برنامه ها و نشستهای بخش جنبی  نمایشگاه

ریف عنوان مکان لینک دانلود
1 نشست‌ها،سخنرانی‌ها ورونمایی/بخش‌آموزشی رواق غربی دانلود
2 تشست‌های سرای‌ملل (سالن بین‌الملل)‎ سالن بین الملل جنب بازار جهانی دانلود
3 نشست های سالن کتابنما کمیته علمی، فرهنگی دانلود
4 نشست های سرای اندیشه کمیته علمی، فرهنگی دانلود
5 نشست های سرای اهل قلم(فرهنگوران) کمیته علمی، فرهنگی دانلود
6 نشست های سرای اهل قلم (فرهیختگان) کمیته علمی، فرهنگی دانلود