برنامه ها و نشستهای بخش جنبی  نمایشگاه

ریف عنوان مکان لینک دانلود
1 نشست‌ها،سخنرانی‌ها ورونمایی/بخش‌آموزشی رواق غربی دانلود
2 برنامه های کمیته علمی و فرهنگی نیم طبقه شبستان دانلود