برنامه ها و نشستهای بخش جنبی  نمایشگاه

ریف عنوان مکان لینک دانلود
1 برنامه سرای اهل قلم کمیته ناشران خارجی   فایل
2 برنامه نشستهای سرای اهل قلم ناشران دانشگاهی   فایل
3 برنامه سرای اهل قلم کودک و نوجوان   فایل
4 برنامه سرای اهل قلم علمی فرهنگی   فایل
5 برنامه های تالار گفت و گو   فایل
6 کتاب نما1   فایل
7 کتاب نما2   فایل
8 جدول برنامه های ایتالیا (مهمان ویژه)   فایل
9 برنامه کارگاه های هم اندیشی   فایل
10 نشست های سرای ملل (سالن بین الملل)   فایل