نمایشگاه محروم شده، موجب طرح مراتب در هیئت رسیدگی به تخلفات نمایشگاه است.

10. ضوابط اجرايي فعاليت غرفهداران

1-10. رعايت حجاب و شئون اسلامي از سوي ناشران و عوامل ایشان در نمایشگاه الزامي است. (استفاده از لباس اداري مناسب توصيه می‌شود.)

2-10. استفاده و نصب هرگونه پوستر یا تصاویری که محتوای آن مغایر با شئون و ارزش‌های اسلامی و موازین شرع باشد، ممنوع است.

3-10. ناشران ملزم به تحويل گرفتن غرفه تا يک روز قبل از نمايشگاه و چيدمان بهموقع غرفه در زمان افتتاحیة نمايشگاه هستند.

4-10. حضور مسئول معرفی­شده يا جانشين مسئول در غرفه در تمامی ساعات کاری نمایشگاه الزامی است.

5-10. ساعت كار نمايشگاه براي بازديدكنندگان، از ساعت 10 تا 19 است که بنا به تشخيص معاون اجرايي نمايشگاه قابلتغيير خواهد بود. ناشران و غرفه­داران بايد 30 دقيقه قبل از گشايش درِ ورودی سالن، در محل غرفه حاضر باشند. حضور بهموقع برای بازگشایی و در زمان آغاز به كار نمايشگاه و تخلية سالنها در زمان پايان ساعت کار نمايشگاه، الزامي است. در صورت عدم حضور در زمان مقرر، مسؤوليت هرگونه خسارت و حوادث احتمالي بر عهدة مسئول غرفه است.

6-10. ساعت انتقال كتاب به سالن‌ها در روزهای برگزاري نمايشگاه، از ساعت 7 تا 9 صبح است و در زمانهاي قبل و بعد از ساعت تعيينشده تردد چرخ یا خودروهاي حمل كتاب، مجاز نیست. همچنین ورود و خروج كتاب و ساير تجهيزات از كليه سالنها، منوط به اجازه مدير سالن است.

7-10. نصب و الصاق كارت شناسايي براي غرفهداران در تمام ساعات کار نمايشگاه، الزامي است. ميزان مجاز حضور افراد و صدور کارت، تا 12 متر غرفه سه نفر متصدي و از 12 متر به بالا، به ازاي هر سه متر، يك نفر متصدي است.

8-10. نگهداري و نمايش كتاب، مختص به فضاي غرفه است و هرگونه تعرض به فضاي خارج از غرفه (راهروها، مسيرهاي اضطراري، اطراف و فضاي پشت غرفهها) و نیز تصرف غیرمجاز فضای نمایشگاهی مازاد بر متراژ تخصیصی، استفاده از ديوارههاي جانبي بيرون از غرفهها و ديوار سالن، برهم زدن نظم عمومي در غرفه و سالن (ايجاد راهبندان در راهروهاي سالن و ...) و ايجاد مزاحمتهاي صوتي براي غرفههاي مجاور موجب طرح مراتب در هیئت رسیدگی به تخلفات نمایشگاه است.

تبصره: در صورت عدم رعايت، نسبت به صدور فاكتور بابت فضاي استفادهشده اقدام خواهد شد.

9-10. ساختوساز غيرمجاز و بدون اخذ مجوز در غرفه و همچنين هرگونه تجميع غرفههاي هم‌جوار که براي دريافت آن‌ها به‌صورت جداگانه ثبتنام و درخواست شده، (حتی در صورت قرارگیری الفبایی در کنار یکدیگر) در هیچ شرایطی مجاز نیست.

10-10. بهمنظور يکسانسازي نما و كتيبه سر درِ غرفهها، طرحهاي واحدي اجرا می­شود و غرفهها بر اساس نام و مشخصات متقاضي نامگذاري می‌شوند. بديهي است هر گونه تغيير نام و استفاده از پسوند و پيشوندهايي كه نام غرفه را مخدوش و ماهيت آن را به هر نحو تغيير دهد، ممنوع است و لازم است غرفهداران از نصب هرگونه نوشته و يا طرح جداگانه خودداري نمايند.

11-10. هرگونه تغییر اطلاعات و مخدوش کردن تابلوهای اطلاع‌رسانی و راهنمای سالن‌ها و راهروها ممنوع است.

12-10. استعمال دخانيات در کليه سالنهاي نمايشگاه اکیداً ممنوع است.

13-10. تهيه و وجود يک دستگاه کپسول اطفاء حریق (كپسول co2 يا آب و گاز) به ازای هر 9 مترمربع غرفه، الزامي است.

14-10. هرگونه سیم­کشی و اخذ انشعاب فرعي برق براي مصارف متفرقه و بدون هماهنگي با کميتة اجرايي و پشتيباني و همچنین استفاده از هرگونه بخاری‌برقی، کتري برقي و استفاده از منابع روباز حرارتي و پختوپز در غرفهها و قراردادن مواد قابل­اشتعال و اضافي بر روي سيمهاي برق، نگهداري مايعات قابل اشتعال در سالنهاي نمايشگاه و نیز استقرار كتاب، تجهیزات و ضايعات در نزديكي تابلوهاي برق اكيداً ممنوع است. مسؤوليت بروز هرگونه حادثه ناشي از انشعاب غيرمجاز و جبران خسارات احتمالی، بر عهدة مدير غرفه خواهد بود.

15-10. حفظ و نگهداري تجهیزات و غرفههاي تحويلي، بر عهدة غرفهداران است. همچنین لازم است قفسهها، تابلوها، تجهيزات و ساير عناصر غيرسازهاي در جاي خود تثبيت شوند تا از سقوط احتمالي آنها جلوگيري شود. در صورت وارد آمدن هرگونه خسارت و استفادة ناصحيح، شركتكنندگان موظف به جبران خسارت مطابق نظر کميتة اجرايي و پشتيباني خواهند بود.

16-10. مسؤوليت حفاظت از وجه نقد و ساير وسايل قيمتي در غرفه، بر عهدة مسئول غرفه است.

17-10. نظافت داخل غرفهها بر عهدة غرفهداران است و شايسته است در نظافت كلي نمايشگاه و آراستگی غرفة خود كوشا باشند.

18-10. بهمنظور حفظ انضباط محيط و زيبايي بصری نمايشگاه، ساخت غرفه در چهارچوب شرايط ذيل مجاز است:

 • حداكثر ارتفاع مجاز غرفهسازي براي غرفههاي خودساز، 3 متر و بدون تماس با سقفها و ديوارهها و با رعايت فاصلة ايمن است؛
 • ساخت غرفههاي خودساز در 2 طبقه در فضاي نمايشگاهي مجاز نيست؛
 • در طراحي غرفههاي خودساز، رعايت استانداردها و الزامات نمايشگاهي مانند عدم تماس با ديوارههاي موقت، راهروها، استفاده از مواد مناسب، جمعآوري ضايعات و پاکسازي بهموقع محيط پس از پايان كار نمايشگاه، الزامي است؛
 • ساخت غرفههاي خودساز با مصالح ساختماني (آجر، سيمان، شيشه، آهن...) در سالنهاي نمايشگاهي مجاز نيست.
 • نصب و جانمایی کتیبه و شمارة غرفه در غرفه‌های خودساز در مکان مناسب و قابل‌رؤیت الزامی است.
 • حداکثر سطح قابل‌استفاده از دیواره برای نصب نمایشگر یا محتوای تبلیغی در دیوارة بیرونی غرفة خودساز (تا ارتفاع مجاز سه متر) معادل 30 درصد تعیین می‌شود و بیش از آن مستلزم کسب مجوز از کمیسیون تبلیغات و بازرگانی نمایشگاه و پرداخت تعرفه است.
 • طراحی و غرفه‌آرایی غرفه‌های خودساز باید متعارف باشد و فضای غیرقابل‌دسترس و خارج از دید ناظران نباید اجرا و ساخته شود.

11. ضوابط فعاليتهاي جنبي

1-11. اخذ مجوز از كميتة ناشران خارجی براي انجام هرگونه فعاليت جنبي در داخل غرفه (شامل مجموع فعالیت‌های فرهنگی مرتبط با کتاب مانند جشن رونمایی، دعوت از نویسندگان و شخصیت‌ها، نشست‌ها و ...) ضروری است.

2-11. لازم است مشخصات هريك از برنامهها شامل عنوان برنامه، نام سخنران يا مدعو، تاريخ، ساعت، برآورد تعداد شركتكنندگان و محل اجراي برنامه، قبلاً در سامانه ثبت و به كميتة ناشران داخلي اعلام و ارائه شود.

3-11. رعايت كامل مقررات مربوط و جلوگيري از ایجاد مزاحمت برای دیگران، انسداد مسیر و اخلال در نظم عمومي حاكم بر سالن، در طول مدت اجراي برنامه ضروري است.

4-11. مسؤوليت محتواي برنامههاي داخل غرفه بر عهدة برگزاركننده است و كميتة ناشران خارجی مسؤوليتي در مورد محتواي برنامهها و تخلفات احتمالي و پاسخگويي در قبال دستگاههاي نظارتي ندارد و برگزارکننده شخصاً مسئول و پاسخگو خواهد بود.

5-11. براي انجام هماهنگي و دريافت مجوز اجراي برنامهها و فعاليتهاي جنبي در سالن‌های تحت نظر کمیتة علمی-فرهنگی، ضرورت دارد ناشران درخواست خود را طبق جدول زمانی اعلام‌شده در سامانه ثبت و به كميتة یاشده ارسال کنند. این کميته بهتناسب اهداف، برنامه‌ها و امکانات خود، در خصوص تقاضاهاي رسيده اتخاذ تصميم خواهد کرد.

12. تبليغات

1-12. فضاي تبليغاتي غرفهداران صرفاً محدود به داخل غرفة خود است و ناشران مجازند با روش مناسب نسبت به طراحي و تزيين غرفة خود اقدام كنند. (ارتفاع غرفة در اختيار غرفهداران، حداكثر 3 متر است).

2-12. انجام هرگونه تبليغات در خارج از غرفه (درون و بیرون سالن‌‌های نمایشگاهی)، صرفاً منوط به كسب مجوز است و در صورت مشاهدة تبليغ غيرمجاز، از انجام آن جلوگيري خواهد شد. غرفهداراني كه تمايل به انجام فعالیت‌های تبليغی دارند، لازم است از طریق مجریِ طرف قرارداد با «کمیسیون تبليغات و بازرگاني» نمايشگاه اقدام نمايند.

3-12. توزيع تراكت، ساك دستي آرمدار، جدول، كارت ويزيت، لوح فشرده (غير از کتاب الکترونيک)، جورچين، کارتپستال و بازيهاي علمي به شكل تبليغاتي و كالاهاي مشابه و نیز نصب هرگونه بنر، بالن، بروشور، برچسب، پوستر و ديگر اقلام تبليغاتي در خارج از غرفه، صرفاً با اخذ مجوز از کمیسیون پيشگفته امکانپذير است.

4-12. تبلیغ سایت یا اپلیکیشن عرضة کتاب در درون غرفه، تنها برای ناشرانی مجاز است که محتوای سایت یا اپلیکیشن ناظر به کتاب‌های منتشرشدة همان ناشر باشد.

5-12. نصب استندهاي تبليغاتي و مسدود کردن مسير بازديدكنندگان ممنوع است.

13. ضوابط حل اختلاف ميان شرکتکنندگان در بخش ناشران خارجي

اهتمام به رعايت اصول و اخلاق حرفهاي در تعامل با همکاران و مشتريان و توجه به ضوابط و مقررات نمايشگاه، موجب سلامت کار و جلوگيري از هرگونه اختلاف يا طرح شکايت است. درعينحال در مواردي که برخي از شركت‏كنندگان نسبت به نحوة عملكرد ديگر همكاران خود اعتراض و يا شكايت داشته باشند، حل اختلاف و ايجاد سازش بين طرفين، بر اساس ضوابط ذيل صورت خواهد پذيرفت:

1-13. شركت‏كنندگاني كه نمايندگي انحصاري براي فروش و عرضة كل يا بخشي از کتابهاي يك ناشر بين‏المللي دارند، بايد نامه‏اي از ناشر مربوط خطاب به کميتة ناشران خارجي ارائه نمايند كه در آن تصريح شده باشد شخص حقيقي يا حقوقي (با ذکر دقيق نام و مشخصات) انحصاراً (با ذكر كلمه Exclusve) اجازة فروش و عرضة كل يا بخشي از کتاب‏هاي ناشر موردنظر را در ايام برگزاري نمايشگاه بين‏المللي كتاب تهران دارد.

تبصره 1: اصل نامة فوق بايد تا يک ماه قبل از شروع نمايشگاه به کميتة ناشران خارجي ارائه شود و يا تصوير نامة موردنظر از بخش فروش دفتر مرکزي ناشر (و يا نمايندة منطقهاي او)، مستقيماً به بخش ثبتنام نمايشگاه از طريق ايميل ارسال شود.

تبصره 2: به نامههاي واصله پس از تاريخ يادشده، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

2-13. شركت‏كننده‏اي كه نامة نمايندگي انحصاري از يك ناشر بين‏المللي را داشته باشد، ميتواند مانع عرضه و فروش كتب آن ناشر توسط ساير شركت‏كنندگان شود، مشروط بر اينكه ناشر مربوط، به شخص يا اشخاص ديگري نامة نمايندگي يا اجازة فروش در نمايشگاه (Sale Authorization) نداده باشد.

تبصره: چنانچه شرکتکنندهاي کتبي را از قبل خريداري نموده باشد و ديگر امکان اخذ اجازة فروش از ناشر مربوط را نداشته باشد، موضوع بر اساس نظر کميتة ناشران خارجي و با ملاحظة جميع جوانب (حجم کتب، اسناد خريداري و ...) ارزيابي و در خصوص نحوة عرضة آن اعلام نظر خواهد شد.

14. تخلفات

ارتكاب هر يك از موارد زير در بخش ناشران خارجي نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران، تخلف محسوب می‌شود و مراتب در هيئت رسيدگي به تخلفات ناشران، رسيدگي خواهد شد.:

1-14. واگذاري و اجارة غرفه به غير شخص ثبتنام كننده به هر شکل؛

2-14. ارائه و فروش كتب ذيل در نمايشگاه:

الف: کتابهايي كه عرضة آنها در نمايشگاه توسط مرجع نظارتي مربوط به بخش ناشران خارجی، ممنوع اعلامشده است؛

ب: كتب بدون شناسنامه و غير معتبر؛

ج: کتابهاي (چاپي/ الكترونيكي) افستشده بدون اجازة ناشر اصلي و يا تکثير غيرمجاز (چه بهصورت تحويل در نمايشگاه يا پيشفروش)؛

د: کتابهاي تأليفي که چاپ اول آن در ايران صورت گرفته و در ساير کشورها بدون رعايت حقوق نشر ناشر داخلي، افست شده باشد؛

ه: كتابهاي آسيبديده، كثيف و بدمنظر؛

و: ارائة ليست غيرواقعي و عرضة کتابهاي تقلبي (Fake) كه به هر نحوي از انحا مصداقي از كتابسازي، محتواي غيرواقعي، محتواي ساختگي، نويسندة غيرواقعي، مبدأ نشر غيرواقعي و امثال آن باشد؛

 ز: كتابهايي كه ليست اطلاعات آنها بر اساس فرم مربوط در موعد مقرر به کميتة ناشران خارجي ارائه نشده باشد.

3-14. هرگونه اقدام متقلبانه و یا مغاير با اهداف فرهنگي تعيينشده در مورد بن­کارت یارانه­ای کتاب:

الف: معاوضة بن­کارت یارانه­ای با وجه نقد يا نقدكردن آن بدون فروش و تحویل كتاب؛

ب: دريافت بن­کارت یارانه­ای اشخاص به‌صورت تجميعي و گروهي (مجموعاً بيش از 5 فقره کارت اشخاص)؛

ج: عدم صدور و نگهداری فاکتور دقيق در تمامي فروشهاي مازاد بر 10 ميليون ريال که مبلغ آن با بن­کارت یارانه­ای پرداخت می‌شود؛

د: دريافت مبلغ از طريق بن­کارت یارانه­ای بدون تحويل کتاب در محل نمايشگاه (اعم از تسویه حساب‌های قبلی با خریدار با استفاده از بن یا دریافت بن­کارت بابت پیش‌فروش کتاب)؛

ه: هزينه کردن بن­کارت یارانه­ای خريد کتاب در غرفة انتشاراتي که وابسته به مراکز عمومي يا دولتي بوده و دستگاه متبوع بن را براي تجهيز کتابخانههاي ذيربط دريافت کرده است؛

و. انتقال دستگاه کارت‌خوان بن­کارت یارانه‌ای به خارج از غرفه و نمایشگاه و هرگونه تراکنش مالی مربوط به بن کارت یارانه‌ای در خارج از ساعات فعالیت نمایشگاه؛

ز. همکاری برای عرضة کتاب‌های ناشری که از استفاده از تسهیلات یارانه‌ای نمایشگاه محروم شده است.

4-14. فروش وسايل غير از كتاب مانند پوستر، لوح فشرده یا لوازم و تجهیزات ذخیرة اطلاعات، محصولات صرفاً صوتی (از قبیل آلبوم‌های موسیقی، سخنرانی و ...)، محصولات صرفاً تصویری (از قبیل فیلم‌ها، نوار ضبط شدة سخنرانی و ...)، انواع نرم‌افزار، كارت تبريك، نوشت‌افزار، جورچين، عروسك و اسباببازي؛

5-14. عدم تهيه و نگهداري فهرست کتب قابلعرضه در غرفة خود (شامل کتب خود و نمايندگيها مطابق اطلاعات درجشده در سامانة ثبتنام) براي ارائه به ناظران و نیز عدم انطباق کلی عناوین کتاب‌های موجود در غرفه با فهرست اعلام‌شده در سامانه؛

6-14. عدم انطباق کلی عناوین کتاب‌های موجود در غرفه با فهرست اعلام‌شده در سامانه و عدم ارائة کتاب‌هایی که ناشر عرضة آن‌ها را در سامانه ثبت‌نام اعلام کرده است ؛

7-14. عدم به‌روزرسانی اطلاعات کتاب‌های قابل‌عرضه در سامانة نمایشگاه، ارائة اطلاعات غیرواقعی، نادرست و ناقص در اسناد ثبت‌نام؛

8-14. پیش­فروش کتاب در نمایشگاه؛

9-14. عدم رعايت حجاب و شئون اسلامي توسط کارکنان غرفه؛

10-14. فروش كتاب به قيمت بالاتر از پشت جلد يا مخدوش بودن و تغيير قيمت پشت جلد. (قيمت تأييدشده توسط کميتة ناشران خارجي، ملاك قيمت پشت جلد است)؛

11-14. تغيير نوع ارز، از ارز فاكتور شده توسط ناشر اصلي به ساير ارزهاي بينالمللي؛

12-14. اعمال نرخ ارز بالاتر از نرخ مصوب و اعلامشده توسط کميتة ناشران خارجي نمايشگاه؛

13-14. عدم ارائة حداقل 10% تخفيف به خريداران؛

14-14. عدم صدور فاكتور و درج میزان تخفيف در صورت درخواست فاكتور توسط خريدار؛

15-14. عدم استفاده از دستگاه کارتخوان و نپذيرفتن بن يا كارت الكترونيكي كتاب و نیز عدم همکاری و اقدام در استقرار سامانة فروش نمایشگاه؛

16-14. عدم رعایت موارد ایمنی مندرج در ضوابط و یا تجهيز غرفه به كپسول اطفاي حريق؛

17-14. تأخير در بازگشايي و تعجيل در تعطيلي غرفه؛

18-12. اجراي فعاليت جنبي بدون هماهنگي با مراجع تعیین­شده؛

19-14. برهم زدن نظم عمومي در غرفه و سالن (ايجاد راهبندان در راهروهاي سالن و...)؛

20-14. تبليغات غيرمجاز، گمراهکننده و خارج از ضوابط تعيينشده در ضوابط؛

21-14. ايجاد مزاحمت صوتي براي غرفههاي مجاور؛

22-14. عدم حضور مسئول يا جانشين مسئول در غرفه یا حضور افراد غيرمسئول در داخل غرفه؛

23-14. عدم الصاق كارت شناسايي توسط کارکنان غرفهها؛

24-14. تعرض به فضاي خارج از غرفه (غرفه‌های جانبی، راهروها، مسيرهاي اضطراري، اطراف و فضاي پشت غرفهها) و نیز تصرف غیرمجاز فضای نمایشگاهی مازاد بر متراژ تخصیصی؛

25-14. ساختوساز غيرمجاز و بدون اخذ مجوز در غرفه و همچنین تجمیع غرفه‌های هم‌جوار و مستقل؛

26-14. عدم رعايت تذكرات قانوني از سوي مسؤولين و ناظران مربوط و عدم همکاری در امضای صورت‌جلسة نظارتی؛

27-14. تحويل نگرفتن غرفه تا يک روز قبل از نمايشگاه و يا عدم چيدمان بهموقع غرفه در زمان بازگشايي و افتتاح نمايشگاه و نیز عدم حضور در نمایشگاه و انصراف برخلاف ضوابط مربوط؛

28-14. استنکاف از دریافت احکام و مکاتبات ابلاغی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات؛

29-14. عدم رعايت دستورالعملهای نمایشگاه و ضوابط اجرایی فعالیت غرفه­داران.

اعلامية حمل بار و فرم ضوابط و تقاضای خدمات گمرکي در نمايشگاه بينالمللی كتاب تهران

 

 نام (شخص حقيقي/حقوقي) متقاضي: ............................................................... نام شرکت حملکننده: ...................................................

عنوان نمايندة شرکت حمل در ايران: ....................................................... تلفن: ..................................... دورنگار: ..................................... ايميل: ........................................................................... شماره بارنامه: .......................................... تاريخ بارنامه: ................................ نوع حمل (زميني / دريايي / هوايي): ........................... تعداد عناوين: ......................... تعداد و نوع بسته (پالت/کارتن): ............................. مجموع وزن: ............................................

 

يادآوري:

1. محمولههاي مربوط به نمايشگاه، نبايد از طريق پست ارسال شود.

2. حمل هرگونه کالا به جز کتاب به نام «نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران»، ممنوع است و مشمول خدمات گمرکي نمايشگاه نميشود و چنانچه باعث ايجاد اختلال و يا تبعات قانوني و مالي براي نمايشگاه شود، تمام مسؤوليت آن متوجه شرکتکننده خواهد بود.

3. بارهاي حمل شده به مقصد نمايشگاه می‌باید حداکثر تا دو هفته قبل از شروع نمايشگاه در گمرک تهران تخليه شده باشد؛ در غير اين صورت، نمايشگاه مسؤوليتي در خصوص ترخيص بهموقع کتب واصله پسازاين تاريخ نخواهد داشت.

4. پس از حمل بار از مبدأ به نام نمايشگاه، لازم است صاحب کالا اعلامية حمل بار را به همراه اطلاعات خواستهشده در بالا براي دبيرخانه کمیته ناشران خارجی ارسال نمايد.

5. درصورتيکه شرکتکننده نسخة کامل شدة اين فرم و هر يک از مدارک خواستهشده در آن را در موعد مقرر تحويل ننمايد، مسؤوليت تأخير در ترخيص به عهده وي خواهد بود.

6. در تمامی بارنامهها و اسناد حمل مربوط به نمايشگاه، مقصد، گيرنده و صاحب کالا بايد «معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي؛ نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران» درج شود که معادل انگليسي آن عبارت است از:

Cultural Deputy of Ministry of Culture and Islamic Guidance; Tehran International Book Fair

بديهي است درج عناوين غير از عنوان دقيق يادشده، گرچه که مشابه باشد، موردقبول نيست و مسؤوليت هرگونه عواقب ناشي از آن به عهده صاحب شرکتکننده است.

7. لازم است عنوان کامل و دقيق شرکتکننده در بارنامه و اسناد حمل قيد شده باشد.

8. مدارک لازم براي ترخيص کتاب که بايد به کمیته ناشران خارجی تحويل شود، عبارت است از: بارنامه، صورتحساب، ليست عدلبندي (پکينگ ليست)، گواهي حمل از مبدأ و قبض انبار.

بديهي است تا تحويل کامل و بدون نقص کليه اسناد، اقدامي براي ترخيص صورت نخواهد پذيرفت.

9. زمان لازم براي انجام فرآيند ترخيص از زمان تکميل مدارک فوق، حداقل 10 روز کاري است.

10. نام متقاضي و تعداد کل بستههاي مربوط به يک بارنامه بايد روي پالت‏ها و کارتن‏هاي ارسالي به شکل کامل، خوانا و روشن درج شده باشد.

11. تحويل کالا درهرصورت منوط به انجام و تکميل فرآيند ثبتنام در نمايشگاه و اخذ تأييد از کميتة ناشران خارجي نمايشگاه است.

12. به ازاي هر بارنامه، متقاضي بايد يک فرم اعلاميه حمل را به انضمام کليه مدارک موردنياز تکميل و ارسال نمايد.

 

فرم تقاضاي خدمات گمرک براي شرکت در نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران، توسط اينجانب/ شرکت ......................................................... سمت: ........................................................... بهطور کامل مطالعه و تکميل شد.

 

 

                                                  امضاء                                                          مهر (اشخاص حقوقي)

 

فرم درخواست ويزا

Visa Request Form

 

Please fill out all Information needed to apply for your Visa

 

 

Name

 

 

Surname

 

Male/ Female

Sex

 

Single/ Married

Marital Status

 

 

Father's Name

 

dd/mm/yyyy

Date of Birth

 

 

Country Of Birth

 

 

Place of Birth

 

 

Nationality

 

 

Previous Nationality

 

 

Grand Father's name (just for Arabs)

 

 

Passport No.

 

Ordinary/ Diplomatic

Passport Type

 

dd/mm/yyyy

Date of Issue

 

 

Place of Issue

 

dd/mm/yyyy

Expiry Date

 

 

Occupation

 

 

Position

 

 

Company

 

 

Activity

 

 

How many times you’ve been in IRAN

 

 

Visa Type

 

 

Visa Issuance Place

 

 

Duration of Stay in IRAN (in this trip)

 

dd/mm/yyyy

The Last Date of Entry To IRAN

 

dd/mm/yyyy

Date of Entrance (approx.)

 

dd/mm/yyyy

Date of Leave (approx.)

 

          

Phone Number:                      

 

 

Email:

 

مدارک لازم براي صدور رواديد در سايت وزارت امور خارجه

الف. اتباع کشورهاي مختلف (غيرآمريکائي و غيرانگليسي)

1. تصوير کامل، واضح و خواناي دو صفحه اول گذرنامه در قالب فايل JPG؛

2. فرم ويزاي تکميلشده (Visa Application Form) توسط متقاضي در قالب word؛

3. عکس جديد و واضح متقاضي.

ب. اتباع انگليسي

1. تصوير کامل، واضح و خواناي دو صفحه اول گذرنامه در قالب فايل JPG؛

2. فرم ويزاي تکميلشده (Visa Application Form) توسط متقاضي در قالب word؛

3. عکس جديد و واضح ميهمان در قالب فايل JPG؛

4. رزومه (به زبان فارسي).

 

ج. اتباع آمريکائي

1. تصوير کامل، واضح و خواناي دو صفحه اول گذرنامه در قالب فايل JPG؛

2. فرم ويزاي تکميلشده (Visa Application Form) توسط متقاضي در قالب word؛

3. فرم ويزاي تکميلشده ويژه اتباع آمريکائي

 (Visa Application Form II for US Nationals

4. عکس جديد و واضح متقاضي در قالب JPG؛

 5. تکميل فرم ويژه اتباع آمريکايي (فرم ويژه ميزبان) توسط رئيس نمايشگاه کتاب يا قائممقام وي؛

                                                  *********

نکات مهم:

 • براي آپلود اطلاعات در سايت وزارت امور خارجه، ارسال تمام مدارک و فرمها بهصورت فايل الزامي است.
 • ارائة كپي گذرنامه و عكس متقاضي الزامي است.
 • با توجه به قوانین بین‌المللی و توافقات بینابین، امکان ورود به کشور ایران برای تبعه برخی از کشورها بدون دریافت روادید از طریق روال‌های مرسوم فراهم گردیده است. این افراد می‌توانند در مبادی ورودی با توجه به قوانین و شرایط تعیین‌شده توسط وزارت امور خارجه، مجوزهای لازم برای ورود را کسب نمایند.
 • اتباع کشورهای آذربایجان، بولیوی، ترکیه، سوریه، لبنان، گرجستان، ارمنستان، ونزوئلا، مصر، مالزی و چین شامل قوانین لغو روادید مطرح‌شده خواهند بود.
 • بهاستثناي 11 کشور نامبرده ذيل، در مورد بقيه کشورها ويزاي فرودگاهي صادر می‌شود:

آمريکا، انگلستان، کانادا، افغانستان، پاکستان، بنگلادش، هند، سومالي، کلمبيا، عراق و اردن.

 • در خصوص اتباع آمريکا و انگلستان، لازم است فرمها و مدارک موردنياز اين اتباع بهصورت دقيق و کامل، حداقل دو ماه قبل از تاريخ ورود و براي اتباع ساير کشورها حداقل يک ماه قبل از تاريخ ورود، ارسال شود.

وزارت امور خارجه

اداره گذرنامه و رواديد

فرم دعوت از اتباع آمريکايي

 

سفارت/سرکنسولگری جمهوري اسلامي ايران در:                                                  

 

1. مشخصات میهمان (فارسی):

نام:                       نام خانوادگی:                                  نام پدر:                            نام جد:                      تاریخ تولد:

محل تولد:                                        شماره گذرنامه:                         تابعیت فعلی:                          تابعیت دیگر:

شغل: (چنانچه در دولت آمریکا و نهادهای وابسته به آن مسئولیتی داشته یا عهده‌دار است):

نام موسسه یا شرکت محل اشتغال:                                                    موضوع فعالیت:

 

2. مشخصات میهمان (انگلیسی):

Name:                                          Surname:                                                      Father’s Name:

Other Nationality:                                       Passport No:                                       Occupation:

The Name of the institute he/ she works in:

Address:                                                                           Telephone:                      Email:

 

 

3. مشخصات میزبان:

نام سازمان/موسسه/شرکت:                             نام (مقام مسئول دعوت‌کننده):                                    نام خانوادگی:

تاریخ و محل تولد:                  نام پدر:                      شماره ملی:                         سمت:                          مدت تصدی سمت:

شماره تلفن همراه:                                شماره تلفن ثابت:                         موضوع فعالیت شرکت:

نشانی: محل سکونت:

نشانی محل کار:

پست الکترونیک:                                                               شماره ثبت شرکت:

 

 

4. علت دعوت: زمینه و دلایل توجیهی انتخاب شخص دعوت شونده و دستاوردهای موردنظر از دعوت ایشان را توضیح دهید:

 

 

 

 

5. سابقه سفر به ایران: آیا شخص مدعو تاکنون به دعوت میزبان سفری به ایران داشته؟ در صورت مثبت بودن تاریخ و موضوع سفر را ذکر کنید.

 

 

 

 

6. مشخصات ورود، اقامت و خروج:

تاریخ موردنظر برای ورود به کشور:                             شماره پرواز:                                      مرز ورود:

مدت اقامت:                                                         محل اقامت:                                     مرز خروج:

تاریخ موردنظر برای خروج:

شهرها و مکان‌هایی که در طول سفر قصد بازدید دارند:

 

 

 

 

7. اشخاص و سازمان‌های طرف ملاقات: (برنامه‌های روزانه را طبق جدول به‌صورت دقیق ذکر نمایید.)

 

ردیف

تاریخ

نام ملاقات شونده

ساعت و مکان ملاقات

نام همراه

هدف از ملاقات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. هزینه سفر و اقامت، توسط چه فرد یا سازمانی پرداخت می‌شود؟

 

 

 

9. مشخصات نماینده سازمان/ شرکت که در طول سفر میهمان را همراهی می‌کند؟

نام:                                     نام خانوادگی:                                            شماره تلفن ثابت و همراه:

نشانی الکترونیکی:

 

صحت مطالب مندرج در فرم و پذیرش مسئولیت مبنی بر رعایت مقررات و قوانین جمهوری اسلامی ایران مورد تائید است.

 

سمت:                                                                                                مهر و امضاء

 

10. درصورتی‌که میهمان جهت شرکت در همایش مسافرت می‌نمایند به سؤالات زیر پاسخ دهید:

نام همایش یا سمینار:

نهاد/ سازمان برگزارکننده:

تاریخ شروع و پایان همایش و آدرس محل برگزاری:

 

نام دبیر همایش:                                                                              تلفن همراه دبیر همایش:

نشانی الکترونیکی دبیر همایش:                                                             مهر و امضاء دبیر همایش:

                 
 

صحت مطالب مندرج در فرم و پذيرش مسئوليت مبني بر رعايت مقررات و قوانین جمهوري اسلامي ايران  مورد تائيد است.                                   

                                                                                                                       سمت:                                                                      مهر و امضاء

 

ملاحظات:

 • ميزبان موظف است پس از اتمام سفر، گزارش و نتيجه حضور تبعه آمريکايي را ارائه نمايد.
 • فرم حتمَاً تايپ شود.
 • برنامه  سفر ميهمان عيناً طبق جدول ارائه‌شده به‌صورت کامل و روزبه‌روز تکميل شود.
 • فرم ناقص مورد بررسي قرار نميگيرد.
 • نامه درخواستي و فرم توسط بالاترين مقام دستگاه که قبلاً  امضاء ايشان معرفي شده، مهر و امضاء شود.
 • درصورتی‌که ميزبان سازمان يا نهاد دولتي است مدارک زير در يک ر نسخه اصل و سه نسخه کپي حداقل چهار هفته قبل از سفر،  به اداره گذرنامه و رواديد وزارت امور خارجه ارائه شود.
 • (نامه رسمي سازمان دولتي خطاب به اداره گذرنامه و رواديد وزارت امور خارجه، تصوير خواناي صفحه اول گذرنامه ميهمان، تکميل فرمهاي فارسي و انگليسي تکميلشده)
 •  

 

 

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

GENERAL DIRECTORATE FOR CONSULAR AFFAIRS

 

VISA APPLICATION FORM II

FOR UNITED STATES NATIONALS

 

1

What is the main purpose of your visit to the Islamic Republic of Iran

2

What is your permanent home address, telephone number, and e-mail address?

3

What is your employer's complete address and telephone number?

4

Have you ever had an official position(s) in the government; congress; or judiciary of the United States? If yes, please specify the title and the duration of that.

5

Have you ever traveled to Iran before? If yes, please provide detailed information on date, host, people and places visited, during the stay, etc.

6

What is your educational background? Please provide information on the school(s)/university you have studied and/or graduated from.

7

Do you have particular skill(s) or special expertise?

8

Which professional, social or charitable organization(s) you are, or have been affiliated to?

9

Do you have any friends or relatives in Iran? If yes, please list the full name(s), contact information, and address (es).

10

Have you performed military service or have ever been a member of any military forces, mercenaries or militia?

11

Would you be involved in any media, press, or journalistic activity or scientific research in I.R. of Iran? If yes, where and when?

12

Have you ever been infected by any contagious diseases?

 

I, hereby confirm that all information provided above is indeed true, correct, and accurate.

Full Name:                                 Signature:                         Date:

 

فرم اطلاعات کتابهاي شرکتکنندگان

در بخش ناشران خارجي نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران

 

 

به‌منظور اطلاع‌رسانی کتاب‌های عرضه‌شده توسط هر شرکت‌کننده، لازم است شرکت‌کنندگان پس از تكميل فرم زير، اطلاعات کتب خود را در فرمت فايل اكسل (Excel) به كميته ناشران خارجی ارسال كنند:

 

 

 الف. ناشران  آثار لاتين:

 • فايل اكسل اطلاعات کتاب‌های لاتين، بايد شامل ستون‌های زير و دقيقاً به همين ترتيب باشد و اطلاعات هر ستون دقيقاً با فرمت، سايز و تعداد اعشار توضيح داده‌شده تكميل شود:

 

 نام ستون

(دقيقاً همين نام)

فرمت اطلاعات

سايز

 

تعداد

اعشار

توضيح

DISP_COD

CHARACTER

8

 

كد محل كتاب در بخش نمايش غرفه عرضه‌کننده - تكميل اين فيلد اختياري است

INV_COD

CHARACTER

8

 

كد محل كتاب در انبار عرضه‌کننده - تكميل اين فيلد اختياري است

ISBN13

CHARACTER

13

 

شماره شابك (ISBN) كتاب- تكميل اين فيلد اجباری است

TITLE

CHARACTER

200

 

عنوان كتاب - تكميل اين فيلد اجباري است

AUTHOR

CHARACTER

20

 

نام نويسنده كتاب - تكميل اين فيلد اجباری است

SUB_COD

CHARACTER

3

 

كد موضوع كه بايد از جدول کدهای موضوعي انتخاب شود- تكميل اين فيلد اجباري است

YEAR

CHARACTER

4

 

سال انتشار كتاب بايد به‌صورت چهاررقمی وارد شود - تكميل اين فيلد اجباري است

CUR_PRC

NUMERIC

8

2

قيمت ارزي كتاب بر اساس ليست قيمت ناشر - تكميل اين فيلد اجباري است

CUR_COD

CHARACTER

3

 

مشخص‌کننده نوع ارز و قيمت قیدشده در ستون CUR_PRC تكميل اين فيلد اجباري است

DISCOUNT

NUMERIC

2

0

فيلد ميزان تخفيف قيمت كتاب كه حداقل 10 درصد است. تكميل اين فيلد اجباري است

PRC_AMT

NUMERIC

8

0

قيمت ريالي كتاب بعد از اعمال تخفيف (قيمت نهايي فروش)- تكميل اين فيلد اختیاری است

SUB_COD1

CHARACTER

3

 

كد موضوعي دوم - تكميل اين فيلد اختياري است

SUB_COD2

CHARACTER

3

 

كد موضوعي سوم- تكميل اين فيلد اختياري است

Publisher

CHARACTER

50

 

نام ناشر كتاب - تكميل اين فيلد اجباري است

Country

CHARACTER

50

 

نام كشور منتشرکننده كتاب- تكميل اين فيلد اجباري است

 

 

 • فايل اكسل الزاماً بايد به‌صورت xls و يا فرمت اكسل 2007 باشد.
 • نام sheet اكسل حاوي اطلاعات فوق، الزاماً بايد به نام sheet1 باشد.
 • ستون CUR_COD مشخص‌کنندة نوع ارز قيمت قیدشده در ستون CUR_PRC است كه بايد كلمه USD براي نوع ارز دلار، GBP براي نوع ارز پوند، EUR براي نوع ارز يورو قيد شود.
 • در صورت تكميل ناقص و يا اشتباه اطلاعات هر ستون، فايل به شرکت‌کنندگان برگشت داده خواهد شد و ايشان موظف‌اند تا قبل از پايان مهلت نسبت به رفع نقص فايل و ارسال مجدد اقدام كنند.
 • صحت اطلاعات مورد صحت سنجي قرار خواهد گرفت و بر اساس اطلاعات تأییدشده، اطلاع‌رسانی صورت می‌پذیرد.

 

 

 

 

11-29

ب. ناشران آثار عربي:

 

 • فايل اكسل اطلاعات کتاب‌های عربي بايد شامل ستون‌های زير و دقيقاً به همين ترتيب باشد و اطلاعات هر ستون دقيقاً با فرمت، سايز و تعداد اعشار توضيح داده‌شده تكميل شود.

نام ستون

(دقيقاً همين نام)

فرمت اطلاعات

سايز

 

تعداد

اعشار

توضيح

INV_COD

CHARACTER

8

 

كد محل كتاب در انبار عرضه‌کننده - تكميل اين فيلد اختياري است.

ISBN13

CHARACTER

13

 

شماره شابك (ISBN) كتاب- تكميل اين فيلد اختياري است

TITLE

CHARACTER

200

 

عنوان كتاب - تكميل اين فيلد اجباري است

AUTHOR

CHARACTER

20

 

نام نويسنده كتاب - تكميل اين فيلد اجباری است

CUR_PRC

NUMERIC

8

2

قيمت پشت جلد كتاب بر اساس ليست قيمت ناشر- تكميل اين فيلد اجباري است

SUB_COD

NUMERIC

3

0

كد موضوع كه بايد از جدول کدهای موضوعي انتخاب شود- تكميل اين فيلد اجباري است

DISCOUNT

NUMERIC

2

0

فيلد ميزان تخفيف قيمت كتاب كه حداقل 10 درصد است. - تكميل اين فيلد اجباري است

PRC_AMT

NUMERIC

8

0

قيمت ريالي كتاب بعد از اعمال تخفيف (قيمت نهايي فروش)- تكميل اين فيلد اختیاری است

Country

CHARACTER

20

 

نام كشور منتشرکننده كتاب- تكميل اين فيلد اجباري است

Publisher

CHARACTER

50

 

نام ناشر كتاب - تكميل اين فيلد اجباري است

 

 

 • فايل اكسل الزاماً بايد به‌صورت xls و يا فرمت اكسل 2007 باشد.
 • نام sheet اكسل حاوي اطلاعات فوق، الزاماً بايد به نام sheet1 باشد.
 • در صورت تكميل ناقص و يا اشتباه اطلاعات هر ستون، فايل به شرکت‌کنندگان برگشت داده خواهد شد و ايشان موظف‌اند تا قبل از پايان مهلت نسبت به رفع نقص فايل و ارسال مجدد اقدام كنند.
 •  اطلاعات مورد صحت‌سنجي كميته ناشران خارجی قرار خواهد گرفت و بر اساس اطلاعات تأییدشده اطلاع‌رسانی صورت می‌پذیرد.

صحت اطلاعات مندرج در فايل اكسل (Excel) توسط اینجانب / شركت ................................. سمت:...................................... تأیید شد و در صورت اثبات خلاف آن، برخورد طبق ضوابط و مقررات نمايشگاه را موردپذیرش و لازم‌الاجرا می‌دانم.

تاريخ ..................................... امضا اثرانگشت (اشخاص حقيقي) / مهر (اشخاص حقوقي)

 

 

12-29

 

فرم اطلاعات ناشران تحت پوشش

در بخش ناشران خارجي نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران

 

كليه شرکت‌کنندگان در بخش ناشران خارجی نمايشگاه كتاب تهران بايد با تکمیل فرم زير در قالب فايل اكسل (Excel) يا نسخه چاپي، اطلاعات ناشران تحت پوشش خود را تکمیل و به كميته ناشران خارجی اعلام كنند:

الف. شرکت‌کنندگان ايراني:

____________________________________

مدير غرفه

 نام غرفه _________________

ايميل

وب‌سایت

كشور

نشاني

نام ناشر

تلفن

دورنگار

 

ناشران زيرمجموعه:

       
 

 

 • در مورد ناشرين بزرگ خارجي، ذكر ناشرين زیرمجموعه (Imprint) ايشان الزامی است.
 • درصورتی‌که تعداد ناشران تحت پوشش زياد باشد، می‌توان در قالب فايل اكسلي كه شامل ستون‌های زير باشد، اطلاعات جدول فوق را ارسال کرد:

 

دورنگار

تلفن

وب‌سایت

ايميل

نشاني

كشور

نام ناشر زيرمجموعه

نام ناشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صحت اطلاعات مندرج در فرم/ فايل اكسل (Excel) توسط اینجانب / شركت ..............................................................

سمت:...................................... تأیید شد و در صورت اثبات خلاف آن، برخورد طبق ضوابط و مقررات نمايشگاه را موردپذیرش می‌دانم.

تاريخ ..................................... امضا اثرانگشت (اشخاص حقيقي) / مهر (اشخاص حقوقي)

 

 

 

جدول كدهاي موضوعي كتابهاي بخش ناشران خارجي

نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران

SUBJECT_MINOR

 GENERALITIES

SUB_COD

 

ENCYCLOPEDIA

1

LIBRARY & INFORMATION SCIENCE

2

REFERENCE & RESEARCH

3

HUMANITIES & SOCIAL CIENCE

 

ACCOUNTING & BANKING

101

ANTHROPOLOGY & ETHNOLOGY

102

ARCHAEOLOGY & ANCIENT HISTORY

103

BUSINESS COMMERCE & MARKETING

104

CLASSICAL STUDIES

105

ECONOMICS

106

EDUCATION & ICT

107

GEOGRAPHY

108

GIS(GEOGRAPHY INFORMATION SYSTEM)

109

HISTORY

110

ISLAM

111

OTHER RELIGIONS

112

LANGUAGE & LINGUISTICS

113

LAW

114

LITERATURE

115

MANAGEMENT

116

MEDIA & CULTURAL STUDIES

117

MIDDLE EAST STUDIES

118

PHILOSOPHY

119

POLITICS

120

PSYCHOLOGICAL SCIENCE

121

SOCIAL WORK & SOCIAL POLICY

122

SOCIOLOGY & SOCIAL SCIENCE

123

SPORT & PHYSICAL EDUCATION

124

TOURISM

125

OTHER HUMANITIES SUBJECTS

126

ELT

129

FINANCE

130

CONSUMER

131

STUDY GUIDE AND EXAM PREPARATION

132

 

SUBJECT_MINOR

BASIC SCIENCE

SUB_COD

 

 

AGRICULTURE

201

ASTRONOMY

202

BIOLOGICAL SCIENCE

203

BOTANICAL SCIENCE

204

CHEMISTRY & BIOCHEMISTRY

205

EARTH SCIENCE & GEOLOGY

206

ECOLOGY & ENVIRONMENT, WATER SCE

207

FOOD SCIENCE

208

GENETICS

209

MATHEMATICS & STATISTICS

210

PHYSICS

211

ZOOLOGY & ANIMAL SCIENCE

212

OTHER BASIC SCIENCES

213

ENGINEERING TECHNOLOGY

CHEMICAL ENGINEERING

301

CIVIL ENGINEERING

302

COMPUTER SCIENCE

303

ELECTERICAL / ELECTRONIC ENG.

304

ERGONOMICS

305

IT (INFORMATION TECHNOLOGY)

306

MATERIAL SCIENCE

307

MECHANICAL & INDUSTRIAL ENGINEERING

308

MEDICAL ENGINEERING

309

MINING ENGINEERING

310

NETWORK & COMMUNICATION

311

URBAN/TRANSPORTATION & PLANNING

312

TEXTILES

313

NANOTECHNOLOGY

314

OTHER ENGINEERING

315

Aerospace ENGINEERING

316

 

SUBJECT_MINOR

 GENERALITIES

SUB_COD

 

ENCYCLOPEDIA

1

LIBRARY & INFORMATION SCIENCE

2

REFERENCE & RESEARCH

3

HUMANITIES & SOCIAL CIENCE

 

ACCOUNTING & BANKING

101

ANTHROPOLOGY & ETHNOLOGY

102

ARCHAEOLOGY & ANCIENT HISTORY

103

BUSINESS COMMERCE & MARKETING

104

CLASSICAL STUDIES

105

ECONOMICS

106

EDUCATION & ICT

107

GEOGRAPHY

108

GIS(GEOGRAPHY INFORMATION SYSTEM)

109

HISTORY

110

ISLAM

111

OTHER RELIGIONS

112

LANGUAGE & LINGUISTICS

113

LAW

114

LITERATURE

115

MANAGEMENT

116

MEDIA & CULTURAL STUDIES

117

MIDDLE EAST STUDIES

118

PHILOSOPHY

119

POLITICS

120

PSYCHOLOGICAL SCIENCE

121

SOCIAL WORK & SOCIAL POLICY

122

SOCIOLOGY & SOCIAL SCIENCE

123

SPORT & PHYSICAL EDUCATION

124

TOURISM

125

OTHER HUMANITIES SUBJECTS

126

ELT

129

FINANCE

130

CONSUMER

131

STUDY GUIDE AND EXAM PREPARATION

132

 

 

 

 

SUBJECT_MINOR

 

MEOICAL

SUB_COD

ACUPUNCTURE/ORIENTAL MEDICINE

401

ADMINISTRATION/INFORMATION MANAGEMENT

402

ALLERGY / CLINICAL IMMUNOLOGY

403

ANATOMY

404

ANESTHESIOLOGY

405

BIOCHEMISTRY / CLINICAL CHEMISTRY

406

BIOMEDICAL SCIENCE

407

CARDIOLOGY/CARDIAC SURGERY

408

CHILD CARE / PERINATOLOGY / NEONATOLOGY

409

COMPLEMENTRY & ALTERNATIVE MEDICINE

410

DENTISTRY

411

DERMATOLOGY&DERMATOLOGIC SURGERY

412

DICTIONARIES / ENCYCLOPEDIAS / WORD BOOKS

413

DIETETICS & CLINICAL NUTRITION

414

EMERGENCY MEDICINE

415

ENDOCRINOLOGY & METABOLISM

416

GASTROENTEROLOGY/GASTROINTESTINAL SURG

417

GENETICS

418

HISTORY OF MEDICINE

419

INFECTIOUS DISEASES

420

LABORATORY MEDICINE

421

MEDICINE

422

MICROBIOLOGY

423

NEPHROLOGY

424

NEUROLOGY/NEUGOSURGERY

425

NURSING

426

OBSTETRICS & GYNAECOLOGY

427

ONCOLOGY & CANCER RESEARCH

428

OPTHAMOLOGY / OPHTHALMIC SURGERY

429

ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY

430

ORTHOPEDIC & ORTHOPAEDIC SURGERY

431

OTOLARYNGOLOGY / HEAD & NECK/ENT

432

PATHOLOGY

433

PEDIATRICS

434

PHARMACOLOGY

435

PHYSICAL MEDICINE & REHABILITATION

436

 

SUBJECT_MINOR

 

MEOICAL

SUB_COD

PHYSIOLOGY

437

Psychiatry

438

RADIOLOGY & DIAGNOSTIC IMAGING

439

RESPIRATORY MEDICINE / PULMONARY DISEASE

440

RHEUMATOLOGY / ARTHRITIS

441

SOCIAL MEDICINE & HEALTH

442

SPORT MEDICINE

443

SURGERY GENERAL & SPECIALIST

444

UROLOGY

445

VETERINARY MEDICINE

446

FORENSIC SCIENCE

447

OTHER MEDICAL SUBJECTS

448

ART

ARCHITECTURE

901

DECORATIVE ART

902

FILM, CINEMA & THEATER

903

GRAPHIC DESIGN

904

H& CRAFTS

905

HISTORY OF ART

906

CHILDREN BOOKS

907

MUSIC

908

PAINTING

909

PHOTOGRAPHY

910

OTHER ART SUBJECTS

911

FOOD-DRINK-COOKING

913

HOME IMPROVEMENT

914

ANIMATION

916