دستورالعمل هيئت رسيدگی به تخلّفات در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

مقدمه

سازوکار رسيدگي به تخلّفات نمايشگاهي شامل تخلّفات ناشران شرکتکننده و عوامل اجرایی برگزاري نمايشگاه و اتخاذ تدابير و سياستهاي پيشگيرانه و متناسب براي رسیدگی به هرگونه تخلّف، مستلزم وجود دستورالعملی دقيق، کاربردي و کارشناسانه است.

با توجه به مفاد بند 22 قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تکاليف نظارتي و اجرايي تعيينشده توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي، آئين‏نامة اجرايي ضوابط نشر کشور و نيز بر اساس مفاد بند 4 «اقدامات اجرايي متناظر با اهداف و سياست‏ها» مجموعة سياست‏ها و راهبردهاي نمايشگاه بين‏المللي کتاب تهران (مصوب شوراي سياستگذاري نمايشگاه)؛ در فرآيند اجراي این نمايشگاه، «هيئتهاي رسيدگي به تخلّفات» (بدوي و تجديدنظر) با اهداف، وظايف و تشکيلات آتی، زیر نظر رئیس نمايشگاه تشکيل مي‏شود.

فصل اول- اهداف، وظايف و تشکيلات

ماده 1: اهداف

به‌منظور حُسن اجرای مقررات، مراقبت از شئون نمایشگاه و رسیدگی به تخلّفات عوامل مرتبط از مقررات و نظامات صنفی و شغلی مربوط و با توجه به ضرورت افزايش و ارتقای سطح کمّي و کيفي فعاليت‏ها، تحقق اهداف عالية نمايشگاه و ضابطه‏مند کردن رسیدگی به تخلّفات شرکت‏کنندگان و مجريان، مجموع مقررات مربوط به شرح زير خواهد بود:

ماده 2: وظايف و حدود

1-2. هیئت‌های رسیدگی عبارت‌اند از:

الف. هیئت بدوی؛

ب. هیئت تجدیدنظر.

2-2. صلاحيت رسيدگي به گزارش‌های واصله در مورد تخلّفات ناشران، پيمانکاران حقيقي و حقوقي و عوامل اجرايي حاضر در همة قسمت‌های نمايشگاه، با هیئت بدوی است.

3-2. اهم وظایف هيئتهاي رسيدگي، عبارت است از:

الف. تحقيق و بررسي و اعلام نظر کارشناسانه و صدور رأي دربارة گزارش‏هاي تخلّفاتي ناشران و عوامل برگزاري نمايشگاه که از سوي بخشهاي ذيربط واصل شده است؛

ب. اعلام‌نظر در خصوص گزارشهاي ناقص (اعلام نقص) براي ابلاغ به مبادي ذيربط و مرجع منعکسکنندة گزارش به منظور رفع اشکالات پرونده و احياناً درخواست مستندات لازم براي تكميل پرونده؛

4-2. آرای صادره درصورتيکه قابل تجديدنظر نباشد، از تاريخ ابلاغ قطعي و لازمالاجراست. همچنین درصورتی‌که قابل تجدیدنظر باشد و ظرف مدت تعیین‌شده از تاریخ ابلاغ به متخلّف توسط وی درخواست تجدیدنظر نشود، قطعی است و اجرا خواهد شد. هرگاه در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ رأی هیئت بدوی درخواست تجدیدنظر شود، هیئت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی خواهد بود.

ماده 3. اعضاي هيئت

اعضای هیئت بدوی رسیدگی به تخلّفات نمایشگاه، عبارت‌اند از:

1-3. رئيس هيئت بدوی رسيدگي به تخلّفات؛

2-3. قائممقام رئيس نمايشگاه يا نمايندة تامالاختيار ايشان؛

3-3. معاون اجرايي نمايشگاه يا نمايندة تامالاختيار ايشان؛

4-3. مدير كميتة ناشران داخلي يا خارجي (حسب مورد و با توجه به پروندة مطروحه)؛

5-3. رئيس کارگروه نظارت بر ناشران داخلي يا رئيس کارگروه نظارت بر بخش بين‏الملل يا نمايندگان تامالاختيار ايشان (حسب مورد و با توجه به پروندة مطروحه)؛

6-3. مدير كميتة حراست يا نمايندة تامالاختيار ايشان؛

7-3. دو نفر نمايندة تامالاختيار شوراي برنامهريزي و اجرايي صنفي نشر (در دو بخش ناشران تهراني و ناشران شهرستاني)؛

8-3. مديرکل حقوقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا نمايندة تامالاختيار ايشان؛

9-3. يک نفر کارشناس صاحبنظر در امور نشر به انتخاب رئيس نمايشگاه؛

10-3. مدير اجرايي بخش مربوط (با توجه به موضوع فعاليت ناشران) يا رئيس هيئت بدوي رسيدگي به تخلّفات کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (در موارد مربوط به تخلّفات عوامل اجرايي)؛

ماده 4. تشکيلات و مقررات داخلي هيئت

1-4. رئيس هيئت، با انتخاب و حکم رئيس نمايشگاه منصوب ميشود. احکام ساير اعضا نيز از همان طريق صادر خواهد شد.

2-4. دبير هيئت، براي هماهنگي، تنظيم صورتجلسهها و مکاتبههاي هيئت انتخاب و تعيين ميشود و درصورتی‌که از خارج از اعضاي رديفهاي 2-3 تا 10-3 انتخاب شود، بدون حق رأي در جلسات شرکت خواهد داشت.

3-4. اهم وظایف دبیر هیئت، عبارت است از:

 • تشکيل پرونده و مستندسازي حقوقي براي طرح در هيئت بدوي؛

 • تهيه و تدوين دستور جلسات هيئت بدوي؛

 • تشکيل جلسات هيئت بدوي با حضور حداکثري و منظّم اعضا؛

 • تدوين صورتجلسات و انشاء رأي هيئت بدوي؛

 • ثبت آرا و ابلاغ رأيهاي صادرشده از سوي هيئت بدوي به کميته‏ها و بخشهاي مرتبط براي اجرا؛

 • پيگيري نحوة اجراي آراي‏ صادره هيئت بدوي از سوي كميته‌‌هاي مجري اجراي رأي و گزارش به هيئت رسيدگي؛

 • ثبت اعتراض و فرجامخواهي در خصوص مجازات غيرقطعي و قابل تجديدنظر و ارجاع آني پرونده به هيئت تجديدنظر؛

 • تهيه گزارشهاي منظم روزانه و دورهاي از کار هيئت و انعکاس به رياست نمايشگاه.

 • ايجاد بانك اطلاعاتي تخلّفات، گزارش پروندهها و آرای صادره؛

4-4. مراجع اداری، اجرایی و نظارتی مربوط موظف‌اند گزارش‌های خود را بدون فوت وقت و به‌صورت کامل همراه با مستندات مربوط برای طرح و رسیدگی در هیئت، در دفتر مخصوص ثبت و با دریافت رسید به دبیر هیئت بدوی تحویل دهند.

5-4. هيئت ميتواند براي احراز حقيقت امر و کشف واقع و صدور نظرية موجّه، از يک گروه تحقيق استفاده کند.

6-4. جلسههاي هيئت، با شرکت حداقل 7 نفر از اعضا رسميت مييابد و آراي آن با نظر موافق حداقل 5 نفر از اعضا، معتبر است. آراء هیئت‌ها باید به امضای همة اعضای شرکت‌کننده در جلسه برسد.

7-4. درصورتيکه هر يک از اعضاي حقيقي هيئت، حداکثر 3 جلسه متناوب و يا 2 جلسه متوالي از حضور در جلسات هيئت خودداري کند، مستعفي شناخته شده و با پيشنهاد رئيس هيئت و حکم رئيس نمايشگاه، شخص ديگري براي بقيه مدت جايگزين خواهد شد. در صورت تداوم عدم حضور اشخاص حقوقي نيز نسبت به جايگزيني فرد ديگري از همان شخصيت حقيقي اقدام خواهد شد.

8-4. تشکيل جلسات هيئت، در محل نمايشگاه و غیرعلنی خواهد بود. هيئت موظف است به همة پروندههاي واصله به دبيرخانه رسيدگي و صدور رأي نمايد.

9-4. بهمنظور رسيدگي تخصصي، حسب موضوعات مطرحشده، هيئت داراي سه بخش شامل «بخش رسيدگي به تخلّفات ناشران داخلي»، «بخش رسيدگي به تخلّفات بخش بينالملل» و «بخش رسيدگي به تخلّفات کارکنان و عوامل اجرايي» و اعضاي خاص خود (مطابق ضوابط هر بخش) خواهد بود.

فصل دوم- ترتیب رسیدگی

ماده 5. نحوة رسيدگي هيئت

1-5. رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارش‌های مربوط به تخلّفات ناشران در نمایشگاه حسب موضوع در کارگروه نظارت بر نشر داخلی یا خارجی و فعالیت‌های مرتبط و یا کمیته‌های اجرایی مربوط انجام خواهد شد و كميتة ناشران داخلي و نيز کميتة ناشران خارجي و بخش‌های نظارتي نمايشگاه، با اعمال نظارت مستمر و نيز رسيدگي اوليه به شكايات واصله، ضمن تجميع مستندات و اظهارنظر كارشناسي و فنّي، موضوع را بررسي و مراتب را همراه با نظر کارشناسي کميته، به هيئت بدوی رسيدگي به تخلّفات نمايشگاه ارجاع می‌دهند.

2-5. هيئت بدوی رسيدگيكننده به تخلّفات در طول نمايشگاه بينالمللي كتاب، پس از دريافت گزارش وقوع تخلّف از مراجع مختلف، همان روز تشكيل جلسه خواهد داد.

3-5. رسيدگي به تخلّفات اعلامی، پس از تکميل پرونده صورت ميگيرد و چنانچه هيئت حضور متهم را ضروري تشخيص دهد؛ متهم در جلسه حضور مييابد.

تبصره: در صورت درخواست کتبي متهم براي حضور در نشست هیئت به‌منظور اداي توضيحات و دفاعيات، هيئت می‌تواند برحسب ضرورت و نوع تخلّف حداقل يکبار وي را براي حضور در جلسه دعوت کند.

4-5. وجود توضیحات متهم در پرونده ضروری است و درصورتی‌که وی توضیحات موردنظر کارگروه نظارتی یا کمیته را در اوراق مربوط درج نکند، هیئت با توجه به مدارک موجود در پرونده و تحقیقاتی که لازم بداند به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد کرد.

5-5. هيئت پس از اتمام فرايند رسيدگي (ملاحظة اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم) و لحاظ مواردي ازجمله ميزان زيان واردشده (اعم از مادي و معنوي) به نمايشگاه يا اشخاص حقيقي يا حقوقي، آثار سوء اجتماعي و اداري، موقعيت و سوابق ناشر يا فرد و وجود يا فقدان سوءنيت وي، اقدام به صدور رأي و اتخاذ تصميم می‌کند.

6-5. درصورتيکه عمل ارتکابي واجد وصف مجرمانه باشد، رسيدگي انتظامي هيئت نافي رسيدگي قضايي نخواهد بود و جنبة جزايي عمل متهم از سوي هيئت به مرجع قضايي صلاحيتدار ارجاع خواهد شد. همچنين در اجراي مادة 12 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور، در صورت مواجهه با هرگونه سوء جریان، مراتب توسط دبيرخانه به سازمان يادشده منعکس ميشود.

7-5. چنانچه عمل ارتکابي، منافي ضوابط ابلاغي و شئون نشر و مستلزم رسيدگي بيشتر به صلاحيت ناشر باشد و کمیتة ناشران داخلی و کارگروه نظارتی متفقاً عدم امانت یا نداشتن صلاحیت عملی ناشر را گزارش کنند یا عملکرد ناشر در نمایشگاه را مخالف با نظم و حُسن جریان امور تشخیص دهند، می‌توانند رسیدگی به صلاحیت او را از هیئت بخواهند. هرگاه درنتیجة رسیدگی هیئت، عدم صلاحیت ناشر به یکی از جهات مذکور محرز شود، هیئت ضمن اِعمال تنبيه پيشبينيشده در اين دستورالعمل، مراتب را به معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ارجاع به هیئت رسیدگی به تخلّفات ناشران استان اعلام خواهد کرد.

تبصره: در صورت تحقق مصادیق یادشده در خصوص نمایندگی‌های ناشران غیرایرانی (حاضر در قسمت ناشران خارجی نمایشگاه)، نسبت به اعلام مراتب به مراجع ذی‌ربط برای اتخاذ تصمیم در مورد پروانة فعالیت وی اقدام خواهد شد.

8-5. هرگاه در تنظيم و نوشتن رأی هيئت بدوي، سهو قلم يا اشتباهي رخ دهد، تا وقتی‌که از آن درخواست تجديدنظر نشده باشد، هيئت بدوي رأساً و يا به درخواست ذينفع، رأي را تصحيح ميکند و رأي تصحيحي به متهم ابلاغ ميشود. رأي هيئت در قسمتي که فاقد اشتباه است، در صورت قطعيت اجرا خواهد شد.

9-5. رأي هيئت، بايد مستدل و مستند به مقررات مربوط و حاوي تخلّفات متهم، نام و نام خانوادگي بوده و امضاي اعضاي رأيدهنده در زير رأي، درج شده باشد.

10-5. ابلاغ آراي هيئتهاي بدوي و تجديدنظر، وفق مقررات آيين دادرسي مدني اعم از واقعي و قانوني خواهد بود.

11-5. رأي هيئت، با ابلاغ رئيس هيئت و توسط کميته یا بخش اجرایی مربوط (حسب مورد)، بلافاصله اجرا خواهد شد. همچنین رونوشتی از آرای صادره برای کارگروه نظارتی مربوط ارسال می‌شود.

فصل سوم- تعقیب و مجازات انتظامی ناشران

ماده 6. تنبيه

تنبيه پيشبينيشده براي تخلّفات ناشران در طول زمان برگزاري نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران حسب عناوین احصاشده به‌عنوان تخلّف (مندرج در ضوابط مربوط به ناشران داخلی و خارجی)، به شرح ذيل است:

1-6. توبیخ کتبی بدون درج در پرونده؛

2-6. توبیخ كتبي با درج در پرونده؛

3-6. اخذ تعهد كتبي مبنی بر «رعایت مقررات و عدم تکرار تخلّف یا تخلّفات» و رفع تخلّف تا پایان همان روز با درج در پرونده؛

4-6. محرومیت از نصب یا فعالیت دستگاه کارت‌خوان بن‌کارت یارانه‌ای از یک روز تا پایان نمایشگاه؛

5-6. تعطيلي غرفه از چند ساعت تا يك روز؛

6-6. تعطيلي غرفه به مدت بيش از يک روز؛

7-6. محروميت از تسهيلات حمايتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ازجمله خريد کتاب، اختصاص وام، نصب دستگاه کارت‌خوان بن‌کارت یارانه‌ای به مدت يک تا سه سال؛

8-6. اعمال 50 درصد کاهش متراژ غرفه در نمایشگاه سال بعد؛

9-6. محروميت از شركت در نمايشگاه‏هاي كتاب استاني و ساير نمايشگاههاي تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

10-6. محروميت از شركت در نمايشگاه كتاب از يک تا سه سال؛

تبصره: مجازات رديفهاي 1-6 تا 8-6 در آراي صادره از سوی هيئت بدوی، قطعي و غيرقابل تجديدنظر است؛ ولي محکوم‌علیه ميتواند در خصوص مجازات رديف 9-6 به بعد، ظرف 48 ساعت از ابلاغ حکم نسبت به ثبت اعتراض و فرجامخواهي اقدام کند.

فصل چهارم- تخلّفات و تعیین مجازات

ماده 7. تخلّفات اختصاصی در حوزة ناشران داخلی

ارتكاب هر يك از موارد زير در بخش ناشران داخلي نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران، تخلّف محسوب ميشود و هیئت حسب مورد نسبت به صدور رأی برای اعمال مجازات تعیین‌شده به شرح زیر اقدام خواهد کرد:

 

شرح تخلّف

مجازات در صورت ارتکاب تخلّف

برای اولین بار

مجازات در صورت

تکرار تخلّف برای بار دوم

ارائه و فروش کتاب‌های فاقد مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (شامل مجوز اوليه و اعلام وصول)

مجازات مقرر در ردیف‌های 2-6 و 3-6 به‌علاوة یکی یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 6-6 تا 10-6 حسب نوع و میزان تخلّف

یکی یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 6-6 تا 10-6 حسب نوع و میزان تخلّف؛

به‌علاوة اعمال بند 7-5

ارائه و فروش کتاب‌های بدون شناسنامه

مجازات مقرر در ردیف‌های 2-6 و 3-6

به‌علاوة یکی یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 6-6 تا 10-6 حسب نوع و میزان تخلّف

یکی یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 6-6 تا 10-6 حسب نوع و میزان تخلّف؛

به‌علاوة اعمال بند 7-5

ارائه و فروش كتابهاي ساير ناشران

مجازات مقرر در ردیف‌های 2-6 و 3-6 و 5-6 به‌علاوة یکی یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 6-6 تا 10-6 حسب نوع و میزان تخلّف

یکی یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 6-6 تا 10-6 حسب نوع و میزان تخلّف

 

ارائه و فروش کتاب‌های غيرمرتبط با موضوع سالن برخلاف مفاد بندهای 4-5 تا 6-5 ضوابط فعالیت ناشران داخلی

مجازات مقرر در ردیف‌های 2-6 و 3-6

 

یکی یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 6-6 تا 10-6 حسب نوع و میزان تخلّف

ارائه و فروش کتاب‌های افست برخلاف مفاد بند 3-6 ضوابط فعالیت ناشران داخلی

مجازات مقرر در ردیف‌های 2-6 و 3-6

 

یکی یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 6-6 و 8-6 حسب نوع و میزان تخلّف

ارائه و فروش کتاب­هایی که به‌صورت متقلبانه و غیرمجاز تکثیر و منتشر شده باشد

مجازات مقرر در ردیف‌های 2-6 و 3-6 به‌علاوة یکی یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 6-6 تا 10-6 حسب نوع و میزان تخلّف

یکی یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 6-6 تا 10-6 حسب نوع و میزان تخلّف؛

به‌علاوة اعمال بند 7-5

ارائه و فروش کتاب­هایی که بيش از 6 سال از تاريخ انتشار آن­ها گذشته است

مجازات مقرر در ردیف‌ 1-6

مجازات مقرر در ردیف‌های 2-6 و 3-6

ارائه و فروش کتاب‌های ناشرانی که به‌موجب رأی هیئت رسیدگی به تخلّفات از حضور در نمایشگاه محروم شده‌اند

مجازات مقرر در ردیف‌های 2-6 و 3-6 و 5-6 به‌علاوة یکی یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 6-6 تا 10-6 حسب نوع و میزان تخلّف

یکی یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 6-6 تا 10-6 حسب نوع و میزان تخلّف

 

پيشثبتنام يا ثبتنام و همچنین تبلیغ و معرفی هرگونه دوره، بسته، آزمون و کلاس آموزشي و مشاوره از قبيل «کنکور، کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري» و عناوين مشابه و نیز تبلیغات در خصوص تبدیل مقاله، جزوه و پایان‌نامه به کتاب در نمايشگاه

مجازات مقرر در ردیف‌های 2-6 و 3-6

 

یکی یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 4-6 تا 10-6 حسب نوع و میزان تخلّف

فروش كتاب به قيمت بالاتر از پشت جلد يا مخدوش بودن قيمت پشت جلد (بدون برچسب ناشر)

مجازات مقرر در ردیف‌های 1-6 و 3-6

 

یکی یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 4-6 تا 8-6 حسب نوع و میزان تخلّف

 

ماده 8. تخلّفات اختصاصی در حوزة ناشران خارجی

ارتكاب هر يك از موارد زير در بخش ناشران خارجی نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران، تخلّف محسوب ميشود و هیئت حسب مورد نسبت به صدور رأی برای اعمال مجازات تعیین‌شده به شرح زیر اقدام خواهد کرد:

 

شرح تخلّف

مجازات در صورت ارتکاب تخلّف

برای اولین بار

مجازات در صورت

تکرار تخلّف برای بار دوم

ارائه و فروش کتابهايي كه عرضة آنها در نمايشگاه توسط مرجع نظارتي مربوط به بخش ناشران خارجی، ممنوع اعلامشده است

مجازات مقرر در ردیف‌های 2-6 و 3-6 به‌علاوة یک یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 6-6 تا 10-6 حسب نوع و میزان تخلّف

یک یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 6-6 تا 10-6 حسب نوع و میزان تخلّف؛

به‌علاوة اعمال تبصرة بند 7-5

عرضه و فروش كتب بدون شناسنامه و غير معتبر

مجازات مقرر در ردیف‌ 3-6 به‌علاوة یک یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 6-6 تا 10-6 حسب نوع و میزان تخلّف

یک یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 6-6 تا 10-6 حسب نوع و میزان تخلّف؛

به‌علاوة اعمال تبصرة بند 7-5

عرضه و فروش کتابهاي (چاپي/ الكترونيكي) افستشده بدون اجازة ناشر اصلي و يا تکثير غيرمجاز (چه بهصورت تحويل در نمايشگاه يا پيشفروش)

مجازات مقرر در ردیف‌ 3-6 به‌علاوة یک یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 6-6 تا 10-6 حسب نوع و میزان تخلّف

یک یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 6-6 تا 10-6 حسب نوع و میزان تخلّف؛

به‌علاوة اعمال تبصرة بند 7-5

عرضه و فروش کتابهاي تأليفي که چاپ اول آن در ايران صورت گرفته و در ساير کشورها بدون رعايت حقوق نشر ناشر داخلي، افست شده باشد

مجازات مقرر در ردیف‌های 2-6 و 3-6

 

یک یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 4-6 و 6-6 حسب نوع و میزان تخلّف

عرضه و فروش كتابهاي آسيبديده، كثيف و بدمنظر

مجازات مقرر در ردیف‌های 1-6 و 3-6

 

یک یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 4-6 تا 8-6 حسب نوع و میزان تخلّف

ارائة ليست غيرواقعي و عرضة کتابهاي تقلبي (Fake) كه به هر نحوي از انحا مصداقي از كتابسازي، محتواي غيرواقعي، محتواي ساختگي، نويسندة غيرواقعي، مبدأ نشر غيرواقعي و امثال آن باشد

مجازات مقرر در ردیف‌های 2-6 و 3-6 به‌علاوة یک یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 6-6 تا 8-6 حسب نوع و میزان تخلّف

یک یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 6-6 تا 10-6 حسب نوع و میزان تخلّف؛

به‌علاوة اعمال تبصرة بند 7-5

عرضه و فروش كتابهايي كه ليست اطلاعات آنها بر اساس فرم مربوط در موعد مقرر به کميتة ناشران خارجي ارائه نشده باشد

مجازات مقرر در ردیف‌های 2-6 و 3-6

 

یک یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 4-6 تا 8-6 حسب نوع و میزان تخلّف

فروش كتاب به قيمت بالاتر از پشت جلد يا مخدوش بودن و تغيير قيمت پشت جلد (قيمت تأييدشده توسط کميتة ناشران خارجي، ملاك قيمت پشت جلد است)

مجازات مقرر در ردیف‌های 1-6 و 3-6

 

یک یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 4-6 تا 8-6 حسب نوع و میزان تخلّف

تغيير نوع ارز، از ارز فاكتور شده توسط ناشر اصلي به ساير ارزهاي بينالمللي

مجازات مقرر در ردیف‌های 1-6 و 3-6

 

یک یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 4-6 تا 8-6 حسب نوع و میزان تخلّف

اعمال نرخ ارز بالاتر از نرخ مصوب و اعلامشده توسط کميتة ناشران خارجي نمايشگاه

مجازات مقرر در ردیف‌های 1-6 و 3-6

 

یک یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 4-6 تا 8-6 حسب نوع و میزان تخلّف

 

ماده 9. تخلّفات عمومی و مشترک در سالن‌های ناشران داخلی و خارجی

ارتكاب هر يك از موارد زير در نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران (اعم از حوزة ناشران داخلی یا خارجی)، تخلّف محسوب ميشود و هیئت حسب مورد نسبت به صدور رأی برای اعمال مجازات تعیین‌شده به شرح زیر اقدام خواهد کرد:

 

شرح تخلّف

مجازات در صورت ارتکاب تخلّف

 برای اولین بار

مجازات در صورت

تکرار تخلّف برای بار دوم

واگذاري و اجارة غرفه به غير به هر شکل

مجازات مقرر در ردیف‌های 2-6 و 9-6 و 10-6

همة مجازات مقرر در ردیف‌های 7-6 تا 10-6

معاوضة بن­کارت یارانه­ای با وجه نقد يا نقدكردن آن بدون فروش و تحویل كتاب

مجازات مقرر در ردیف‌های 2-6 و 4-6 و 6-6 و 8-6

همة مجازات مقرر در ردیف‌های 7-6 تا 10-6

دريافت بن­کارت یارانه­ای اشخاص به‌صورت تجميعي و گروهي (مجموعاً بيش از 5 فقره کارت اشخاص)

مجازات مقرر در ردیف‌های 2-6 و 3-6 به‌علاوة یک یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 4-6 تا 6-6 حسب نوع و میزان تخلّف

همة مجازات مقرر در ردیف‌های 7-6 تا 10-6

عدم صدور و نگهداری فاکتور دقيق در تمامي فروشهاي مازاد بر 10 ميليون ريال که مبلغ آن با بن­کارت یارانه­ای پرداخت می‌شود

مجازات مقرر در ردیف‌های 2-6 و 3-6 به‌علاوة یک یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 4-6 تا 8-6 حسب نوع و میزان تخلّف

همة مجازات مقرر در ردیف‌های 7-6 و 9-6 و 10-6

دريافت مبلغ از طريق بن­کارت یارانه­ای بدون تحويل کتاب در محل نمايشگاه (اعم از تسویه حساب‌های قبلی با خریدار با استفاده از بن یا دریافت بن­کارت بابت پیش‌فروش کتاب)

مجازات مقرر در ردیف‌های 2-6 و 3-6 به‌علاوة یک یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 4-6 تا 8-6 حسب نوع و میزان تخلّف

همة مجازات مقرر در ردیف‌های 7-6 و 9-6 و 10-6

هزينه کردن بن­کارت یارانه­ای خريد کتاب در غرفة انتشاراتي که وابسته به مراکز عمومي يا دولتي بوده و دستگاه متبوع بن را براي تجهيز کتابخانههاي ذيربط دريافت کرده است

مجازات مقرر در ردیف‌های 2-6 و 3-6 به‌علاوة یک یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 4-6 تا 8-6 حسب نوع و میزان تخلّف

همة مجازات مقرر در ردیف‌های 7-6 تا 10-6

انتقال دستگاه کارت‌خوان بن­کارت یارانه‌ای به خارج از غرفه و نمایشگاه و هرگونه تراکنش مالی مربوط به بن کارت یارانه‌ای در خارج از ساعات فعالیت نمایشگاه

مجازات مقرر در ردیف‌ 3-6 به‌علاوة یک یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 4-6 تا 8-6 حسب نوع و میزان تخلّف

همة مجازات مقرر در ردیف‌های 7-6 تا 10-6

همکاری برای عرضة کتاب‌های ناشری که از استفاده از تسهیلات یارانه‌ای نمایشگاه محروم شده است

مجازات مقرر در ردیف‌ 3-6 به‌علاوة یک یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 4-6 تا 8-6 حسب نوع و میزان تخلّف

همة مجازات مقرر در ردیف‌های 7-6 و 9-6 و 10-6

فروش وسايل غير از كتاب مانند پوستر، لوح فشرده یا لوازم و تجهیزات ذخیرة اطلاعات، محصولات صرفاً صوتی (از قبیل آلبوم‌های موسیقی، سخنرانی و ...)، محصولات صرفاً تصویری (از قبیل فیلم‌ها، نوار ضبط شدة سخنرانی و ...)، انواع نرم‌افزار، كارت تبريك، لوازمالتحرير، جورچين، عروسك و اسباببازي

مجازات مقرر در ردیف‌های 1-6 و 3-6

 

همة مجازات مقرر در ردیف‌های 4-6 و 6-6 و 8-6

عدم تهيه و نگهداري فهرست کتب قابلعرضه در غرفة خود (شامل کتب خود و نمايندگيها مطابق اطلاعات درجشده در سامانة ثبتنام) براي ارائه به ناظران

مجازات مقرر در ردیف‌های 1-6 و 3-6

 

یک یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 4-6 تا 6-6 حسب نوع و میزان تخلّف

عدم انطباق کلی عناوین کتاب‌های موجود در غرفه با فهرست اعلام‌شده در سامانه و عدم ارائة کتاب‌هایی که ناشر عرضة آن‌ها را در سامانه ثبت‌نام اعلام کرده است

مجازات مقرر در ردیف‌های 1-6 و 3-6

 

یک یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 4-6 تا 6-6 و 8-6 حسب نوع و میزان تخلّف

عدم به‌روزرسانی اطلاعات کتاب‌های قابل‌عرضه در سامانة نمایشگاه، ارائة اطلاعات غیرواقعی، نادرست و ناقص در اسناد ثبتنام

مجازات مقرر در ردیف‌های 1-6 و 3-6

 

یک یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 4-6 تا 6-6 حسب نوع و میزان تخلّف

پیش­فروش کتاب در نمایشگاه

مجازات مقرر در ردیف‌های 2-6 و 3-6

و 4-6 و 6-6

همة مجازات مقرر در ردیف‌های 7-6 و 9-6 و 10-6

عدم رعايت حجاب و شئون اسلامي توسط کارکنان غرفه

مجازات مقرر در ردیف‌های 1-6 و 3-6

 

یک یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 4-6 تا 6-6 حسب نوع و میزان تخلّف

عدم ارائة حداقل یا حداکثر تخفیف تعیین‌شده در ضوابط

مجازات مقرر در ردیف‌های 1-6 و 3-6

 

یک یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 4-6 تا 5-6 حسب نوع و میزان تخلّف

عدم صدور فاكتور و درج میزان تخفيف در صورت درخواست فاكتور توسط خريدار

مجازات مقرر در ردیف‌های 1-6 و 3-6

 

یک یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 4-6 و 5-6 حسب نوع و میزان تخلّف

عدم استفاده از دستگاه کارتخوان و نپذيرفتن بن يا كارت الكترونيكي كتاب و نیز عدم همکاری و اقدام در استقرار سامانة فروش نمایشگاه

مجازات مقرر در ردیف‌های 2-6 و 3-6

 

همة مجازات مقرر در ردیف‌های 6-6 و 8-6

عدم رعایت موارد ایمنی مندرج در ضوابط و یا تجهيز غرفه به كپسول اطفاي حريق

مجازات مقرر در ردیف‌های 1-6 و 3-6

 

یک یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 4-6 و 5-6 حسب نوع و میزان تخلّف

تأخير در بازگشايي و تعجيل در تعطيلي غرفه

مجازات مقرر در ردیف‌های 2-6 و 3-6

 

یک یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 4-6 و 5-6 حسب نوع و میزان تخلّف

اجراي فعاليت جنبي بدون هماهنگي با مراجع تعیین­شده

مجازات مقرر در ردیف‌های 2-6 و 3-6

 

یک یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 4-6 و 5-6 حسب نوع و میزان تخلّف

برهم زدن نظم عمومي در غرفه و سالن (ايجاد راهبندان در راهروهاي سالن و...)

مجازات مقرر در ردیف‌های 2-6 و 3-6

 

یک یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 4-6 و 5-6 حسب نوع و میزان تخلّف

تبليغات غيرمجاز، گمراهکننده و خارج از ضوابط تعيينشده در ضوابط

مجازات مقرر در ردیف‌های 2-6 و 3-6

 

یک یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 4-6 و 5-6 حسب نوع و میزان تخلّف

ايجاد مزاحمت صوتي براي غرفههاي مجاور

مجازات مقرر در ردیف‌های 2-6 و 3-6

 

یک یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 4-6 و 5-6 حسب نوع و میزان تخلّف

عدم حضور مسئول يا جانشين مسئول در غرفه یا حضور افراد غيرمسئول در داخل غرفه

مجازات مقرر در ردیف‌های 2-6 و 3-6

 

یک یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 4-6 و 5-6 حسب نوع و میزان تخلّف

عدم الصاق كارت شناسايي توسط کارکنان غرفهها

مجازات مقرر در ردیف‌های 1-6 و 3-6

 

یک یا همة مجازات مقرر در ردیف‌های 4-6 و 5-6 حسب نوع و میزان تخلّف

تعرض به فضاي خارج از غرفه (غرفه‌های جانبی، راهروها، مسيرهاي اضطراري، اطراف و فضاي پشت غرفهها) و نیز تصرف غیرمجاز فضای نمایشگاهی مازاد بر متراژ تخصیصی

مجازات مقرر در ردیف‌های 2-6 و 3-6

 

همة مجازات مقرر در ردیف‌های 4-6 و 6-6 و 8-6

ساختوساز غيرمجاز و بدون اخذ مجوز در غرفه و همچنین تجمیع غرفه‌های هم‌جوار و مستقل

مجازات مقرر در ردیف‌های 2-6 و 3-6

 

همة مجازات مقرر در ردیف‌های 4-6 و 6-6 و 8-6

عدم رعايت تذكرات قانوني از سوي مسؤولين و ناظران مربوط و عدم همکاری در امضای صورت‌جلسة نظارتی

مجازات مقرر در ردیف‌های 2-6 و 3-6

 

همة مجازات مقرر در ردیف‌های 4-6 و 5-6

تحويل نگرفتن غرفه تا يک روز قبل از نمايشگاه و يا عدم چيدمان بهموقع غرفه در زمان بازگشايي و افتتاح نمايشگاه و نیز عدم حضور در نمایشگاه و انصراف برخلاف ضوابط مربوط

مجازات مقرر در ردیف‌های 2-6 و 3-6

 

همة مجازات مقرر در ردیف‌های 8-6 و 9-6 و 10-6

استنکاف از دریافت احکام و مکاتبات ابلاغی هیئت‌های رسیدگی به تخلّفات

مجازات مقرر در ردیف‌های 7-6 و 9-6

 

همة مجازات مقرر در ردیف‌های 8-6 و 9-6 و 10-6

عدم رعايت دستورالعملهای نمایشگاه و ضوابط اجرایی فعالیت غرفه­داران

مجازات مقرر در ردیف‌های 2-6 و 3-6

 

همة مجازات مقرر در ردیف‌های 8-6 و 9-6 و 10-6

 

تبصره 1: تشخيص تخلّف و انطباق آن با يکي از موارد تخلّفات مندرج در مقررات و ضوابط نمايشگاه و نيز تعيين نوع و ميزان تنبيه، بر عهدة هيئت رسيدگيکننده است.

تبصره 2: هيئت رسيدگي‏كننده، بهتناسب تخلّفات صورت گرفته و سوابق متخلّف، ميتواند هريك از مجازات مندرج در بندهاي مادة 6 را بهصورت انفرادي يا تجميعي به ترتیب مقرر در جدول فوق، اِعمال کند.

تبصره 3: منظور از «تكرار تخلّف»، ارتکاب همان عنوان اتهامی یا مشابه آن در ادوار قبل یا دورة در حال برگزاری است و در هر صورت تکرار تخلّف برای بار سوم یا بیشتر،‌ موجب‌ تشديد مجازات و اِعمال محرومیت مندرج در بندهای 7-6 تا 10-6 خواهد بود.

فصل پنجم- فرجامخواهي

ماده 10. هيئت تجديدنظر

 1-10. دبيرخانة هيئت بدوي مکلف است مراتب فرجامخواهي معترض را به صورت مکتوب دريافت و پس از ثبت، به همراه پرونده به هيئت تجديدنظر رسيدگي به تخلّفات ارسال کند.

هرگاه رأي هيئت بدوي قابل تجديدنظر باشد و محکوم‌علیه ظرف مهلت مقرر درخواست تجديدنظر نکند، رأي صادرشده قطعيت می‌یابد و از تاريخ انقضاي مهلت يادشده لازم‌الاجرا است.

2-10. رئيس و اعضاي هيئت تجديدنظر رسيدگي به تخلّفات نمایشگاه، به شرح زیر توسط رئيس نمايشگاه منصوب ميشوند:

 • رئیس هیئت؛

 • 2 نفر از صنف نشر (بر اساس پیشنهاد و معرفی شورای برنامه‌ریزی و اجرایی صنف نشر)؛

 • یک نفر از ادارة کل حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

 • 3 نفر از کارشناسان یا مدیران زیرمجموعة معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

تبصره 1: هیچ‌یک از اعضاي هيئت بدوي، نميتوانند هم‌زمان عضو هيئت تجديدنظر باشند.

تبصره 2: حضور نمایندة هیئت بدوی (با معرفی رئیس هیئت) در همة نشست‌های هیئت تجدیدنظر برای بیان توضیح پیرامون محتوای پرونده و آرای صادره (بدون داشتن حق رأی) الزامی است.

3-10. هيئت تجديدنظر موظف است ترجيحاً در ايام برپايي نمايشگاه و حداکثر تا مدت 2 ماه از پايان نمايشگاه، نسبت به رسيدگي و تعيينتکليف پروندههاي مطروحه اقدام کند.

4-10. آراء هيئت تجديدنظر از تاريخ ابلاغ، قطعي و لازم‌الاجرا است.

5-10. محل تشکيل جلسات هيئت تجديدنظر در زمان برپايي نمايشگاه در محل نمايشگاه و پس از آن (در صورت لزوم تداوم تشکيل جلسات)، در معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خواهد بود.

فصل ششم- رسيدگي به تخلّفات عوامل اجرايي

ماده 11. ترتيب رسيدگي به تخلّفات

1-11. رسيدگي به تخلّفات نمايشگاهي مجريان و عوامل برگزاري نمايشگاه در صلاحيت اين هيئت است و همکاري کلية عوامل اجرايي، منوط به پذيرش اين بند خواهد بود. درصورتی‌که گزارشي دالّ بر تخلّف اداري عوامل اجرايي (اعم از شخصيتهاي حقيقي و حقوقي) باشد، مراتب در هيئت بدوي مورد رسيدگي قرار ميگيرد.

تبصره: آن دسته از تخلّفات اداري عوامل اجرايي مستخدم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي که ناشي از ارتباط اداري و کاري مستخدمين و مطابق با تخلّفات مندرج در ماده 8 قانون رسيدگي به تخلّفات اداري باشد، به هيئت رسيدگي به تخلّفات اداري کارکنان وزارتخانه يادشده ارجاع ميشود.

2-11. تخلّفات اداري در نمايشگاه به قرار زير است:

1-2-11. اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري.

2-2-11. نقض قوانين و مقررات مربوط.

3-2-11. ايجاد نارضايتي در اربابرجوع يا تأخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل.

4-2-11. ايراد تهمت و افترا، هتک حيثيت.

5-2-11. اخاذي.

6-2-11. اختلاس.

7-2-11. تبعيض يا اعمالغرض يا روابط غيراداري در اجراي مقررات نسبت به اشخاص.

8-2-11. ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداري.

9-2-11. تکرار در تأخير ورود به محل خدمت يا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز يا تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري.

10-2-11. تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي، ايراد خسارات به اموال نمايشگاه.

11-2-11. افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري.

12-2-11. سرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر در حدود وظايف اداري.

13-2-11. کمکاري يا سهلانگاري در انجام وظايف محول شده.

14-2-11. سهلانگاري رؤسا و مديران در ندادن گزارش تخلّفات کارمندان تحت امر.

15-2-11. ارائه گواهي يا گزارش خلاف واقع در امور اداري.

16-2-11. گرفتن وجوهي غير ازآنچه در قوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هرگونه مالي که در عرف رشوهخواري تلقي ميشود.

17-2-11. تسليم مدارک به اشخاصي که حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارک به اشخاص که حق دريافت آن را دارند.

18-2-11. رعايت نکردن حجاب، شئون و شعاير اسلامي.

19-2-11. اختفا، نگهداري، حمل، توزيع و خريدوفروش يا استعمال مواد مخدر.

20-2-11. هر نوع استفاده غيرمجاز از شئون يا موقعيت شغلي و امکانات و اموال نمايشگاه.

21-2-11. جعل يا مخدوش کردن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي نمايشگاه.

22-2-11. سوءاستفاده از مقام و موقعيت اداري مرتبط با نمايشگاه.

3-11. تنبيهات اداري به ترتيب زير عبارتاند از:

الف- اخطار کتبي بدون درج در پرونده.

ب- توبيخ کتبي با درج در پرونده.

ج- قطع همکاري در نمايشگاه و نيز عدم دعوت به همکاري در تمامی نمايشگاههاي تابعة وزارت ارشاد از يک ماه تا 3 سال.

د- تنزل مقام و يا برکناري از سمتهاي حساس و مديريتي در نمايشگاه.

تبصره: فقط مجازات بندهاي «ج» و «د»، قابل تجديدنظر در هيئت تجديدنظر است.

4-11. هرگاه رسيدگي به اتهام هر يک از عوامل اجرايي نمايشگاه، به تشخيص هيئتهاي بدوي و تجديدنظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسي باشد، مراتب به کارشناسي ارجاع ميشود.